คอร์ดเพลง ไม่เป็นอย่างนี้ได้ไหม? – MAIYARAP

  
Text   

คอร์ดเพลง : ไม่เป็นอย่างนี้ได้ไหม? MAIYARAP

คอร์ดเพลง ไม่เป็นอย่างนี้ได้ไหม? - MAIYARAP

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single MAIYARAP : ไม่เป็นอย่างนี้ได้ไหม?


Tune to Eb
INTRO | Cmaj7 | Bm | Am F#dim | Gmaj7 |

 
ไม่เป็นอย่า
Cmaj7 
งนี้ได้ไหม 
 
คุ
Bm 
ยกันได้ไหม
 
เผื่ออ
Am 
ะไร ๆ มันจะดีกว่
Gmaj7 
านี้
 
อาจยัง
Cmaj7 
พอ แก้ไข 
 
ทัน
Bm 
เวลา
Em7 
ที่มี
 
เผื่อยั
Am 
งมีวีธี 
 
ที่ดีกว่าการเลิ
Gmaj7 
กลา

 
ที่เธอเปลี่ย
Cmaj7 
นไป มันคงจะเป็นเพราะฉันแย่ (แย่)
 
ไม่รู้เธอคิดอ
Bm 
ะไร 
 
แต่ว่าคงมีไปจากฉันแน่
 
ที่ยังไม่ยอ
Am 
มคุย 
 
เธออาจจะ
Gmaj7 
รอให้ฉันแก้
 
หรือว่าเธอเองแค่กำลังรอ ระยะทำใจกันแน่ (วะ)
 

 
เหมือนมันเป็นสัญ
Cmaj7 
ญาณ ที่บอกกับฉันว่าเธอพร้อม
 
ทุกครั้งที่เลิ
Bm 
กกัน 
 
เหมือนเป็นเหตุการณ์ให้เธอซ้อม
 
เวลาทะเลา
Am 
ะกันเธอชอบหนีไป 
 
ให้เพื่อนเธอล้อม
 
เธอพูดเหมือนฉันไม่มีข้
Gmaj7 
อดี อยู่เลยในภาพที่เธอย้อน

 
เธอเองก็คงจ
Cmaj7 
ะมี ไอคนในแบบที่อยากได้
 
เพราะเราต่างคนต่างรู้กั
Bm 
นดี 
 
ว่าเราต่างคนต่างปากร้าย
 
บางทีก็เบื่อท
Am 
ะเลาะ 
 
จนอยากจะยกมืออยากไหว้
 
เหตุผลเพราะเราแค่ต่า
Gmaj7 
งคน ต่างมีสิ่งที่อยากได้

 
และมันจะไปแ
Cmaj7 
ปลกตรงไหน
 
เธอว่าใคร ๆ  
Bm 
เขาก็คงไม่ทน
 
แต่มั
Am 
นผิดที่ฉันเอง ที่เป็นคน  
Gmaj7 
ที่รู้แต่ทำไม่ได้
 
และเธอคงจะ
Cmaj7 
เบื่อเต็มที เหนื่อยเต็มที  
Bm 
รู้ดีจะยื้อไม่ง่าย
 
แต่ว่าคุ
Am 
ยกันก่อนได้ไหม 
 
เผื่ออ
Gmaj7 
ะไร จะดีขึ้นมา

 
ไม่เป็นอย่า
Cmaj7 
งนี้ได้ไหม 
 
คุ
Bm 
ยกันได้ไหม
 
เผื่ออ
Am 
ะไร ๆ มันจะดีกว่
Gmaj7 
านี้
 
อาจยัง
Cmaj7 
พอ แก้ไข 
 
ทันเ
Bm 
วลา
Em7 
ที่มี
 
เผื่อยั
Am 
งมีวีธี 
 
ที่ดีกว่าการเลิ
Gmaj7 
กลา

INSTRU | Cmaj7 Cm7 | Bm | Am F#dim | Gmaj7 |

 
เธอเองก็คงจะ
Cmaj7 
เบื่อ
 
เพราะโรคส่วนตัวฉันโคตรจะสูง
 
 
เธอตัดสิ้นฉัน
Bm 
ง่าย 
 
 
เหมือนทุกอย่างที่ทำแม่งโคตรจะศูนย์
 
 
เธอบอกว่าเธอรำ
Am 
คาญ
 
 
เลยหนีไปอยู่กับเพื่อนกับฝูง
 
 
เธอบอกฉันมีแต่เหตุผล
Gmaj7 
เดิม 
 
 
เธอบอกไม่น่าจะหวังสูง
 

 
ถ้าถามในมุมขอ
Cmaj7 
งฉัน ฉันว่ามันยังไม่สุดทาง
 
ถ้าเราต่างคนต่างทนกัน
Bm 
ไหว ในวันที่รักมันสุดจ่าง (เย้)
 
 
ลองหันหน้ามาคุ
Am 
ยกัน
 
ในมันที่ความสัมพันธ์ของเรามันสึกบาง
 
 
ลองนึกถึ
Gmaj7 
งวันที่รักกัน 
 
เธอเองก็รู้นะว่ามันสุดงาม

 
และมันจะไปแ
Cmaj7 
ปลกตรงไหน
 
เธอว่าใคร ๆ  
Bm 
เขาก็คงไม่ทน
 
แต่มั
Am 
นผิดที่ฉันเอง ที่เป็นคน  
Gmaj7 
ที่รู้แต่ทำไม่ได้
 
และเธอคงจะ
Cmaj7 
เบื่อเต็มที เหนื่อยเต็มที  
Bm 
รู้ดีจะยื้อไม่ง่าย
 
แต่ว่าคุ
Am 
ยกันก่อนได้ไหม 
 
เผื่ออ
Gmaj7 
ะไร จะดีขึ้นมา

 
ไม่เป็นอย่า
Cmaj7 
งนี้ได้ไหม 
 
คุ
Bm 
ยกันได้ไหม
 
เผื่ออ
Am 
ะไร ๆ มันจะดีกว่
Gmaj7 
านี้
 
อาจยัง
Cmaj7 
พอ แก้ไข 
 
ทัน
Bm 
เวลา
Em7 
ที่มี
 
เผื่อยั
Am 
งมีวีธี 
 
ที่ดีกว่าการเลิ
Gmaj7 
กลา

 
ไม่เป็นอย่า
Cmaj7 
งนี้ได้ไหม 
 
คุ
Bm 
ยกันได้ไหม
 
เผื่ออ
Am 
ะไร ๆ มันจะดีกว่
Gmaj7 
านี้
 
อาจยัง
Cmaj7 
พอ แก้ไข 
 
ทัน
Bm 
เวลา
Em7 
ที่มี
 
เผื่อยั
Am 
งมีวีธี 
 
ที่ดีกว่าการเลิ
Gmaj7 
กลา


ไม่เป็นอย่างนี้ได้ไหม คุยกันได้ไหม
เผื่ออะไร ๆ มันจะดีกว่านี้
อาจยังพอ แก้ไข ทันเวลาที่มี
เผื่อยังมีวีธี ที่ดีกว่าการเลิกลา

ที่เธอเปลี่ยนไป มันคงจะเป็นเพราะฉันแย่ (แย่)
ไม่รู้เธอคิดอะไร แต่ว่าคงมีไปจากฉันแน่
ที่ยังไม่ยอมคุย เธออาจจะรอให้ฉันแก้
หรือว่าเธอเองแค่กำลังรอ ระยะทำใจกันแน่ (วะ)

เหมือนมันเป็นสัญญาณ ที่บอกกับฉันว่าเธอพร้อม
ทุกครั้งที่เลิกกัน เหมือนเป็นเหตุการณ์ให้เธอซ้อม
เวลาทะเลาะกันเธอชอบหนีไป ให้เพื่อนเธอล้อม
เธอพูดเหมือนฉันไม่มีข้อดี อยู่เลยในภาพที่เธอย้อน

เธอเองก็คงจะมี ไอคนในแบบที่อยากได้
เพราะเราต่างคนต่างรู้กันดี ว่าเราต่างคนต่างปากร้าย
บางทีก็เบื่อทะเลาะ จนอยากจะยกมืออยากไหว้
เหตุผลเพราะเราแค่ต่างคน ต่างมีสิ่งที่อยากได้

และมันจะไปแปลกตรงไหน
เธอว่าใคร ๆ เขาก็คงไม่ทน
แต่มันผิดที่ฉันเอง ที่เป็นคน ที่รู้แต่ทำไม่ได้
และเธอคงจะเบื่อเต็มที เหนื่อยเต็มที รู้ดีจะยื้อไม่ง่าย
แต่ว่าคุยกันก่อนได้ไหม เผื่ออะไร จะดีขึ้นมา

ไม่เป็นอย่างนี้ได้ไหม คุยกันได้ไหม
เผื่ออะไร ๆ มันจะดีกว่านี้
อาจยังพอ แก้ไข ทันเวลาที่มี
เผื่อยังมีวีธี ที่ดีกว่าการเลิกลา

( ดนตรี )

เธอเองก็คงจะเบื่อ
เพราะโรคส่วนตัวฉันโคตรจะสูง
เธอตัดสิ้นฉันง่าย ๆ
เหมือนทุกอย่างที่ทำแม่งโคตรจะศูนย์
เธอบอกว่าเธอรำคาญ
เลยหนีไปอยู่กับเพื่อนกับฝูง
เธอบอกฉันมีแต่เหตุผลเดิม ๆ
เธอบอกไม่น่าจะหวังสูง

ถ้าถามในมุมของฉัน ฉันว่ามันยังไม่สุดทาง
ถ้าเราต่างคนต่างทนกันไหว
ในวันที่รักมันสุดจ่าง (เย้)
ลองหันหน้ามาคุยกัน
ในมันที่ความสัมพันธ์ของเรามันสึกบาง
ลองนึกถึงวันที่รักกัน เธอเองก็รู้นะว่ามันสุดงาม

และมันจะไปแปลกตรงไหน
เธอว่าใคร ๆ เขาก็คงไม่ทน
แต่มันผิดที่ฉันเอง ที่เป็นคน ที่รู้แต่ทำไม่ได้
และเธอคงจะเบื่อเต็มที เหนื่อยเต็มที รู้ดีจะยื้อไม่ง่าย
แต่ว่าคุยกันก่อนได้ไหม เผื่ออะไร จะดีขึ้นมา

ไม่เป็นอย่างนี้ได้ไหม คุยกันได้ไหม
เผื่ออะไร ๆ มันจะดีกว่านี้
อาจยังพอ แก้ไข ทันเวลาที่มี
เผื่อยังมีวีธี ที่ดีกว่าการเลิกลา

ไม่เป็นอย่างนี้ได้ไหม คุยกันได้ไหม
เผื่ออะไร ๆ มันจะดีกว่านี้
อาจยังพอ แก้ไข ทันเวลาที่มี
เผื่อยังมีวีธี ที่ดีกว่าการเลิกลา

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ไม่เป็นอย่างนี้ได้ไหม? (คอร์ด)

prod by DOOKKABOOM
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend