คอร์ดเพลง บูเดอช่า ใกล้ชิดดวงดาว – เขียนไขและวานิช

  
Text   

Capo #1
INTRO | C D | G | C D | Em | ( 3 Times )

 
ใกล้
C 
ชิด 
 
ดวงด
D 
าว
 
ความเห
G 
งายามรา
Em 
ตรี 
 
เรื่องร
C 
าวที่
D 
มีถูกแบ่ง
G 
ปัน
 
คืน
C 
นี้ล้อม
D 
วง 
 
บทเพ
G 
ลงแด่
Em 
กัน
 
ความ
C 
ฝัน 
 
ท่
D 
ามกลางดว
Em 
งดาว

 
C 
สงจันทร์น
D 
วลหลับตาช
G 
วนคิด
Em 
ถึง
 
ตรง
C 
นี้ 
 
ครั้งห
D 
นึ่ง 
 
และความ
G 
ฝัน
 
ดวง
C 
จันทร์ร้องเพ
D 
ลง 
 
ดวงด
G 
าวร้อง
Em 
ตาม
 
ความ
C 
ฝัน 
 
D 
กล้ชิดดวง
Em 
ดาว

INSTRU | C D | G | C D | Em | ( 2 Times )

 
ความ
C 
ฝันที่
D 
มี 
 
ตอน
G 
นี้จงเริ่ม
Em 
ใหม่
 
ความ
C 
ทุกข์ 
 
ที่
D 
มีได้ผ่า
G 
นพ้น
 
หลับ
C 
ตาถอนหาย
D 
ใจ 
 
ชี
G 
วิตราคา
Em 
แพง
 
จง
C 
ยิ้มเพื่อเรี่ยวแ
D 
รง 
 
เดิน
Em 
ต่อ

 
C 
สงจันทร์น
D 
วล 
 
หลับตาช
G 
วนคิด
Em 
ถึง
 
ตรง
C 
นี้ 
 
ครั้งห
D 
นึ่ง 
 
และความ
G 
ฝัน
 
ดวง
C 
จันทร์ร้องเพ
D 
ลง 
 
ดวงด
G 
าวร้อง
Em 
ตาม
 
ความ
C 
ฝัน 
 
ท่
D 
ามกลางดวง
Em 
ดาว

C 
บู..เ
D 
ดอ..
G 
ช่า 
 
 
C 
บู..เ
D 
ดอ..
Em 
ช่า
C 
บู..เ
D 
ดอ..
G 
ช่า 
 
 
C 
บู..เ
D 
ดอ..
Em 
ช่า

OUTRO | C D | G | C D | Em | ( 3 Times )


ใกล้ชิด ดวงดาว
ความเหงายามราตรี เรื่องราวที่มีถูกแบ่งปัน
คืนนี้ล้อมวง บทเพลงแด่กัน
ความฝัน ท่ามกลางดวงดาว

แสงจันทร์นวลหลับตาชวนคิดถึง
ตรงนี้ ครั้งหนึ่ง และความฝัน
ดวงจันทร์ร้องเพลง ดวงดาวร้องตาม
ความฝัน ใกล้ชิดดวงดาว

( ดนตรี )

ความฝันที่มี ตอนนี้จงเริ่มใหม่
ความทุกข์ ที่มีได้ผ่านพ้น
หลับตาถอนหายใจ ชีวิตราคาแพง
จงยิ้มเพื่อเรี่ยวแรง เดินต่อ

แสงจันทร์นวล หลับตาชวนคิดถึง
ตรงนี้ ครั้งหนึ่ง และความฝัน
ดวงจันทร์ร้องเพลง ดวงดาวร้องตาม
ความฝัน ท่ามกลางดวงดาว

บู..เดอ..ช่า บู..เดอ..ช่า
บู..เดอ..ช่า บู..เดอ..ช่า


รูปภาพคอร์ด บูเดอช่า ใกล้ชิดดวงดาว – เขียนไขและวานิช

คอร์ดเพลง บูเดอช่า ใกล้ชิดดวงดาว - เขียนไขและวานิช

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง บูเดอช่า ใกล้ชิดดวงดาว (คอร์ด)

Album : เดินทางไกล
เนื้อร้องทำนอง : สาโรจน์ ยอดยิ่ง
เซลโล่ : ก้องเกียรติ เรืองน้อย
Produced : คลี ธุระวร
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend