หน้าแรก » ธีเดช ทองอภิชาติ » คอร์ดเพลง รักแท้หรือแค่เมียน้อย – ธีเดช ทองอภิชาติ

คอร์ดเพลง รักแท้หรือแค่เมียน้อย – ธีเดช ทองอภิชาติ

คอร์ดเพลง : รักแท้หรือแค่เมียน้อย ธีเดช ทองอภิชาติ

คอร์ดเพลง รักแท้หรือแค่เมียน้อย - ธีเดช ทองอภิชาติ

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ธีเดช ทองอภิชาติ : รักแท้หรือแค่เมียน้อย


 
รัก
พี่ 
 
คนดีไ
ด้เป็นเมี
Bm 
ยหลวง
 
รักเขาได้ค
วง 
 
ได้เ
ป็นแค่เพียงเมี
Bm 
ยน้อย..

INSTRU | G A | Bm | Em F#m | Bm |

 
เขานั้นรักเธอแค่เพียงเมี
Bm 
ยน้อย
 
คิดดูสั
Em 
กหน่อย 
 
ว่า
รักนั้นคืออ
Bm 
ะไร
 
เขามีเมีย
อยู่ 
 
รู้ทั้ง
รู้อยู่เต็มหั
Bm 
วใจ
 
คนโสดยังไม่มี
Em 
ใคร 
 
ทำไ
มไม่หันม
Bm 
ามอง

 
หรือเธอไม่สนคนมีเงิ
Bm 
นน้อย
 
จึงเดินตา
Em 
มรอย 
 
เลือก
คนที่มีเจ้
Bm 
าของ
 
ผู้ชายค
นนี้ 
 
รู้
ดีว่าจนเงิ
Bm 
นทอง
 
แต่ใจไม่เคยเป็น
Em 
รอง 
 
ทำไมไม่ล
องรักดูสั
Bm 
กหน่อย

 
รัก
พี่.. 
 
คน
ดีได้เป็นเมี
Bm 
ยหลวง
 
รักเขาได้ค
วง 
 
ได้เ
ป็นแค่เพียงเมี
Bm 
ยน้อย
 
อยากเป็น
ที่หนึ่ง 
 
เป็นด
าวบนฟ้าเลิ
Bm 
ศลอย
 
หรือเป็นที่สองต้อ
Em 
งคอย 
 
รอ
F#m 
รับความทุกข์ร
Bm 
ะทม

 
เขานั้นรักเธอแค่เพียงเมี
Bm 
ยน้อย
 
ไม่นานค
Em 
งกร่อย 
 
จืดจ
ราร้างไปตาม
Bm 
ลม
 
ถอนตัววั
นนี้ 
 
ยัง
มีคนที่ชื่น
Bm 
ชม
 
ปล่อยตาม
Em 
อารมณ์ 
 
ไม่น
านจะจน
Bm 
ใจตาย

INSTRU | D | Em | GA | Bm |
INSTRU | G A | Bm | G A | Bm |

 
รัก
พี่.. 
 
คน
ดีได้เป็นเมี
Bm 
ยหลวง
 
รักเขาได้ค
วง 
 
ได้เ
ป็นแค่เพียงเมี
Bm 
ยน้อย
 
อยากเป็น
ที่หนึ่ง 
 
เป็นด
าวบนฟ้าเลิ
Bm 
ศลอย
 
หรือเป็นที่สองต้อ
Em 
งคอย 
 
รอ
F#m 
รับความทุกข์ร
Bm 
ะทม

 
เขานั้นรักเธอแค่เพียงเมี
Bm 
ยน้อย
 
ไม่นานค
Em 
งกร่อย 
 
จืดจ
ราร้างไปตาม
Bm 
ลม
 
ถอนตัววั
นนี้ 
 
ยัง
มีคนที่ชื่น
Bm 
ชม
 
ปล่อยตาม
Em 
อารมณ์ 
 
ไม่น
านจะจน
Bm 
ใจตาย

 
ถอนตัววั
นนี้ 
 
คิด
ดูให้ดีไห
Bm 
มเธอ
 
ที่เขารั
Em 
กเธอ 
 
รัก
F#m 
แท้หรือแค่เมี
Bm 
ยน้อย..


รักพี่ คนดีได้เปนเมียหลวง
รักเขาได้ควง ได้เปนแค่เพียงเมียน้อย..

( ดนตรี )

เขานั้นรักเธอแค่เพียงเมียน้อย
คิดดูสักหน่อย ว่ารักนั้นคืออะไร
เขามีเมียอยู่ รู้ทั้งรู้อยู่เตมหัวใจ
คนโสดยังไม่มีใคร ทำไมไม่หันมามอง

หรือเธอไม่สนคนมีเงินน้อย
จึงเดินตามรอย เลือกคนที่มีเจ้าของ
ผู้ชายคนนี้ รู้ดีว่าจนเงินทอง
แต่ใจไม่เคยเปนรอง ทำไมไม่ลองรักดูสักหน่อย

รักพี่.. คนดีได้เปนเมียหลวง
รักเขาได้ควง ได้เปนแค่เพียงเมียน้อย
อยากเปนที่หนึ่ง เปนดาวบนฟ้าเลิศลอย
หรือเปนที่สองต้องคอย รอรับความทุกข์ระทม

เขานั้นรักเธอแค่เพียงเมียน้อย
ไม่นานคงกร่อย จืดจราร้างไปตามลม
ถอนตัววันนี้ ยังมีคนที่ชื่นชม
ปล่อยตามอารมณ์ ไม่นานจะจนใจตาย

( ดนตรี )

รักพี่.. คนดีได้เปนเมียหลวง
รักเขาได้ควง ได้เปนแค่เพียงเมียน้อย
อยากเปนที่หนึ่ง เปนดาวบนฟ้าเลิศลอย
หรือเปนที่สองต้องคอย รอรับความทุกข์ระทม

เขานั้นรักเธอแค่เพียงเมียน้อย
ไม่นานคงกร่อย จืดจราร้างไปตามลม
ถอนตัววันนี้ ยังมีคนที่ชื่นชม
ปล่อยตามอารมณ์ ไม่นานจะจนใจตาย

ถอนตัววันนี้ คิดดูให้ดีไหมเธอ
ที่เขารักเธอ รักแท้หรือแค่เมียน้อย..


รูปภาพคอร์ด รักแท้หรือแค่เมียน้อย – ธีเดช ทองอภิชาติ

คอร์ดเพลง รักแท้หรือแค่เมียน้อย - ธีเดช ทองอภิชาติ

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง รักแท้หรือแค่เมียน้อย (คอร์ด)

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :