คอร์ดเพลง ลมเป่าไฟ – Dax Rock Rider

  
Text   

คอร์ดเพลง : ลมเป่าไฟ Dax Rock Rider

คอร์ดเพลง ลมเป่าไฟ - Dax Rock Rider

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single Dax Rock Rider : ลมเป่าไฟ

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ลมเป่าไฟ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


Tune to Eb
INTRO | G | F#m Bm | ( 2 Times )

G 
  ฉันได้รู้ว่าความตั้ง
D 
ใจ
 
  ความพยายามและความอ
F#m 
ดทน
 
  ไม่มีผลอะไรต่อค
Bm 
นรัก 
 
ที่
A 
มันไม่รู้จักพอ
G 
  และได้รู้ทำดีเท่า
D 
ไร
 
  มันคงเป็นเพียงแค่ลมเป่
F#m 
าไฟ
 
  ให้ตัวฉันมอดตายอยู่ตร
Bm 
งนั้น

A 
ฉันทุ่มสุดชี
Em 
วิต 
 
ทำตามที่เคยสั
F#m 
ญญา
 
เพื่องานวิวาห์ที่แห
G 
วนเราตีรา
A 
คาด้ว
D 
ยใจ
 
ฉันทุ่มสุดชี
Em 
วิต 
 
ให้เธอได้ประทั
F#m 
บใจ
 
ให้เธอได้จำว่าใ
G 
ครมั่นคง 
 
ต่อเ
A 
ธอ

 
แต่ก
D 
ลายเป็นความทรงจำ 
 
ที่ฉั
F#m 
นจำแล้วเจ็บ
 
เส้นทา
Bm 
งรักของฉันและเธอ 
 
ที่ควรสว
F#m 
ยงาม
 
แต่ให้
G 
ลบลืมมันอย่างไร 
 
เมื่อฝัน
F#m 
ร้ายยังคอยติดตาม
 
อยู่ทุก
Em 
วัน 
 
ตั้งแต่เธอนั้นเดินจา
A 
กไป

 
กลับก
D 
ลายเป็นความทรงจำที่ฉั
F#m 
นจำแล้วปวด
 
กับคำ
Bm 
นั้นที่ฉันและเธอต่างเ
A 
คยพูดไ
D 
ว้
 
ถ้าใครเป
G 
ลี่ยนใจนี้ก่อน 
 
นับ
F#m 
หนึ่งจนถึง
Bm 
ตาย
 
จงไม่มีควา
Em 
มสุข 
 
แต่
A 
ฉันทุกข์ไปก่อนเธอแล้วในวั
D 
นนี้

F#m 
  ทั้งที่ฉันก็ยังเหมือ
Bm 
นเดิม
 
  ทั้งที่
A 
ฉันก็ยังรัก
Em 
เธอ 
 
แต่
A 
ฉันกำลังจะคลั่
D 
งตาย
F#m 
  ทั้งที่เธอผิดคำนั้น
Bm 
ก่อน 
 
ตั้งแต่วัน
A 
นี้ดูชีวิตใ
Em 
หม่
 
  ของเธอช่างสด
A 
ใส 
 
ช่างต่างกับฉัน

INSTRU | G | F#m Bm | G | F#m Bm | Em | A |

 
ฉันทุ่มสุดชี
Em 
วิต 
 
ทำตามที่เคยสั
F#m 
ญญา
 
เพื่องานวิวาห์ที่แห
G 
วนเราตีรา
A 
คาด้ว
D 
ยใจ
 
ฉันทุ่มสุดชี
Em 
วิต 
 
ให้เธอได้ประทั
F#m 
บใจ
 
ให้เธอได้จำว่าใ
G 
ครมั่นคง 
 
ต่อเ
A 
ธอ

 
แต่ก
D 
ลายเป็นความทรงจำ 
 
ที่ฉั
F#m 
นจำแล้วเจ็บ
 
เส้นทา
Bm 
งรักของฉันและเธอ 
 
ที่ควรสว
F#m 
ยงาม
 
แต่ให้
G 
ลบลืมมันอย่างไร 
 
เมื่อฝัน
F#m 
ร้ายยังคอยติดตาม
 
อยู่ทุก
Em 
วัน 
 
ตั้งแต่เธอนั้นเดินจา
A 
กไป

 
กลับก
D 
ลายเป็นความทรงจำที่ฉั
F#m 
นจำแล้วปวด
 
กับคำ
Bm 
นั้นที่ฉันและเธอต่างเ
A 
คยพูดไ
D 
ว้
 
ถ้าใครเป
G 
ลี่ยนใจนี้ก่อน 
 
นับ
F#m 
หนึ่งจนถึง
Bm 
ตาย
 
จงไม่มีควา
Em 
มสุข 
 
แต่
A 
ฉันทุกข์ไปก่อนเธอแล้วในวันนี้

INSTRU | G | F#m Bm |

 
และ
Em 
ฉันกำลังจะต
A 
ายเพราะรัก
D 
คำนี้….


ฉันได้รู้ว่าความตั้งใจ
ความพยายามและความอดทน
ไม่มีผลอะไรต่อคนรัก ที่มันไม่รู้จักพอ
และได้รู้ทำดีเท่าไร
มันคงเป็นเพียงแค่ลมเป่าไฟ
ให้ตัวฉันมอดตายอยู่ตรงนั้น

ฉันทุ่มสุดชีวิต ทำตามที่เคยสัญญา
เพื่องานวิวาห์ที่แหวนเราตีราคาด้วยใจ
ฉันทุ่มสุดชีวิต ให้เธอได้ประทับใจ
ให้เธอได้จำว่าใครมั่นคง ต่อเธอ

แต่กลายเป็นความทรงจำ ที่ฉันจำแล้วเจ็บ
เส้นทางรักของฉันและเธอ ที่ควรสวยงาม
แต่ให้ลบลืมมันอย่างไร เมื่อฝันร้ายยังคอยติดตาม
อยู่ทุกวัน ตั้งแต่เธอนั้นเดินจากไป

กลับกลายเป็นความทรงจำที่ฉันจำแล้วปวด
กับคำนั้นที่ฉันและเธอต่างเคยพูดไว้
ถ้าใครเปลี่ยนใจนี้ก่อน นับหนึ่งจนถึงตาย
จงไม่มีความสุข แต่ฉันทุกข์ไปก่อนเธอแล้วในวันนี้

ทั้งที่ฉันก็ยังเหมือนเดิม
ทั้งที่ฉันก็ยังรักเธอ แต่ฉันกำลังจะคลั่งตาย
ทั้งที่เธอผิดคำนั้นก่อน ตั้งแต่วันนี้ดูชีวิตใหม่
ของเธอช่างสดใส ช่างต่างกับฉัน

( ดนตรี )

ฉันทุ่มสุดชีวิต ทำตามที่เคยสัญญา
เพื่องานวิวาห์ที่แหวนเราตีราคาด้วยใจ
ฉันทุ่มสุดชีวิต ให้เธอได้ประทับใจ
ให้เธอได้จำว่าใครมั่นคง ต่อเธอ

แต่กลายเป็นความทรงจำ ที่ฉันจำแล้วเจ็บ
เส้นทางรักของฉันและเธอ ที่ควรสวยงาม
แต่ให้ลบลืมมันอย่างไร เมื่อฝันร้ายยังคอยติดตาม
อยู่ทุกวัน ตั้งแต่เธอนั้นเดินจากไป

กลับกลายเป็นความทรงจำที่ฉันจำแล้วปวด
กับคำนั้นที่ฉันและเธอต่างเคยพูดไว้
ถ้าใครเปลี่ยนใจนี้ก่อน นับหนึ่งจนถึงตาย
จงไม่มีความสุข แต่ฉันทุกข์ไปก่อนเธอแล้วในวันนี้

( ดนตรี )

และฉันกำลังจะตายเพราะรักคำนี้…


รูปภาพคอร์ด ลมเป่าไฟ – Dax Rock Rider

คอร์ดเพลง ลมเป่าไฟ - Dax Rock Rider

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ลมเป่าไฟ (คอร์ด)

เนื้อร้อง : ฟองเบียร์
ทำนอง : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เรียบเรียง : ทีมโอ่งเก่ง
ติดต่องานจ้าง 06-2494-9583
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend