คอร์ดเพลง ตามนั้น Maiyarap (ไมยราพ) x Taitosmith (ไททศมิตร)

  
Text   
คอร์ดเพลง ตามนั้น ไมยราพ (Maiyarap) x ไททศมิตร (Taitosmith)

คอร์ดเพลง :
ศิลปิน : ไมยราพ x ไททศมิตร
Prod. : SpatChies
คอร์ด : Em,A,C,D,B7,G


 
เอ
Em 
ายังไงกันดีวะ ห๊ะ ห๊ะ ห๊ะ ไอ้เพื่อนเกล
 
กับสิ่งที่เจ
อ ที่มึงเสน
อ ได้ตามสน
Em 
อง
 
ไม่
Em 
แน่ใจว่าจะชนะ รู้นะ แต่ได้ลอ
 
อย่างมากก็นอ
น..ล้มลงไปกอ
 
เหอะ! ช่างแม่งปะไ
Em 
ร..

 
ใช้
ความรู้สึกเป็นหลัก
 
ใช้
ส้นตีนและสันหมัด..คุ
Em 
 
แล้
วแต่มึงจะกำหนด
 
เพ
ราะว่ากูนะได้หมด ลุ
B7 
ยเลยไหม..

 
เอาไงเอากั
Em 
น ตามนั้นเลยเพื่
อน
 
เอาให้สะเทื
อนเลือนลั่น..
 
เอาไงก็เอ
Em 
า ยังไงก็ได้
..เอากันให้ตา
ยไปข้าง
 
มึงเอา กูเอา เท่านั้นเอง
 

 
เอาไงเอากันดิเพื่
Em 
อน กูได้หมด
 
กูแค่คนสู้ค
น ไอ้สัสไม่ได้สด
 
ถ้าถึงคราวที่ต้องช
น มึงรู้กูไม่หลบ
 
จะเอายังไงมึงก็บอก แม่งจะได้จบ
 

 
ชอบแบบต่อหน้
Em 
า ไม่เอาแบบลอบกัด
 
ปกติกูเรียบร้อ
ย ไม่ค่อยตะคอกกลับ
 
แต่ถ้าสันดานยังเป็นอย่างนี้
 
ระวังสักวันนะมึงจะมอดดับ
 
 
กูเป็นคนตรงๆ ถ้าเกิดไม่ชอบก็คือไม่ชอบสัส
 

 
กูก็ไม่ได้เก่
Em 
งมาจากที่ไหน แต่ว่าหัวใจกูบอกให้สู้
 
และกูไม่รู้
จะไหวไม่ไหว แต่ถ้าได้ใส่จะเอาให้ยู่
 
แค่มึงสะกิ
ดกูติดตลอด เดี๋ยวกูไปหยอดส้นตีนให้คู่
 
กูไม่เคยขัด จัดให้ตลอด ถึงไม่ต้องบอกพวกมึงก็รู้
 

 
กู
Em 
แค่โตขึ้น เลยอยากทำมาหากิน
 
หาเงิ
น หาทอง มากกว่าการจ้องหาตีน
 
แต่ไม่หม
ายความว่ากูกลัวล้มหน้าหาดิน
 
แต่ว่ากูว่าอย่าไปให้ค่ากับพวกเด็กน้อยหาซีน
 

 
ใช้
ความรู้สึกเป็นหลัก
 
ใช้
ส้นตีนและสันหมัดคุ
Em 
 
แล้
วแต่มึงจะกำหนด
 
เพ
ราะว่ากูนะได้หมด ลุ
B7 
ยเลยไหม..

 
เอาไงเอากั
Em 
น ตามนั้นเลยเพื่
อน
 
เอาให้สะเทื
อนเลือนลั่น..
 
เอาไงก็เอ
Em 
า ยังไงก็ได้
..เอากันให้ตา
ยไปข้าง

 
เอาไงเอากั
Em 
น ตามนั้นเลยเพื่
อน
 
เอาให้สะเทื
อนเลือนลั่น..
 
เอาไงก็เอ
Em 
า ยังไงก็ได้
..เอากันให้ตา
ยไปข้าง
 
มึงเอา กูเอา เท่านั้นเอง
 

INSTRU | Em | G | A | A | ( 2 Times )

 
เห็นกูเป็นอย่าง
Em 
งี้ แต่กูไม่ทำใครก่อน
 
บางเรื่องขอโทษก็จ
บ เพราะกูเป็นคนใจอ่อน
 
ต่างคน ต่างอยู่
กูไม่ใช่คนไปอ้อน
 
แต่ถ้ามึงอยากได้มาก พวกกูไม่เคยไปซ่อน
 

 
มึ
Em 
งเอา กูเอา
 
ตามนั้นเลยเพื่
อน แค่มึงส่งสัญญาณ
 
มึ
งลุย กูลุย
 
แค่มึงอ้าปาก กูก็เห็นสันดาน
 
 
มึ
Em 
งเอา กูเอา
 
กูยังเป็นกู
ยังเหมือนในวันวาน
 
มึ
งลุย กูลุย
 
กูได้เสมอ ยังไม่ปิดทำการ
 

 
มึ
Em 
งเอา กูเอา
 
ไม่ต้องพูดเย
อะ เพราะเราก็รู้กันอยู่
 
มึ
งลุย กูลุย
 
เราเจอกันมาหมดแล้ว กี่คำคนคำขู่
 
 
มึ
Em 
งเอา กูเอา
 
มีอยู่ไม่กี่เรื่
องที่ทำให้กูระเบิดได้
 
มึ
งลุย กูลุย
 
เห็นพวกแม่งยึกยักถ้ามึงไม่เปิด
 
 
เดี๋ยวกูไปเปิดให้
 

 
เอาไงเอากั
Em 
น ตามนั้นเลยเพื่
อน
 
เอาให้สะเทื
อนเลือนลั่น..
 
เอาไงก็เอ
Em 
า ยังไงก็ได้
..เอากันให้ตา
ยไปข้าง

 
วางใจได้เล
Em 
ย ตามนั้นเลยเพื่
อน
 
เอาให้สะเทื
อนแผ่นดินสั่นไหว

 
เอาไงก็เอ
Em 
า ยังไงก็ได้
..เอากันให้ตา
ย..
 
มึงเอา กูเอา เท่านั้นเอ
Em 
ง 
 
 
มึงเอา กูเอา เท่านั้นเอ
Em 
ง 
 
 
ตามนั้นนะ..
 

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ตามนั้น


เอายังไงกันดีวะ ห๊ะ ห๊ะ ห๊ะ ไอ้เพื่อนเกลอ
กับสิ่งที่เจอ ที่มึงเสนอ ได้ตามสนอง
ไม่แน่ใจว่าจะชนะ รู้นะ แต่ได้ลอง
อย่างมากก็นอน..ล้มลงไปกอง
เหอะ! ช่างแม่งปะไร..

ใช้ความรู้สึกเป็นหลัก
ใช้ส้นตีนและสันหมัด..คุย
แล้วแต่มึงจะกำหนด
เพราะว่ากูนะได้หมด ลุยเลยไหม..

เอาไงเอากัน ตามนั้นเลยเพื่อน
เอาให้สะเทือนเลือนลั่น..
เอาไงก็เอา ยังไงก็ได้..เอากันให้ตายไปข้าง
มึงเอา กูเอา เท่านั้นเอง

เอาไงเอากันดิเพื่อน กูได้หมด
กูแค่คนสู้คน ไอ้สัสไม่ได้สด
ถ้าถึงคราวที่ต้องชน มึงรู้กูไม่หลบ
จะเอายังไงมึงก็บอก แม่งจะได้จบ

ชอบแบบต่อหน้า ไม่เอาแบบลอบกัด
ปกติกูเรียบร้อย ไม่ค่อยตะคอกกลับ
แต่ถ้าสันดานยังเป็นอย่างนี้
ระวังสักวันนะมึงจะมอดดับ
กูเป็นคนตรงๆ ถ้าเกิดไม่ชอบก็คือไม่ชอบสัส

กูก็ไม่ได้เก่งมาจากที่ไหน แต่ว่าหัวใจกูบอกให้สู้
และกูไม่รู้จะไหวไม่ไหว แต่ถ้าได้ใส่จะเอาให้ยู่
แค่มึงสะกิดกูติดตลอด เดี๋ยวกูไปหยอดส้นตีนให้คู่
กูไม่เคยขัด จัดให้ตลอด ถึงไม่ต้องบอกพวกมึงก็รู้

กูแค่โตขึ้น เลยอยากทำมาหากิน
หาเงิน หาทอง มากกว่าการจ้องหาตีน
แต่ไม่หมายความว่ากูกลัวล้มหน้าหาดิน
แต่ว่ากูว่าอย่าไปให้ค่ากับพวกเด็กน้อยหาซีน

ใช้ความรู้สึกเป็นหลัก
ใช้ส้นตีนและสันหมัดคุย
แล้วแต่มึงจะกำหนด
เพราะว่ากูนะได้หมด ลุยเลยไหม..

เอาไงเอากัน ตามนั้นเลยเพื่อน
เอาให้สะเทือนเลือนลั่น..
เอาไงก็เอา ยังไงก็ได้..เอากันให้ตายไปข้าง

เอาไงเอากัน ตามนั้นเลยเพื่อน
เอาให้สะเทือนเลือนลั่น..
เอาไงก็เอา ยังไงก็ได้..เอากันให้ตายไปข้าง
มึงเอา กูเอา เท่านั้นเอง

( ดนตรี )

เห็นกูเป็นอย่างงี้ แต่กูไม่ทำใครก่อน
บางเรื่องขอโทษก็จบ เพราะกูเป็นคนใจอ่อน
ต่างคน ต่างอยู่กูไม่ใช่คนไปอ้อน
แต่ถ้ามึงอยากได้มาก พวกกูไม่เคยไปซ่อน

มึงเอา กูเอา
ตามนั้นเลยเพื่อน แค่มึงส่งสัญญาณ
มึงลุย กูลุย
แค่มึงอ้าปาก กูก็เห็นสันดาน
มึงเอา กูเอา
กูยังเป็นกูยังเหมือนในวันวาน
มึงลุย กูลุย
กูได้เสมอ ยังไม่ปิดทำการ

มึงเอา กูเอา
ไม่ต้องพูดเยอะ เพราะเราก็รู้กันอยู่
มึงลุย กูลุย
เราเจอกันมาหมดแล้ว กี่คำคนคำขู่
มึงเอา กูเอา
มีอยู่ไม่กี่เรื่องที่ทำให้กูระเบิดได้
มึงลุย กูลุย
เห็นพวกแม่งยึกยักถ้ามึงไม่เปิด
เดี๋ยวกูไปเปิดให้

เอาไงเอากัน ตามนั้นเลยเพื่อน
เอาให้สะเทือนเลือนลั่น..
เอาไงก็เอา ยังไงก็ได้..เอากันให้ตายไปข้าง

วางใจได้เลย ตามนั้นเลยเพื่อน
เอาให้สะเทือนแผ่นดินสั่นไหว

เอาไงก็เอา ยังไงก็ได้..เอากันให้ตาย..
มึงเอา กูเอา เท่านั้นเอง
มึงเอา กูเอา เท่านั้นเอง
ตามนั้นนะ..

มิวสิควิดีโอ ตามนั้น ไมยราพ (Maiyarap) x ไททศมิตร (Taitosmith)

เพลง : ตามนั้น
ศิลปิน : ไมยราพ (Maiyarap) x ไททศมิตร (Taitosmith)
Lyrics : Itkron Pungkiatrussamee, MAIYARAP
Arrange : SpatChies, TaitosmitH
Contact for Work Line : @YUPPWORK
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend