คอร์ดเพลง เทียบไม่ติด – RachYO (รัชโย)

  
Text   

คอร์ดเพลง : เทียบไม่ติด RachYO (รัชโย)

คอร์ดเพลง เทียบไม่ติด - RachYO (รัชโย)

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single RachYO (รัชโย) : เทียบไม่ติด


INTRO | C | G | Am | G |
INTRO | F | Em | Dm | G | G |

 
ไม่มี
C 
ตังค์..
 
เธออยู่กับ
G 
ฉันด้วยความลำบาก
 
แต่ไม่ได้อ
F 
ยากทำเธอเสีย
G 
ไป
 
คิดว่าเ
C 
ธอ.. 
 
มีเราคนเ
G 
ดียว
 
เลยไม่ได้แลเห
F 
ลียว
 
เกี่ยวกับความเสีย
G 
ใจ

 
ไต่เต้าเป็นศิล
C 
ปิน
 
ก็เคยเป็นคนธรรมดามาก่อน
 
 
G 
ริงใจ ดีไป คงไม่มีใครมาห
F 
ลอก
 
เลยโอบกอดเธอด้วยความรั
G 
กไง

 
แต่เรื่องเ
C 
งิน 
 
เข้าใจว่าต้องม
G 
าก่อน
 
มันกลายเป็นเรื่องบั่
F 
นทอน
 
ทะเลาะอยู่ทุกครั้
G 
งไป

 
ถ้าฉันมี
Dm 
ตังค์
 
เท่ามันเธอคงยอ
Em 
มง่าย
 
แต่ถ้าไม่รับ
F 
ฟัง 
 
ฉันเองได้แต่ร้อ
G 
งไห้
 
ฉันแค่จน ไม่ได้เป็นคนไม่ดี
 

 
แต่เธอควรลืมกันไปสัก
C 
ที
 
ฉันไม่ได้ดีอะไรหนั
G 
กหนา
 
ฉันเป็นเพียง
Am 
ธุลี
 
จะเอาอะไรไปเทียบกั
G 
บฟ้า
 
ทั้งตัวกูไม่มี
F 
ตังค์ 
 
กูมีแต่ใจ
 
อย่า
Em 
หวังว่ามีอะไร
 
แบบผู้
Dm 
ชายที่เธอเองต้อ
G 
งการ

 
ลืมกันไปสัก
C 
ที
 
ฉันไม่ได้ดีกับคนอย่า
G 
งเธอ
 
ไม่ต้องใช้
Am 
วจีโอบอ้อมอารี
 
ตอนเธออยา
G 
กเจอ
 
ทั้งตัวกูไม่มี
F 
ตังค์ 
 
กูมีแต่ใจ
 
อย่า
Em 
หวังว่ามีอะไร
 
แบบผู้
Dm 
ชายที่เธอเองต้องก
G 
าร..
 
เทียบไม่ติดเลย…
 

INSTRU | C | G | Am | G |
INSTRU | F | Em | Dm | G |
INSTRU | C | G | Am | G |
INSTRU | F | Em | Dm | G | G |

 
ไม่ต้องร้
C 
อง 
 
ไม่ต้องห่วงทา
G 
งนี้
 
ไม่มีไรอยู่แ
F 
ล้ว 
 
(ไม่มีไรอยู่แ
G 
ล้ว)
 
ไม่ต้อง
C 
คิด 
 
ไม่ต้องถึงเรื่องรา
G 
วของเรา
 
มันเ
F 
ก่าแล้ว.. 
 
 
G 

 
ถึงอยู่กับ
C 
มันเธอจะเป็นที่สองสา
G 
มสี่ 
 
แต่เพื่อชีวิตของเธ
F 
อดี
 
ยอมเป็นอย่างนี้ยังไงก็
G 
ดีกว่าฉันแน่นอน
 
ไปเถอะคน
C 
ดีถึงอยู่กับฉันก็ตาย
G 
ฟรี
 
ไม่มีอะไรนอกจา
F 
กนี้
 
เดินไปไกล ๆ เธอไม่ต้อ
G 
งมอง

 
ฉันไม่มี
Dm 
ตังค์ 
 
เท่ามันจะทำ
Em 
ไงได้
 
แต่ถ้าเธอรัก
F 
มัน 
 
ให้ฉันเป็นคนร้อ
G 
งไห้
 
ฉันมันจน ฉันมันเป็นคนไม่ดี
 

 
ได้โปรดเธอลืมกันไปสัก
C 
ที
 
ฉันไม่ได้ดีอะไรหนั
G 
กหนา
 
ฉันเป็นเพียง
Am 
ธุลี
 
จะเอาอะไรไปเทียบกั
G 
บฟ้า
 
ทั้งตัวกูไม่มี
F 
ตังค์ 
 
กูมีแต่ใจ
 
อย่า
Em 
หวังว่ามีอะไร
 
แบบผู้
Dm 
ชายที่เธอเองต้อ
G 
งการ

 
ลืมกันไปสัก
C 
ที
 
ฉันไม่ได้ดีกับคนอย่า
G 
งเธอ
 
ไม่ต้องใช้
Am 
วจีโอบอ้อมอารี
 
ตอนเธออยา
G 
กเจอ
 
ทั้งตัวกูไม่มี
F 
ตังค์ 
 
กูมีแต่ใจ
 
อย่า
Em 
หวังว่ามีอะไร
 
แบบผู้
Dm 
ชายที่เธอเองต้องก
G 
าร..

 
ลืมกันไปสัก
C 
ที
 
ฉันไม่ได้ดีอะไรหนั
G 
กหนา
 
ฉันเป็นเพียง
Am 
ธุลี
 
จะเอาอะไรไปเทียบกั
G 
บฟ้า
 
ทั้งตัวกูไม่มี
F 
ตังค์ 
 
กูมีแต่ใจ
 
อย่า
Em 
หวังว่ามีอะไร
 
แบบผู้
Dm 
ชายที่เธอเองต้อ
G 
งการ

 
ลืมกันไปสัก
C 
ที
 
ฉันไม่ได้ดีอะไรหนั
G 
กหนา
 
ฉันเป็นเพียง
Am 
ธุลี
 
จะเอาอะไรไปเทียบกั
G 
บฟ้า
 
ทั้งตัวกูไม่มี
F 
ตังค์ 
 
กูมีแต่ใจ
 
อย่า
Em 
หวังว่ามีอะไร
 
แบบผู้
Dm 
ชายที่เธอเองต้อ
G 
งการ

 
ลืมกันไปสัก
C 
ที
 
ฉันไม่ได้ดีกับคนอย่า
G 
งเธอ
 
ไม่ต้องใช้
Am 
วจีโอบอ้อมอารี
 
ตอนเธออยา
G 
กเจอ
 
ทั้งตัวกูไม่มี
F 
ตังค์ 
 
กูมีแต่ใจ
 
อย่า
Em 
หวังว่ามีอะไร
 
แบบผู้
Dm 
ชายที่เธอเองต้องก
G 
าร..
 
เทียบไม่ติด..เลย..
 

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เทียบไม่ติด


ไม่มีตังค์..
เธออยู่กับฉันด้วยความลำบาก
แต่ไม่ได้อยากทำเธอเสียไป
คิดว่าเธอ.. มีเราคนเดียว
เลยไม่ได้แลเหลียว
เกี่ยวกับความเสียใจ

ไต่เต้าเป็นศิลปิน
ก็เคยเป็นคนธรรมดามาก่อน
จริงใจ ดีไป คงไม่มีใครมาหลอก
เลยโอบกอดเธอด้วยความรักไง

แต่เรื่องเงิน เข้าใจว่าต้องมาก่อน
มันกลายเป็นเรื่องบั่นทอน
ทะเลาะอยู่ทุกครั้งไป

ถ้าฉันมีตังค์
เท่ามันเธอคงยอมง่าย
แต่ถ้าไม่รับฟัง ฉันเองได้แต่ร้องไห้
ฉันแค่จน ไม่ได้เป็นคนไม่ดี

แต่เธอควรลืมกันไปสักที
ฉันไม่ได้ดีอะไรหนักหนา
ฉันเป็นเพียงธุลี
จะเอาอะไรไปเทียบกับฟ้า
ทั้งตัวกูไม่มีตังค์ กูมีแต่ใจ
อย่าหวังว่ามีอะไร
แบบผู้ชายที่เธอเองต้องการ

ลืมกันไปสักที
ฉันไม่ได้ดีกับคนอย่างเธอ
ไม่ต้องใช้วจีโอบอ้อมอารี
ตอนเธออยากเจอ
ทั้งตัวกูไม่มีตังค์ กูมีแต่ใจ
อย่าหวังว่ามีอะไร
แบบผู้ชายที่เธอเองต้องการ..
เทียบไม่ติดเลย…

( ดนตรี )

ไม่ต้องร้อง ไม่ต้องห่วงทางนี้
ไม่มีไรอยู่แล้ว (ไม่มีไรอยู่แล้ว)
ไม่ต้องคิด ไม่ต้องถึงเรื่องราวของเรา
มันเก่าแล้ว..

ถึงอยู่กับมันเธอจะเป็นที่สองสามสี่ 
แต่เพื่อชีวิตของเธอดี
ยอมเป็นอย่างนี้ยังไงก็ดีกว่าฉันแน่นอน
ไปเถอะคนดีถึงอยู่กับฉันก็ตายฟรี
ไม่มีอะไรนอกจากนี้
เดินไปไกล ๆ เธอไม่ต้องมอง

ฉันไม่มีตังค์ เท่ามันจะทำไงได้
แต่ถ้าเธอรักมัน ให้ฉันเป็นคนร้องไห้
ฉันมันจน ฉันมันเป็นคนไม่ดี

ได้โปรดเธอลืมกันไปสักที
ฉันไม่ได้ดีอะไรหนักหนา
ฉันเป็นเพียงธุลี
จะเอาอะไรไปเทียบกับฟ้า
ทั้งตัวกูไม่มีตังค์ กูมีแต่ใจ
อย่าหวังว่ามีอะไร
แบบผู้ชายที่เธอเองต้องการ

ลืมกันไปสักที
ฉันไม่ได้ดีกับคนอย่างเธอ
ไม่ต้องใช้วจีโอบอ้อมอารี
ตอนเธออยากเจอ
ทั้งตัวกูไม่มีตังค์ กูมีแต่ใจ
อย่าหวังว่ามีอะไร
แบบผู้ชายที่เธอเองต้องการ..

ลืมกันไปสักที
ฉันไม่ได้ดีอะไรหนักหนา
ฉันเป็นเพียงธุลี
จะเอาอะไรไปเทียบกับฟ้า
ทั้งตัวกูไม่มีตังค์ กูมีแต่ใจ
อย่าหวังว่ามีอะไร
แบบผู้ชายที่เธอเองต้องการ

ลืมกันไปสักที
ฉันไม่ได้ดีอะไรหนักหนา
ฉันเป็นเพียงธุลี
จะเอาอะไรไปเทียบกับฟ้า
ทั้งตัวกูไม่มีตังค์ กูมีแต่ใจ
อย่าหวังว่ามีอะไร
แบบผู้ชายที่เธอเองต้องการ

ลืมกันไปสักที
ฉันไม่ได้ดีกับคนอย่างเธอ
ไม่ต้องใช้วจีโอบอ้อมอารี
ตอนเธออยากเจอ
ทั้งตัวกูไม่มีตังค์ กูมีแต่ใจ
อย่าหวังว่ามีอะไร
แบบผู้ชายที่เธอเองต้องการ..
เทียบไม่ติด..เลย..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เทียบไม่ติด (คอร์ด)

Lyrics: RachYO
Mixed/Mastered: Mikesickflow
Beat: Nickeatit
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend