คอร์ดเพลง เมาบ่ลืม – กระต่าย พรรณนิภา

  
Text   

คอร์ดเพลง : เมาบ่ลืม กระต่าย พรรณนิภา

คอร์ดเพลง เมาบ่ลืม - กระต่าย พรรณนิภา

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single กระต่าย พรรณนิภา : เมาบ่ลืม


Tune to Eb
INTRO | Am G | F G | ( 2 Times )

Am 
นั่งกำขวดเหล้าขาว 
 
สองซ
G 
าวสี่สิบดีกรี
 
รินลงโ
F 
จก จักโบกถี่ๆ เพื่อให้ฤ
G 
ทธิ์ 
 
ดีกรีล้างใจ
Am 
อาศัยเอาความเมา 
 
พอให้
G 
มันบรรเทาลงไป
 
เอาน้ำสุ
F 
รารักษาแผลใจ 
 
เผื่อว่ามั
G 
นสิไคกว่าเก่า

 
แต่จัก
Am 
ว่าเป็นอิหยังน้อ 
 
คือจั่ง
G 
คิดฮอดแต่เขา
 
เบิ่ดเหล้าเป็นลัง
F 
กะยังบ่เซา 
 
ฮักเขา
G 
ได้เลยจักเทื่อ
Am 
ยกเอายกเข้าไป 
 
พอให้ใจมั
G 
นได้ฮู้เมือ
 
เหล้าขม
F 
ๆ กับใจเหลือๆ มาถื
E 
กกันคักแท้น้อ

 
สาดเหล้าลง
F 
คอ 
 
ล้างใจพอกะเ
G 
ทิน
 
กินจนฮากจนว่า
Em 
เดิน 
 
หย่างเซซกเซ
Am 
ซ้าย
 
แฮงเ
F 
มากะแฮงคิดฮอดเขาหลาย
 
แล้วจั่งมานั่งฮ้อง
G 
ไห้.. 
 
สิเป็นสิตายนำเขา

 
เมาแล้วกะยังบ่
F 
ลืม 
 
อยากลืมกะลืมบ่
C 
ได้
 
มันบ่ได้ซ่อยอัน
F 
ได๋ 
 
เลยดีกรีและควา
C 
มเมา
 
ยกแก้วขึ้นมาบาด
Am 
ได๋ 
 
ยังคิดเห็นแต่หน้
Em 
าเขา
 
ว่าสิเอาเห
F 
ล้ามาล้างใจมัน
G 
บ่แม่น

 
เมาแล้วกะยังบ่
F 
ลืม 
 
อยากลืมกะลืมบ่
C 
ได้
 
มันบ่ได้ซ่อยอัน
F 
ได๋ 
 
เลยดีกรีและควา
C 
มเมา
 
ยกแก้วขึ้นมาบาด
Am 
ได๋ 
 
ยังคิดเห็นแต่หน้
Em 
าเขา
 
ว่าสิเอาเห
F 
ล้ามาล้างใจ 
 
มัน
G 
บ่แม่น
 
แฮงเมาแฮงคิดฮอ
Am 
ดหลาย

INSTRU | F C | F C | Am Em | F G | Am |

 
สาดเหล้าลง
F 
คอ 
 
ล้างใจพอกะเ
G 
ทิน
 
กินจนฮากจนว่า
Em 
เดิน 
 
หย่างเซซกเซ
Am 
ซ้าย
 
แฮงเ
F 
มากะแฮงคิดฮอดเขาหลาย
 
แล้วจั่งมานั่งฮ้อง
G 
ไห้.. 
 
สิเป็นสิตายนำเขา

 
เมาแล้วกะยังบ่
F 
ลืม 
 
อยากลืมกะลืมบ่
C 
ได้
 
มันบ่ได้ซ่อยอัน
F 
ได๋ 
 
เลยดีกรีและควา
C 
มเมา
 
ยกแก้วขึ้นมาบาด
Am 
ได๋ 
 
ยังคิดเห็นแต่หน้
Em 
าเขา
 
ว่าสิเอาเห
F 
ล้ามาล้างใจมัน
G 
บ่แม่น

 
เมาแล้วกะยังบ่
F 
ลืม 
 
อยากลืมกะลืมบ่
C 
ได้
 
มันบ่ได้ซ่อยอัน
F 
ได๋ 
 
เลยดีกรีและควา
C 
มเมา
 
ยกแก้วขึ้นมาบาด
Am 
ได๋ 
 
ยังคิดเห็นแต่หน้
Em 
าเขา
 
ว่าสิเอาเห
F 
ล้ามาล้างใจมัน
G 
บ่แม่น
 
แฮงเมาแฮงคิดฮ
Am 
อดหลาย โอ โฮ๊ะ โ
G 
อ้ยย..

 
เมาแล้วกะยังบ่
F 
ลืม 
 
อยากลืมกะลืมบ่
C 
ได้
 
มันบ่ได้ซ่อยอัน
F 
ได๋ 
 
เลยดีกรีและควา
C 
มเมา
 
ยกแก้วขึ้นมาบาด
Am 
ได๋ 
 
ยังคิดเห็นแต่หน้
Em 
าเขา
 
ว่าสิเอาเห
F 
ล้ามาล้างใจมัน
G 
บ่แม่น

 
เมาแล้วกะยังบ่
F 
ลืม 
 
อยากลืมกะลืมบ่
C 
ได้
 
มันบ่ได้ซ่อยอัน
F 
ได๋ 
 
เลยดีกรีและควา
C 
มเมา
 
ยกแก้วขึ้นมาบาด
Am 
ได๋ 
 
ยังคิดเห็นแต่หน้
Em 
าเขา
 
ว่าสิเอาเห
F 
ล้ามาล้างใจมัน
G 
บ่แม่น
 
แฮงเมาแฮงคิดฮ
Am 
อดหลาย โอ โฮ๊ะ โ
G 
อ้ยย..
 
แฮงเมาแฮงคิดฮอดเขา..
 

OUTRO | Am G | F G | Am G | F G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เมาบ่ลืม


นั่งกำขวดเหล้าขาว สองซาวสี่สิบดีกรี
รินลงโจก จักโบกถี่ๆ เพื่อให้ฤทธิ์ ดีกรีล้างใจ
อาศัยเอาความเมา พอให้มันบรรเทาลงไป
เอาน้ำสุรารักษาแผลใจ เผื่อว่ามันสิไคกว่าเก่า

แต่จักว่าเป็นอิหยังน้อ คือจั่งคิดฮอดแต่เขา
เบิ่ดเหล้าเป็นลังกะยังบ่เซา ฮักเขาได้เลยจักเทื่อ
ยกเอายกเข้าไป พอให้ใจมันได้ฮู้เมือ
เหล้าขมๆ กับใจเหลือๆ มาถืกกันคักแท้น้อ

สาดเหล้าลงคอ ล้างใจพอกะเทิน
กินจนฮากจนว่าเดิน หย่างเซซกเซซ้าย
แฮงเมากะแฮงคิดฮอดเขาหลาย
แล้วจั่งมานั่งฮ้องไห้.. สิเป็นสิตายนำเขา

เมาแล้วกะยังบ่ลืม อยากลืมกะลืมบ่ได้
มันบ่ได้ซ่อยอันได๋ เลยดีกรีและความเมา
ยกแก้วขึ้นมาบาดได๋ ยังคิดเห็นแต่หน้าเขา
ว่าสิเอาเหล้ามาล้างใจมันบ่แม่น

เมาแล้วกะยังบ่ลืม อยากลืมกะลืมบ่ได้
มันบ่ได้ซ่อยอันได๋ เลยดีกรีและความเมา
ยกแก้วขึ้นมาบาดได๋ ยังคิดเห็นแต่หน้าเขา
ว่าสิเอาเหล้ามาล้างใจ มันบ่แม่น
แฮงเมาแฮงคิดฮอดหลาย

( ดนตรี )

สาดเหล้าลงคอ ล้างใจพอกะเทิน
กินจนฮากจนว่าเดิน หย่างเซซกเซซ้าย
แฮงเมากะแฮงคิดฮอดเขาหลาย
แล้วจั่งมานั่งฮ้องไห้.. สิเป็นสิตายนำเขา

เมาแล้วกะยังบ่ลืม อยากลืมกะลืมบ่ได้
มันบ่ได้ซ่อยอันได๋ เลยดีกรีและความเมา
ยกแก้วขึ้นมาบาดได๋ ยังคิดเห็นแต่หน้าเขา
ว่าสิเอาเหล้ามาล้างใจมันบ่แม่น

เมาแล้วกะยังบ่ลืม อยากลืมกะลืมบ่ได้
มันบ่ได้ซ่อยอันได๋ เลยดีกรีและความเมา
ยกแก้วขึ้นมาบาดได๋ ยังคิดเห็นแต่หน้าเขา
ว่าสิเอาเหล้ามาล้างใจมันบ่แม่น
แฮงเมาแฮงคิดฮอดหลาย โอ โฮ๊ะ โอ้ยย..

เมาแล้วกะยังบ่ลืม อยากลืมกะลืมบ่ได้
มันบ่ได้ซ่อยอันได๋ เลยดีกรีและความเมา
ยกแก้วขึ้นมาบาดได๋ ยังคิดเห็นแต่หน้าเขา
ว่าสิเอาเหล้ามาล้างใจมันบ่แม่น

เมาแล้วกะยังบ่ลืม อยากลืมกะลืมบ่ได้
มันบ่ได้ซ่อยอันได๋ เลยดีกรีและความเมา
ยกแก้วขึ้นมาบาดได๋ ยังคิดเห็นแต่หน้าเขา
ว่าสิเอาเหล้ามาล้างใจมันบ่แม่น
แฮงเมาแฮงคิดฮอดหลาย โอ โฮ๊ะ โอ้ยย..
แฮงเมาแฮงคิดฮอดเขา..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เมาบ่ลืม (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : ไอซ์ หลวงพระเนตร
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานแสดง โทร 082-8532307
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend