คอร์ดเพลง หมั้นบ่มีปัญญาแต่ง – ศร สินชัย

  
Text   

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง หมั้นบ่มีปัญญาแต่ง คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | F#m E | D | ( 3 Times )

 
คนส่าเบิ๋ด
F#m 
บ้าน 
 
มื้ออ้ายห
E 
มั้นกับน้อ
F#m 
งปีกลาย
 
สินสอดวา
F#m 
ดไว้ทองสองบ
E 
าทค่าดองค
C#m 
รึ่งแสน
 
อยากนัดมื่อ
F#m 
แต่งเงินที่คึดต่อบ่พอตา
E 
มแผน
 
จนสองปีผ่านแล้วน้
D 
อแฟน 
 
ยังหาเงินแต่งเจ้า
C#7 
บ่พ้อ

 
บ่เคยเปลี่ยน
F#m 
ทีท่า 
 
แต่อ้
E 
ายหาเงิน
F#m 
บ่ทัน
 
หากินบ่ห
A 
มาน 
 
งมทุกด้
E 
านบ่ทันเล
C#m 
ยหนอ
 
พ้อหน้า
F#m 
ผู้ใด๋ 
 
ที่ถามไถ่ได้วันแล้
E 
วบ้อ
 
อยากบอกชัดๆเด้
D 
น้อ 
 
งานแต่งแที่
C#m 
รอต้อง
F#m 
ง้อสตางค์

INSTRU | E C#m | F#m E |

 
เพื่อนหมั้นทีห
D 
ลัง 
 
เขาแ
E 
ต่งไปแล้วหล
C#m 
ายคู่
 
บ่บอกก
F#m 
ะฮู้ 
 
ว่าน้
E 
องนั่นคึด
C#m 
อีหยัง
 
เงินยังบ่พ
F#m 
ร้อม 
 
แต่อ้ายย่านคนเบียดแย่
E 
งนาง
 
อ้ายยอมเป็นแมวหวงก้
D 
าง 
 
หมั้นเพื่อ
C#m 
ขวางบ่แคร์ไผว่า

 
คนส่าเบิ๋ด
F#m 
บ้าน 
 
ว่าอ้ายห
E 
มั้นล่ะเบี้ยวง
F#m 
านแต่ง
 
ผ่านหนาวเข้าแ
A 
ล้ง 
 
หามื้
E 
อแต่งบ่ได้เล
C#m 
ยหนา
 
ว่าที่เจ้า
F#m 
บ่าว 
 
ได้แต่ปากกืกเรื่องงานวิ
E 
วาห์
 
อ้ายถืกซุมคู่แข่งตราห
D 
น้า..
 
บ่มีปั
C#m 
ญญาหาเงิน
F#m 
ค่าดอง

INSTRU | D E | F#m | B | C#m |
INSTRU | F#m | E | D C#m | F#m |

 
เพื่อนหมั้นทีห
D 
ลัง 
 
เขาแ
E 
ต่งไปแล้วหล
C#m 
ายคู่
 
บ่บอกก
F#m 
ะฮู้ 
 
ว่าน้
E 
องนั่นคึด
C#m 
อีหยัง
 
เงินยังบ่พ
F#m 
ร้อม 
 
แต่อ้ายย่านคนเบียดแย่
E 
งนาง
 
อ้ายยอมเป็นแมวหวงก้
D 
าง 
 
หมั้นเพื่อ
C#m 
ขวางบ่แคร์ไผว่า

 
คนส่าเบิ๋ด
F#m 
บ้าน 
 
ว่าอ้ายห
E 
มั้นแล้วเบี้ยวง
F#m 
านแต่ง
 
ผ่านหนาวเข้าแ
A 
ล้ง 
 
หามื้
E 
อแต่งบ่ได้เล
C#m 
ยหนา
 
ว่าที่เจ้า
F#m 
บ่าว 
 
ได้แต่ปากกืกเรื่องงานวิ
E 
วาห์
 
อ้ายถืกซุมคู่แข่งตราห
D 
น้า..
 
บ่มีปั
C#m 
ญญาหาเงิน
F#m 
ค่าดอง

 
แต่ตอนนี้พร้อมแล้วเด้
D 
อน้อง
 
เตรีย
C#m 
มตัวแจกซองได้เลย…

OUTRO | D E | F#m | D E | F#m | F#7 |


คนส่าเบิ๋ดบ้านมื้ออ้ายหมั้นกับน้องปีกลาย
สินสอดวาดไว้ทองสองบาทค่าดองครึ่งแสน
อยากนัดมื่อแต่งเงินที่คึดต่อบ่พอตามแผน
จนสองปีผ่านแล้วน้อแฟน ยังหาเงินแต่งเจ้าบ่พ้อ

บ่เคยเปลี่ยนทีท่าแต่อ้ายหาเงินบ่ทัน
หากินบ่หมาน งมทุกด้านบ่ทันเลยหนอ
พ้อหน้าผู้ใด๋ ที่ถามไถ่ได้วันแล้วบ้อ
อยากบอกชัดๆเด้น้อ งานแต่งแที่รอต้องง้อสตางค์

( ดนตรี )

เพื่อนหมั้นทีหลังเขาแต่งไปแล้วหลายคู่
บ่บอกกะฮู้ ว่าน้องนั่นคึดอีหยัง
เงินยังบ่พร้อม แต่อ้ายย่านคนเบียดแย่งนาง
อ้ายยอมเปนแมวหวงก้าง หมั้นเพื่อขวางบ่แคร์ไผว่า

คนส่าเบิ๋ดบ้านว่าอ้ายหมั้นแล้วเบี้ยวงานแต่ง
ผ่านหนาวเข้าแล้ง หามื้อแต่งบ่ได้เลยหนา
ว่าที่เจ้าบ่าว ได้แต่ปากกืกเรื่องงานวิวาห์
อ้ายถืกซุมคู่แข่งตราหน้า..บ่มีปัญญาหาเงินค่าดอง

( ดนตรี )

เพื่อนหมั้นทีหลังเขาแต่งไปแล้วหลายคู่
บ่บอกกะฮู้ ว่าน้องนั่นคึดอีหยัง
เงินยังบ่พร้อม แต่อ้ายย่านคนเบียดแย่งนาง
อ้ายยอมเปนแมวหวงก้าง หมั้นเพื่อขวางบ่แคร์ไผว่า

คนส่าเบิ๋ดบ้านว่าอ้ายหมั้นล่ะเบี้ยวงานแต่ง
ผ่านหนาวเข้าแล้ง หามื้อแต่งบ่ได้เลยหนา
ว่าที่เจ้าบ่าว ได้แต่ปากกืกเรื่องงานวิวาห์
อ้ายถืกซุมคู่แข่งตราหน้า..บ่มีปัญญาหาเงินค่าดอง

แต่ตอนนี้พร้อมแล้วเด้อน้อง
เตรียมตัวแจกซองได้เลย…


รูปภาพคอร์ด หมั้นบ่มีปัญญาแต่ง – ศร สินชัย

คอร์ดเพลง หมั้นบ่มีปัญญาแต่ง - ศร สินชัย

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง หมั้นบ่มีปัญญาแต่ง (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : ครูสลา คุณวุฒิ
เรียบเรียง : จักรี อบมา
ติดต่องานจ้างศิลปิน : 082-659-2639, 085-135-5518
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend