คอร์ดเพลง รักแท้หรือแค่เมียน้อย – ธีเดช ทองอภิชาติ

  
Text   

คอร์ดเพลง : รักแท้หรือแค่เมียน้อย ธีเดช ทองอภิชาติ

คอร์ดเพลง รักแท้หรือแค่เมียน้อย - ธีเดช ทองอภิชาติ

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ธีเดช ทองอภิชาติ : รักแท้หรือแค่เมียน้อย


 
รัก
G 
พี่ 
 
คนดีไ
A 
ด้เป็นเมี
Bm 
ยหลวง
 
รักเขาได้ค
G 
วง 
 
ได้เ
A 
ป็นแค่เพียงเมี
Bm 
ยน้อย..

INSTRU | G A | Bm | Em F#m | Bm |

 
เขานั้นรักเธอแค่เพียงเมี
Bm 
ยน้อย
 
คิดดูสั
Em 
กหน่อย 
 
ว่า
A 
รักนั้นคืออ
Bm 
ะไร
 
เขามีเมีย
G 
อยู่ 
 
รู้ทั้ง
A 
รู้อยู่เต็มหั
Bm 
วใจ
 
คนโสดยังไม่มี
Em 
ใคร 
 
ทำไ
A 
มไม่หันม
Bm 
ามอง

 
หรือเธอไม่สนคนมีเงิ
Bm 
นน้อย
 
จึงเดินตา
Em 
มรอย 
 
เลือก
A 
คนที่มีเจ้
Bm 
าของ
 
ผู้ชายค
G 
นนี้ 
 
รู้
A 
ดีว่าจนเงิ
Bm 
นทอง
 
แต่ใจไม่เคยเป็น
Em 
รอง 
 
ทำไมไม่ล
A 
องรักดูสั
Bm 
กหน่อย

 
รัก
G 
พี่.. 
 
คน
A 
ดีได้เป็นเมี
Bm 
ยหลวง
 
รักเขาได้ค
G 
วง 
 
ได้เ
A 
ป็นแค่เพียงเมี
Bm 
ยน้อย
 
อยากเป็น
G 
ที่หนึ่ง 
 
เป็นด
A 
าวบนฟ้าเลิ
Bm 
ศลอย
 
หรือเป็นที่สองต้อ
Em 
งคอย 
 
รอ
F#m 
รับความทุกข์ร
Bm 
ะทม

 
เขานั้นรักเธอแค่เพียงเมี
Bm 
ยน้อย
 
ไม่นานค
Em 
งกร่อย 
 
จืดจ
A 
ราร้างไปตาม
Bm 
ลม
 
ถอนตัววั
G 
นนี้ 
 
ยัง
A 
มีคนที่ชื่น
Bm 
ชม
 
ปล่อยตาม
Em 
อารมณ์ 
 
ไม่น
A 
านจะจน
Bm 
ใจตาย

INSTRU | D | Em | GA | Bm |
INSTRU | G A | Bm | G A | Bm |

 
รัก
G 
พี่.. 
 
คน
A 
ดีได้เป็นเมี
Bm 
ยหลวง
 
รักเขาได้ค
G 
วง 
 
ได้เ
A 
ป็นแค่เพียงเมี
Bm 
ยน้อย
 
อยากเป็น
G 
ที่หนึ่ง 
 
เป็นด
A 
าวบนฟ้าเลิ
Bm 
ศลอย
 
หรือเป็นที่สองต้อ
Em 
งคอย 
 
รอ
F#m 
รับความทุกข์ร
Bm 
ะทม

 
เขานั้นรักเธอแค่เพียงเมี
Bm 
ยน้อย
 
ไม่นานค
Em 
งกร่อย 
 
จืดจ
A 
ราร้างไปตาม
Bm 
ลม
 
ถอนตัววั
G 
นนี้ 
 
ยัง
A 
มีคนที่ชื่น
Bm 
ชม
 
ปล่อยตาม
Em 
อารมณ์ 
 
ไม่น
A 
านจะจน
Bm 
ใจตาย

 
ถอนตัววั
G 
นนี้ 
 
คิด
A 
ดูให้ดีไห
Bm 
มเธอ
 
ที่เขารั
Em 
กเธอ 
 
รัก
F#m 
แท้หรือแค่เมี
Bm 
ยน้อย..


รักพี่ คนดีได้เปนเมียหลวง
รักเขาได้ควง ได้เปนแค่เพียงเมียน้อย..

( ดนตรี )

เขานั้นรักเธอแค่เพียงเมียน้อย
คิดดูสักหน่อย ว่ารักนั้นคืออะไร
เขามีเมียอยู่ รู้ทั้งรู้อยู่เตมหัวใจ
คนโสดยังไม่มีใคร ทำไมไม่หันมามอง

หรือเธอไม่สนคนมีเงินน้อย
จึงเดินตามรอย เลือกคนที่มีเจ้าของ
ผู้ชายคนนี้ รู้ดีว่าจนเงินทอง
แต่ใจไม่เคยเปนรอง ทำไมไม่ลองรักดูสักหน่อย

รักพี่.. คนดีได้เปนเมียหลวง
รักเขาได้ควง ได้เปนแค่เพียงเมียน้อย
อยากเปนที่หนึ่ง เปนดาวบนฟ้าเลิศลอย
หรือเปนที่สองต้องคอย รอรับความทุกข์ระทม

เขานั้นรักเธอแค่เพียงเมียน้อย
ไม่นานคงกร่อย จืดจราร้างไปตามลม
ถอนตัววันนี้ ยังมีคนที่ชื่นชม
ปล่อยตามอารมณ์ ไม่นานจะจนใจตาย

( ดนตรี )

รักพี่.. คนดีได้เปนเมียหลวง
รักเขาได้ควง ได้เปนแค่เพียงเมียน้อย
อยากเปนที่หนึ่ง เปนดาวบนฟ้าเลิศลอย
หรือเปนที่สองต้องคอย รอรับความทุกข์ระทม

เขานั้นรักเธอแค่เพียงเมียน้อย
ไม่นานคงกร่อย จืดจราร้างไปตามลม
ถอนตัววันนี้ ยังมีคนที่ชื่นชม
ปล่อยตามอารมณ์ ไม่นานจะจนใจตาย

ถอนตัววันนี้ คิดดูให้ดีไหมเธอ
ที่เขารักเธอ รักแท้หรือแค่เมียน้อย..


รูปภาพคอร์ด รักแท้หรือแค่เมียน้อย – ธีเดช ทองอภิชาติ

คอร์ดเพลง รักแท้หรือแค่เมียน้อย - ธีเดช ทองอภิชาติ

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง รักแท้หรือแค่เมียน้อย (คอร์ด)

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend