คอร์ดเพลง กลับตัวกลับใจ – DAX ROCK RIDER (แด็กซ์)

  
Text   

คอร์ดเพลง กลับตัวกลับใจ
ศิลปิน DAX ROCK RIDER (แด็กซ์)
เพลงสตริง

คอร์ดเพลง กลับตัวกลับใจ สามารถปรับคอร์ดเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


Tune to Eb

 
อยากกลับ
Fmaj7 
ตัว 
 
กลับ
Em 
ใจ
 
อยาก
Dm7 
เป็นคนที่
Cmaj7 
ดีพอ
 
แต่จะ
Fmaj7 
ขอ 
 
ให้
Em7 
เธอจงรอได้ไ
Dm7 
หม

C 
…เธอทำให้ฉันอยากเป็
Em7 
นคนที่ดีกว่
Am7 
านี้
Dm7 
…เธอทำให้ฉันมีความตั้งใ
G 
จมากมาย
C 
…เธอทำให้ฉัน 
 
อยากทำให้
Em7 
เธอไม่
Am7 
อาย
 
เวลาที่ใ
Dm7 
ครถาม 
 
ว่าเรานั้นเ
G 
ป็นอะไร

C 
…เคยได้แต่คิดปล่อยให้ชี
Em7 
วิตเส
Am7 
เพล
Dm7 
…เคยแต่ทุ่มเทเวลาให้
G 
คนมากมาย
C 
…ไม่เคยจะคิดอยากมีชี
Em7 
วิตเพื่อ
Am7 
ใคร
 
แต่ในวั
Dm7 
นนี้ 
 
จะมีไว้เ
G 
พื่อเธอ

 
* อยากกลับ
Fmaj7 
ตัว 
 
กลับ
Em7 
ใจ
 
อยาก
Dm7 
เป็นคนที่ดี
Cmaj7 
พอ
 
แต่จ
Fmaj7 
ะขอ 
 
ให้
Em7 
เธอจงรอได้ไ
Dm7 
หม
 
รอฉัน
G 
คนนี้

 
** อยากดี
C 
พอให้สมที่
Em7 
เธอนั้น
 
โน้ม
Am7 
ตัวลงมาอยู่ข้
G 
างฉัน
 
เพราะเ
F 
ธอคือคนสำ
Em7 
คัญ
 
บอ
Dm7 
กเลยไม่ต้องเกรงใ
G 

 
*** อยากดี
C 
พอให้สมกับค
Em7 
วามรัก
 
ที่
Am7 
เธอให้มาเข้าใ
G 
จไหม
 
ไม่มีอะไ
F 
รที่มันมา
Em7 
กไป
 
กับ
Dm7 
คนที่เป็นหัวใ
G 
จของฉันคนนี้ 

INSTRU | C | D |

C 
…ที่ให้วันนี้อาจเป็นเพียง
Em7 
คำสัญ
Am7 
ญา
Dm7 
…แต่ว่าเวลาจะทำให้เ
G 
ธอมั่นใจ
C 
…ไม่เคยจะคิดอยากมีชี
Em7 
วิตเพื่อใ
Am7 
คร
 
แต่ในวั
Dm7 
นนี้ 
 
จะมีไว้เ
G 
พื่อเธอ 

( *, **, *** )

INSTRU | F | Em7 | Am7 | Dm7 | G |

( *, **, *** )

OUTRO | C |

เนื้อเพลง กลับตัวกลับใจ
อยากกลับตัว กลับใจ
อยากเป็นคนที่ดีพอ
แต่จะขอ ให้เธอจงรอได้ไหม

เธอทำให้ฉันอยากเป็นคนที่ดีกว่านี้
เธอทำให้ฉันมีความตั้งใจมากมาย
เธอทำให้ฉันอยากให้เธอไม่อาย
เวลาที่ใครถาม ว่าเรานั้นเป็นอะไร

เคยได้แต่คิดปล่อยให้ชีวิตเสเพล
เคยแต่ทุ่มเทเวลาให้คนมากมาย
ไม่เคยจะคิดอยากมีชีวิตเพื่อใคร
แต่ในวันนี้ จะมีไว้เพื่อเธอ

* อยากกลับตัว กลับใจ
อยากเป็นคนที่ดีพอ
แต่จะขอ ให้เธอจงรอได้ไหม
รอฉันคนนี้

** อยากดีพอให้สมที่เธอนั้น
โน้มตัวลงมาอยู่ข้างฉัน
เพราะเธอคือคนสำคัญ
บอกเลยไม่ต้องเกรงใจ

*** อยากดีพอให้สมกับความรัก
ที่เธอให้มาเข้าใจไหม
ไม่มีอะไรที่มันมากไป
กับคนที่เป็นหัวใจของฉันคนนี้ 

( ดนตรี )

ที่ให้วันนี้อาจเป็นเพียงคำสัญญา
แต่ว่าเวลาจะทำให้เธอมั่นใจ
ไม่เคยจะคิดอยากมีชีวิตเพื่อใคร
แต่ในวันนี้ จะมีไว้เพื่อเธอ 

( *, **, *** )

( ดนตรี )

( *, **, *** )
เพลง กลับตัวกลับใจ (คอร์ด เนื้อเพลง)
ศิลปิน Dax Rock Rider
เนื้อร้อง ฟองเบียร์
ทำนอง ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เรียบเรียง นที แสนทวี / วิสารท กุลศิริ
คอร์ดเพลง กลับตัวกลับใจ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend