หน้าแรก » วงเนคไท » คอร์ดเพลง มันก็จะเหงาๆหน่อย – วงเนคไท

คอร์ดเพลง มันก็จะเหงาๆหน่อย – วงเนคไท

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง มันก็จะเหงาๆหน่อย
วงเนคไท

INTRO | C Em | Am | F G | C G |

 
ป็นคนโสดมันเงียบเหงา 
 
เพราะ
Em 
เรามันไม่มีแฟน
 
เลยอยาก
มีคนมาเดินควงแขนกับเ
ขาบ้าง
 
แค่อยาก
มีคนมาเดินข้างกาย
 
มาเทค
Em 
แคร์ดูแลฉันสักคน
 
ไม่อยาก
ทนกับความเหงาอีกต่อไ

 
* มองทาง
Am 
ขวาเห็นแต่เขารักกัน
 
มองทาง
Em 
ซ้ายเห็นแต่เขาจูงมือกัน
 
แต่ม
องมาที่ตัวฉันก็ยังไม่
มีคนรักเลย

 
** โปรดเถิด
ฟ้าส่งแ
Em 
ฟนมาให้ฉั
Am 
นที
 
ก็อยากจะ
มี 
 
ใครสัก
คนที่มาเติมเ
ต็ม
 
มาช่วยดู
แลเวลาฉันเ
หงา
 
มาช่วยแบ่ง
Em 
เบาความเศร้าในหั
Am 
วใจ
 
ปรดเมตตาเห็นใ
จคนไม่มีแ
ฟน

มันก็จะเหงาเหงาหน่อย 
 
เพราะ
Em 
เรามันมีไม่พอ
 
ไม่อา
จร้องขอเรียกร้องความรักจากใค
รได้
 
ป็นคนโสดฉันก็รู้ว่า
Em 
คงจะไม่ถึงตาย
 
แต่
มันอิจฉาเวลาเห็นคู่ของ
คนอื่นเขา

INSTRU | Am | G | F | G |
INSTRU | C | Em | F | G | ( 2 Times )

( *, **, ** )

 
ช่วยนำ
พาใครคน
นั้นมาให้ฉั
นที

OUTRO | F Fm | C |

เนื้อเพลง
เป็นคนโสดมันเงียบเหงาเพราะเรามันไม่มีแฟน
เลยอยากมีคนมาเดินควงแขนกับเขาบ้าง
แค่อยากมีคนมาเดินข้างกาย
มาเทคแคร์ดูแลฉันสักคน
ไม่อยากทนกับความเหงาอีกต่อไป

* มองทางขวาเห็นแต่เขารักกัน
มองทางซ้ายเห็นแต่เขาจูงมือกัน
แต่มองมาที่ตัวฉันก็ยังไม่มีคนรักเลย

** โปรดเถิดฟ้าส่งแฟนมาให้ฉันที
ก็อยากจะมี ใครสักคนที่มาเติมเต็ม
มาช่วยดูแลเวลาฉันเหงา
มาช่วยแบ่งเบาความเศร้าในหัวใจ
โปรดเมตตาเห็นใจคนไม่มีแฟน

มันก็จะเหงาเหงาหน่อยเพราะเรามันมีไม่พอ
ไม่อาจร้องขอเรียกร้องความรักจากใครได้
เป็นคนโสดฉันก็รู้ว่าคงจะไม่ถึงตาย
แต่มันอิจฉาเวลาเห็นคู่ของคนอื่นเขา

(ดนตรี)

( *, **, ** )

ช่วยนำพาใครคนนั้นมาให้ฉันที
วงเนคไท
 โฆษณา