หน้าแรก » เขียนไขและวานิช » คอร์ดเพลง บูเดอช่า ใกล้ชิดดวงดาว – เขียนไขและวานิช

คอร์ดเพลง บูเดอช่า ใกล้ชิดดวงดาว – เขียนไขและวานิช


Capo #1
INTRO | C D | G | C D | Em | ( 3 Times )

 
ใกล้
ชิด 
 
ดวงด
าว
 
ความเห
งายามรา
Em 
ตรี 
 
เรื่องร
าวที่
มีถูกแบ่ง
ปัน
 
คืน
นี้ล้อม
วง 
 
บทเพ
ลงแด่
Em 
กัน
 
ความ
ฝัน 
 
ท่
ามกลางดว
Em 
งดาว

 
สงจันทร์น
วลหลับตาช
วนคิด
Em 
ถึง
 
ตรง
นี้ 
 
ครั้งห
นึ่ง 
 
และความ
ฝัน
 
ดวง
จันทร์ร้องเพ
ลง 
 
ดวงด
าวร้อง
Em 
ตาม
 
ความ
ฝัน 
 
กล้ชิดดวง
Em 
ดาว

INSTRU | C D | G | C D | Em | ( 2 Times )

 
ความ
ฝันที่
มี 
 
ตอน
นี้จงเริ่ม
Em 
ใหม่
 
ความ
ทุกข์ 
 
ที่
มีได้ผ่า
นพ้น
 
หลับ
ตาถอนหาย
ใจ 
 
ชี
วิตราคา
Em 
แพง
 
จง
ยิ้มเพื่อเรี่ยวแ
รง 
 
เดิน
Em 
ต่อ

 
สงจันทร์น
วล 
 
หลับตาช
วนคิด
Em 
ถึง
 
ตรง
นี้ 
 
ครั้งห
นึ่ง 
 
และความ
ฝัน
 
ดวง
จันทร์ร้องเพ
ลง 
 
ดวงด
าวร้อง
Em 
ตาม
 
ความ
ฝัน 
 
ท่
ามกลางดวง
Em 
ดาว

บู..เ
ดอ..
ช่า 
 
 
บู..เ
ดอ..
Em 
ช่า
บู..เ
ดอ..
ช่า 
 
 
บู..เ
ดอ..
Em 
ช่า

OUTRO | C D | G | C D | Em | ( 3 Times )


ใกล้ชิด ดวงดาว
ความเหงายามราตรี เรื่องราวที่มีถูกแบ่งปัน
คืนนี้ล้อมวง บทเพลงแด่กัน
ความฝัน ท่ามกลางดวงดาว

แสงจันทร์นวลหลับตาชวนคิดถึง
ตรงนี้ ครั้งหนึ่ง และความฝัน
ดวงจันทร์ร้องเพลง ดวงดาวร้องตาม
ความฝัน ใกล้ชิดดวงดาว

( ดนตรี )

ความฝันที่มี ตอนนี้จงเริ่มใหม่
ความทุกข์ ที่มีได้ผ่านพ้น
หลับตาถอนหายใจ ชีวิตราคาแพง
จงยิ้มเพื่อเรี่ยวแรง เดินต่อ

แสงจันทร์นวล หลับตาชวนคิดถึง
ตรงนี้ ครั้งหนึ่ง และความฝัน
ดวงจันทร์ร้องเพลง ดวงดาวร้องตาม
ความฝัน ท่ามกลางดวงดาว

บู..เดอ..ช่า บู..เดอ..ช่า
บู..เดอ..ช่า บู..เดอ..ช่า


รูปภาพคอร์ด บูเดอช่า ใกล้ชิดดวงดาว – เขียนไขและวานิช

คอร์ดเพลง บูเดอช่า ใกล้ชิดดวงดาว - เขียนไขและวานิช

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง บูเดอช่า ใกล้ชิดดวงดาว (คอร์ด)

Album : เดินทางไกล
เนื้อร้องทำนอง : สาโรจน์ ยอดยิ่ง
เซลโล่ : ก้องเกียรติ เรืองน้อย
Produced : คลี ธุระวร
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :