หน้าแรก » POTATO » คอร์ดเพลง ทุกด้านทุกมุม – POTATO feat. ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คอร์ดเพลง ทุกด้านทุกมุม – POTATO feat. ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

ทุกด้านทุกมุม – POTATO feat. ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

Tune to Eb
INTRO | Bm | D | G | Em9 | ( 4 Times )

Bm 
หากได้ยินแบบไ
หนแล้วเราก็เชื่ออย่าง
นั้น
 
ไม่
F#7 
ทันได้ไตร่ตรอง
 
ตั
Bm 
ดสินให้ใครต้อง
ผิด 
 
ไม่
ทันได้เจอกับสายตา

Bm 
โลกนี้คงจะโหดร้าย
คิดแล้วมันไม่มีความห
มายอะไร
 
F#7 
ปิดใจให้ได้รู้
Bm 
ถึงมุมที่ไม่เคยเ
ห็น
 
ของเราจะได้หรือเป
ล่า 
 
เธอกับฉัน

INSTRU | Bm | D | G | Em9 |

 
* ภาพส
Bm 
ะท้อนทุกครั้งที่เราส
บตา
 
ยังเป็น
ฉันและเธอไม่เคยเปลี่ย
Em9 
นไป
 
หยุดควา
Bm 
มคิดที่เห็นแค่ด้านเดียว
 
ห็นทุกด้านทุกมุมกันก่
อน 
 
(
Em9 
จะปักใจ)

INSTRU | Bm | D | G | Em9 |

Bm 
โลกนี้มันช่างโหดร้าย
คิดแล้วมันไม่มีความห
มายอะไร
 
F#7 
ปิดใจให้ได้รู้
Bm 
ถึงมุมที่ไม่เคยเ
ห็น
 
ของเราจะได้หรือเป
ล่า 
 
เธอกับฉัน

INSTRU | Bm | D | G | Em9 |

( *, * )

INSTRU | Bm | A | G | E | ( 2 Times )
INSTRU | Bm | A | G | A |

Bm 
..จะเลวจะดีมีทุกคน 
 
 
..ปนเปกันไปในหนึ่งคน
..ผิดถูกก็ไม่รู้ 
 
 
..ก็มีแต่เราที่
Bm 
รู้ตัวเอง
..อย่าตัดสิน 
 
 
..แค่ได้ยิน 
 
ไม่ไ
ด้เห็น
 
เปลี่ยนองศาเปลี่ยนมุ
Bm 
มมองกันเถิดหนา
Bm 
..พิจารณา 
 
 
..พิจารณา 
 
 
..พิจารณา 
 
 
..พิจารณา
Bm 
..พิจารณา

…สิ่งที่ห
Em 
วัง 
 
แต่ละ
คนก็มีทางได้เรีย
นรู้
 
ให้กลับไป
Em 
คิดดูว่า
วันเวลาที่ผ่านไป
นั้น
 
ภาพสะท้อนทุกครั้งที่เราสบ
Em 
ตา
 
ยังเป็น
ฉันและเธอไม่เคยเปลี่ย
นไป
 
หยุดความ
คิดที่เห็นแค่ด้านเดียว
 
Em 
ห็นทุกด้านทุกมุม 
 
ห็นทุกด้านทุกมุม
 
ทุกด้านทุกมุม ทุกด้านทุกมุม
 

 
ภาพสะท้
อนทุกครั้งที่เราสบ
Em 
ตา
 
ยังเป็น
ฉันและเธอไม่เคยเปลี่ย
นไป
 
หยุดความคิดที่เห็นแค่ด้านเดียว  
 
 
Em 
ห็นทุกด้านทุกมุมกั
นก่อน

 
ภาพสะท้
อนทุกครั้งที่เราสบ
Em 
ตา
 
ยังเป็น
ฉันและเธอไม่เคยเปลี่ย
นไป
 
หยุดความคิดที่เห็นแค่ด้านเดียว  
 
 
Em 
ห็นทุกด้านทุกมุมกั
นก่อน

OUTRO | D | Em | G | D | ( 2 Times ) | D |

เนื้อเพลง
หากได้ยินแบบไหนแล้วเราก็เชื่ออย่างนั้น
ไม่ทันได้ไตร่ตรอง
ตัดสินให้ใครต้องผิด ไม่ทันได้เจอกับสายตา

โลกนี้คงจะโหดร้าย
คิดแล้วมันไม่มีความหมายอะไร
เปิดใจให้ได้รู้ ถึงมุมที่ไม่เคยเห็น
ของเราจะได้หรือเปล่า เธอกับฉัน

(ดนตรี)

* ภาพสะท้อนทุกครั้งที่เราสบตา
ยังเป็นฉันและเธอไม่เคยเปลี่ยนไป
หยุดความคิดที่เห็นแค่ด้านเดียว
เห็นทุกด้านทุกมุมกันก่อน (จะปักใจ)

(ดนตรี)

โลกนี้มันช่างโหดร้าย
คิดแล้วมันไม่มีความหมายอะไร
เปิดใจให้ได้รู้ ถึงมุมที่ไม่เคยเห็น
ของเราจะได้หรือเปล่า เธอกับฉัน

(ดนตรี)

( *, * )

(ดนตรี)

..จะเลวจะดีมีทุกคน ..ปนเปกันไปในหนึ่งคน
..ผิดถูกก็ไม่รู้ ..ก็มีแต่เราที่รู้ตัวเอง
..อย่าตัดสิน ..แค่ได้ยิน ไม่ได้เห็น
เปลี่ยนองศาเปลี่ยนมุมมองกันเถิดหนา
..พิจารณา ..พิจารณา ..พิจารณา ..พิจารณา
..พิจารณา

…สิ่งที่หวัง แต่ละคนก็มีทางได้เรียนรู้
ให้กลับไปคิดดูว่าวันเวลาที่ผ่านไปนั้น
ภาพสะท้อนทุกครั้งที่เราสบตา
ยังเป็นฉันและเธอไม่เคยเปลี่ยนไป
หยุดความคิดที่เห็นแค่ด้านเดียว
เห็นทุกด้านทุกมุม เห็นทุกด้านทุกมุม
ทุกด้านทุกมุม ทุกด้านทุกมุม

ภาพสะท้อนทุกครั้งที่เราสบตา
ยังเป็นฉันและเธอไม่เคยเปลี่ยนไป
หยุดความคิดที่เห็นแค่ด้านเดียว
เห็นทุกด้านทุกมุมกันก่อน

ภาพสะท้อนทุกครั้งที่เราสบตา
ยังเป็นฉันและเธอไม่เคยเปลี่ยนไป
หยุดความคิดที่เห็นแค่ด้านเดียว
เห็นทุกด้านทุกมุมกันก่อน

(ดนตรี)
เพลง #ทุกด้านทุกมุม
คำร้อง,ทำนอง: เหมือนเพชร อำมะระ, พัฒน์ชัย ภักดีสู่สุข
เรียบเรียง : Potato
ทุกด้าน ทุกมุม - POTATO ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
 โฆษณา