คอร์ดเพลง คำสัญญาที่ภูผายาว – ไผ่ พงศธร

  
Text   

คอร์ดเพลง : คำสัญญาที่ภูผายาว ไผ่ พงศธร

คอร์ดเพลง คำสัญญาที่ภูผายาว - ไผ่ พงศธร

เพลง :

ศิลปิน : ไผ่ พงศธร

เนื้อร้อง/ทำนอง : ปิงปอง พงษ์อนันต์

คอร์ดทั้งหมด : C#m,A,B,E,G#m


INTRO | E | C#m | E | C#m |
INTRO | E | C#m | A | B | B |

 
หลงฮักบ่
C#m 
ส่าง
 
ผู้สาวนาวัง หนองบัวลำ
E 
ภู
 
สัญญาสิฮักเป็
F#m 
นคู่
 
ต่อหน้าองค์ปู่วัดภูผ
E 
ายาว
 
กราบแม่ย่าคำ
C#m 
จันทร์
 
ร่วมอธิษฐานนำกันสอ
F#m 
งเฮา
 
สาธุเด้อ องค์หลวงปู่ข
E 
าว
 
ให้ฮักสอง
F#m 
เฮานั้นสมดั่ง
B 
ใจ

 
จุดธูปสั
C#m 
ญญา
 
สิฟ้าวกลับมาพ้อกันอี
E 
กที
 
เบิ่งแงง ฮักเฮาใ
F#m 
ห้ดี
 
สาวเทพคีรี อย่าเผลอปั
E 
นใจ
 
ฟ้าวกลับม
C#m 
าเด้อ
 
คำเจ้าเอิ้นสั่งมื้อสองเฮา
F#m 
ไกล
 
ขอบารมีหลวงตาคุ้ม
E 
ภัย
 
ยามลูกต้องไ
B 
กลให้โชคให้ห
E 
มาน

 
ด้วยความศรั
C#m 
ทธา
 
ก้มลงก
G# 
ราบหลวงตาบุญโ
A 
ฮม
 
จารุวัณโณ ผู้เปี่ย
C#m 
มล้น
 
ด้วยบา
B 
รมี 
 
และเมตต
G#m 
าธรรม

 
หลวงตาผูกฝ้ายแ
E 
ดง
 
อ้ายกับคำแพงเหมือนเตือนคว
F#m 
ามจำ
 
บูชาคำสอนเป็นหลั
E 
กค้ำ
 
ชี้นำให้ซอดทา
B 
งฝัน

 
หลงฮักบ่
C#m 
ส่าง
 
สิได้ไกลทาง แล้วเด้อค
E 
นไค
 
อย่าลืมคำสัญญ
F#m 
าใจ
 
แม่นสองเฮาไกลสิบ่เปลี่ย
E 
นผัน
 
ให้ตั้งต
C#m 
ารอ
 
มื้อเก็บเงินพอ คงได้พ้
F#m 
อกัน
 
สิกลับเมื่อหาจอมข
E 
วัญ
 
ดั่งคำสัญ
B 
ญาที่ภูผ
E 
ายาว

INSTRU | C#m | A | B | E G# |
INSTRU | A | F#m | E B | E |

 
ด้วยความศรั
C#m 
ทธา
 
ก้มลงก
G# 
ราบหลวงตาบุญโ
A 
ฮม
 
จารุวัณโณ ผู้เปี่ย
C#m 
มล้น
 
ด้วยบา
B 
รมี 
 
และเมตต
G#m 
าธรรม

 
หลวงตาผูกฝ้ายแ
E 
ดง
 
อ้ายกับคำแพงเหมือนเตือนคว
F#m 
ามจำ
 
บูชาคำสอนเป็นหลั
E 
กค้ำ
 
ชี้นำให้ซอดทา
B 
งฝัน

 
หลงฮักบ่
C#m 
ส่าง
 
สิได้ไกลทาง แล้วเด้อค
E 
นไค
 
อย่าลืมคำสัญญ
F#m 
าใจ
 
แม่นสองเฮาไกลสิบ่เปลี่ย
E 
นผัน
 
ให้ตั้งต
C#m 
ารอ
 
มื้อเก็บเงินพอ คงได้พ้
F#m 
อกัน
 
สิกลับเมื่อหาจอมข
E 
วัญ
 
ดั่งคำสัญ
B 
ญาที่ภูผ
E 
ายาว

 
ให้ตั้งตา
A 
รอ
 
มื้อเก็บเงินพอ คงได้พ้
F#m 
อกัน
 
สิกลับเมื่อหาจอมข
E 
วัญดั่งคำสัญ
B 
ญา
 
ที่ภูผายาว..
 

OUTRO | C#m | C#m | F#m | A | B | E | E |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง คำสัญญาที่ภูผายาว


หลงฮักบ่ส่าง
ผู้สาวนาวัง หนองบัวลำภู
สัญญาสิฮักเป็นคู่
ต่อหน้าองค์ปู่วัดภูผายาว
กราบแม่ย่าคำจันทร์
ร่วมอธิษฐานนำกันสองเฮา
สาธุเด้อ องค์หลวงปู่ขาว
ให้ฮักสองเฮานั้นสมดั่งใจ

จุดธูปสัญญา
สิฟ้าวกลับมาพ้อกันอีกที
เบิ่งแงง ฮักเฮาให้ดี
สาวเทพคีรี อย่าเผลอปันใจ
ฟ้าวกลับมาเด้อ
คำเจ้าเอิ้นสั่งมื้อสองเฮาไกล
ขอบารมีหลวงตาคุ้มภัย
ยามลูกต้องไกลให้โชคให้หมาน

ด้วยความศรัทธา
ก้มลงกราบหลวงตาบุญโฮม
จารุวัณโณ ผู้เปี่ยมล้น
ด้วยบารมี และเมตตาธรรม

หลวงตาผูกฝ้ายแดง
อ้ายกับคำแพงเหมือนเตือนความจำ
บูชาคำสอนเป็นหลักค้ำ
ชี้นำให้ซอดทางฝัน

หลงฮักบ่ส่าง
สิได้ไกลทาง แล้วเด้อคนไค
อย่าลืมคำสัญญาใจ
แม่นสองเฮาไกลสิบ่เปลี่ยนผัน
ให้ตั้งตารอ
มื้อเก็บเงินพอ คงได้พ้อกัน
สิกลับเมื่อหาจอมขวัญ
ดั่งคำสัญญาที่ภูผายาว

( ดนตรี )

ด้วยความศรัทธา
ก้มลงกราบหลวงตาบุญโฮม
จารุวัณโณ ผู้เปี่ยมล้น
ด้วยบารมี และเมตตาธรรม

หลวงตาผูกฝ้ายแดง
อ้ายกับคำแพงเหมือนเตือนความจำ
บูชาคำสอนเป็นหลักค้ำ
ชี้นำให้ซอดทางฝัน

หลงฮักบ่ส่าง
สิได้ไกลทาง แล้วเด้อคนไค
อย่าลืมคำสัญญาใจ
แม่นสองเฮาไกลสิบ่เปลี่ยนผัน
ให้ตั้งตารอ
มื้อเก็บเงินพอ คงได้พ้อกัน
สิกลับเมื่อหาจอมขวัญ
ดั่งคำสัญญาที่ภูผายาว

ให้ตั้งตารอ
มื้อเก็บเงินพอ คงได้พ้อกัน
สิกลับเมื่อหาจอมขวัญดั่งคำสัญญา
ที่ภูผายาว..

มิวสิควิดีโอ คำสัญญาที่ภูผายาว ไผ่ พงศธร

เพลง คำสัญญาที่ภูผายาว
ศิลปิน : ไผ่ พงศธร
คำร้อง/ทำนอง : สมชาย พรหมเดเวช
เรียบเรียง : ปิยะวุฒิ ณ บางช้าง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend