คอร์ดเพลง ถึงเวลาก็ลืมเอง – อะตอม ธันยวาทินี feat. เอ มหาหิงค์

  
Text   

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ถึงเวลาก็ลืมเอง คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Bb F/A | Gm F | Eb Dm | Cm F |

 
Bb 
ยายามจะลืมเธอ
 
F/A 
ยายามไม่เจอเรื่อง
Gm 
เก่า
 
ก็เห
F 
งาในใจทุ
Eb 
กที.
Dm 
..
 
ไม่อ
Cm 
ยากให้เป็นแบบ
F 
นี้

Bb 
ทั้งที่เราก็จบไป
F/A 
ทั้งที่เธอไม่กลั
Gm 
บมา
 
เรื่อง
F 
นั้นในใ
Eb 
จรู้ดี.
Dm 
..
 
แต่ท
Cm 
ำไมยังเป็นแบ
F 
บนี้

 
สิ่ง
Eb 
ของหรือของแทนใจ
 
ฉันไม่เคยจะมอง แต่ส
Dm 
มองยังจำได้ดี
 
ไม่
Eb 
รู้ว่าเพราะอะไร 
 
ทำไ
F 
มไม่ลืมสักที..

 
ฉันยังเป็นแบ
Bb 
บนี้ 
 
ฉันยังคงคิด
F/A 
ถึง
 
เรื่องเก่า ๆ  
Gm 
ซึ้ง ๆ ฉันไม่เคยจะลืม
F 
ไป
 
ฉันยังจำ
Eb 
อยู่ 
 
แม้ว่าเธอ
Dm 
ไป
 
มันก็ลำ
Cm 
บากที่จะลบเธอออก
F 
ไป

 
แม้ฉันอยู่ตร
Bb 
งนี้ 
 
ฉันก็ยังคงเ
F/A 
หงา
 
คิดแล้วมันก็เ
Gm 
ศร้า 
 
วันที่เขาเอาเธอไ
F 
 
ในใจก็ยัง
Eb 
ห่วง 
 
ไม่รู้ว่าเธอเป็
Dm 
นไง
 
รักของเรา
Cm 
จบ 
 
ฉันเคารพการจาก
F 
ไป

 
ที่ฉันเป็นแบ
Bb 
บนี้ 
 
ฉันก็เบื่อตัว
F/A 
เอง
 
เคยมีเขากับ
Gm 
เตง 
 
และบทเพลงที่แท
F 
นใจ
 
ฉันยังฟัง
Eb 
อยู่ 
 
ไม่รู้เธอฟัง
Dm 
ไหม
 
เพลงที่เธอ
Cm 
บอกว่ามันเพราะกว่าเพล
F 
งใด

 
ที่ฉันเป็นแบ
Bb 
บนี้ 
 
ฉันคิดถึง
F/A 
เฉย 
 
 
ไม่ต้องห่วง
Gm 
เลย 
 
จะไม่ทำให้กว
F 
นใจ
 
แม้ยังไม่ลืมเ
Eb 
ลือน 
 
สักวันคงลื
Dm 
มไป
 
ไม่รู้ว่าวัน
Cm 
ไหน.
F 
.. 
 
ถึงเวลาก็ลืมเอง..

INSTRU | Bb F/A | Gm F | Eb Dm | Cm F |

Bb 
ลบฉันลบมันไม่ออก
F/A 
พยายามลบคนใ
Gm 
จดำ
 
แต่ส
F 
มองยังจำไ
Eb 
ด้ดี.
Dm 
..
 
ภาพ
Cm 
เธอไม่เคยเลือนห
F 
าย

Bb 
ภาพที่เราถ่ายคู่กัน
F/A 
พยายามไม่มอ
Gm 
งมัน
 
แต่ก็เผ
F 
ลอไปมองทุ
Eb 
กที.
Dm 
..
 
ทำ
Cm 
ไมต้องเป็นแบ
F 
บนี้

Eb 
เราได้เลิกรากันไป 
 
เธอก็คงมีคนใหม่
Dm 
พยายามทำใจให้จำ
 
แต่ไ
Eb 
ม่รู้ว่าเพราะอะไร
 
ยิ่งอยาก
F 
ลืมใจมันยิ่งจำ

 
ฉันยังเป็นแบ
Bb 
บนี้ 
 
ฉันยังคงคิ
F/A 
ดถึง
 
เพลงเก่า ๆ  
Gm 
ซึ้ง ๆ ฉันไม่เคยจะลืม
F 
ไป
 
ฉันยังจำ
Eb 
อยู่ 
 
แม้ว่าเธอ
Dm 
ไป
 
มันก็ลำ
Cm 
บากที่จะลบเธอออก
F 
ไป

 
แม้ฉันอยู่ตร
Bb 
งนี้ 
 
ฉันก็ยังคงเ
F/A 
หงา
 
คิดแล้วมันก็เ
Gm 
ศร้า 
 
วันที่เขาเอาเธอ
F 
ไป
 
ในใจก็ยัง
Eb 
ห่วง 
 
ไม่รู้ว่าเธอเป็
Dm 
นไง
 
รักของเร
Cm 
าจบ 
 
ฉันเคารพการจาก
F 
ไป

 
ที่ฉันเป็นแบ
Bb 
บนี้ 
 
ฉันก็เบื่อตัว
F/A 
เอง
 
เคยมีเขากับ
Gm 
เตง 
 
และบทเพลงที่แท
F 
นใจ
 
ฉันยังฟัง
Eb 
อยู่ 
 
ไม่รู้เธอฟัง
Dm 
ไหม
 
เพลงที่เธอ
Cm 
บอกว่ามันเพราะกว่าเพล
F 
งใด

 
ที่ฉันเป็นแบ
Bb 
บนี้ 
 
ฉันคิดถึง
F/A 
เฉย 
 
 
ไม่ต้องห่วง
Gm 
เลย 
 
จะไม่ทำให้กว
F 
นใจ
 
แม้ยังไม่ลืมเ
Eb 
ลือน 
 
สักวันคงลื
Dm 
มไป
 
ไม่รู้ว่าวัน
Cm 
ไหน.
F 
.. 
 
ถึงเวลาก็ลืมเอง..

OUTRO | Eb | Bbmaj7 |


พยายามจะลืมเธอ
พยายามไม่เจอเรื่องเก่า
ก็เหงาในใจทุกที…
ไม่อยากให้เป็นแบบนี้

ทั้งที่เราก็จบไป
ทั้งที่เธอไม่กลับมา
เรื่องนั้นในใจรู้ดี…
แต่ทำไมยังเป็นแบบนี้

สิ่งของหรือของแทนใจ
ฉันไม่เคยจะมอง แต่สมองยังจำได้ดี
ไม่รู้ว่าเพราะอะไร ทำไมไม่ลืมสักที..

ฉันยังเป็นแบบนี้ ฉันยังคงคิดถึง
เรื่องเก่า ๆ ซึ้ง ๆ ฉันไม่เคยจะลืมไป
ฉันยังจำอยู่ แม้ว่าเธอไป
มันก็ลำบากที่จะลบเธอออกไป

แม้ฉันอยู่ตรงนี้ ฉันก็ยังคงเหงา
คิดแล้วมันก็เศร้า วันที่เขาเอาเธอไป
ในใจก็ยังห่วง ไม่รู้ว่าเธอเป็นไง
รักของเราจบ ฉันเคารพการจากไป

ที่ฉันเป็นแบบนี้ ฉันก็เบื่อตัวเอง
เคยมีเขากับเตง และบทเพลงที่แทนใจ
ฉันยังฟังอยู่ ไม่รู้เธอฟังไหม
เพลงที่เธอบอกว่ามันเพราะกว่าเพลงใด

ที่ฉันเป็นแบบนี้ ฉันคิดถึงเฉย ๆ
ไม่ต้องห่วงเลย จะไม่ทำให้กวนใจ
แม้ยังไม่ลืมเลือน สักวันคงลืมไป
ไม่รู้ว่าวันไหน… ถึงเวลาก็ลืมเอง..

( ดนตรี )

ลบฉันลบมันไม่ออก
พยายามลบคนใจดำ
แต่สมองยังจำได้ดี…
ภาพเธอไม่เคยเลือนหาย

ภาพที่เราถ่ายคู่กัน
พยายามไม่มองมัน
แต่ก็เผลอไปมองทุกที…
ทำไมต้องเป็นแบบนี้

เราได้เลิกรากันไป เธอก็คงมีคนใหม่
พยายามทำใจให้จำ
แต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไร
ยิ่งอยากลืมใจมันยิ่งจำ

ฉันยังเป็นแบบนี้ ฉันยังคงคิดถึง
เพลงเก่า ๆ ซึ้ง ๆ ฉันไม่เคยจะลืมไป
ฉันยังจำอยู่ แม้ว่าเธอไป
มันก็ลำบากที่จะลบเธอออกไป

แม้ฉันอยู่ตรงนี้ ฉันก็ยังคงเหงา
คิดแล้วมันก็เศร้า วันที่เขาเอาเธอไป
ในใจก็ยังห่วง ไม่รู้ว่าเธอเป็นไง
รักของเราจบ ฉันเคารพการจากไป

ที่ฉันเป็นแบบนี้ ฉันก็เบื่อตัวเอง
เคยมีเขากับเตง และบทเพลงที่แทนใจ
ฉันยังฟังอยู่ ไม่รู้เธอฟังไหม
เพลงที่เธอบอกว่ามันเพราะกว่าเพลงใด

ที่ฉันเป็นแบบนี้ ฉันคิดถึงเฉย ๆ
ไม่ต้องห่วงเลย จะไม่ทำให้กวนใจ
แม้ยังไม่ลืมเลือน สักวันคงลืมไป
ไม่รู้ว่าวันไหน… ถึงเวลาก็ลืมเอง..


รูปภาพคอร์ด ถึงเวลาก็ลืมเอง – อะตอม ธันยวาทินี feat. เอ มหาหิงค์

คอร์ดเพลง ถึงเวลาก็ลืมเอง - อะตอม ธันยวาทินี feat. เอ มหาหิงค์

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ถึงเวลาก็ลืมเอง (คอร์ด)

Lyrics : เอ มหาหิงค์ + โย สะแบงบิน
Arranged : ยักษ์ ไอเอ เรคคอร์ด
ติดต่องานศิลปิน : 08 777 666 58
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend