หน้าแรก » SOPHANA » คอร์ดเพลง อยากเป็นลูกเขย (ຢາກເປັນລູກເຂີຍ) – SOPHANA, TJAME UNO, แบกือ

คอร์ดเพลง อยากเป็นลูกเขย (ຢາກເປັນລູກເຂີຍ) – SOPHANA, TJAME UNO, แบกือ


INTRO | G D | Em C | ( 3 Times )
INTRO ( Sophana na na.. Sophana na na… )

 
อยากเป็นลูกเ
ขย 
 
ของแม่เ
จ้า 
 
และอ้ายอยากเป็นลูกเ
Em 
ขย 
 
ของพ่อเ
จ้า
 
อยากเป็นลูกเ
ขยของแม่เ
จ้า 
 
และอ้ายอยากเป็นลูกเ
Em 
ขย 
 
ของพ่อเ
จ้า Ya

 
โอ้ผู้ส
าว เจ้านั้นเป็นลูกผู้
ใด๋
 
อ้ายเห็นเจ้าในมื้อ
Em 
นั้น 
 
ละอ้ายละโคตรฮู้สึกถืก
ใจ
 
อ้ายเห็นเจ้าโพสต์ลงเ
ฟซ 
 
อ้ายเลยเข้าไปกด
ใจ
 
ก็ย้อนว่าเจ้าน่า
Em 
ฮัก 
 
อ้ายเลยอยากทักไปทัน
ใด Ya

 
ถ้าเจ้าบ่
ทันมีแฟน ขอบอกเ
ลยมันโคตรจะดี
 
เพราะเ
Em 
จ้านั้นน่าฮัก
 
และอยากให้
มาเป็น My shawty
 
 
ถ้าเ
ป็นแบบนั้น ละมันละโ
คตรจะดี
 
และก็อ
Em 
ยากให้เจ้านั้น ลองมาสน
ใจอ้ายแน่ Baby ya

..หน้าตาของอ้าย
อาจสิบ่หล่อเหลา
Em 
..แต่ฮักแท้และความจริง
ใจอ้ายมีเต็มกระเป๋า
..ขอให้เจ้านั้นหัน
มาและลองแนมกันแน่
Em 
..เพราะว่าอ้ายนั้นอยากได้เ
จ้า มาเทค..เเคร์

..อยากเป็นลูกเ
ขย ของพ่อแม่เจ้า 
Em 
..อยากเป็นผู้เ
ฒ่าละผู้แก่กับนาง
..ค่าดองเท่า
ใด๋ สิให้พ่อไปถาม
Em 
..ขอเพียงน้องน
าง เปิดใจให้อ้ายแน่

..อยากเป็นลูกเ
ขย ของพ่อแม่เจ้า 
Em 
..อยากเป็นผู้เ
ฒ่าละผู้แก่กับนาง
..ค่าดองเท่า
ใด๋ สิให้พ่อไปถาม
Em 
..ขอเพียงน้อง
นาง เปิดใจให้อ้ายแน่

INSTRU | G D | Em C | ( 2 Times )
INSTRU ( เปิดใจให้อ้ายแน่.. )
INSTRU ( T’JAME Are You Know.. )

 
แวบแ
รกที่อ้ายได้เห็นหน้าเ
จ้า
 
อ้ายกะอยากจะ
Em 
ทัก 
 
และอยากจะเอ่ยคำเ
ว่าออกไป
 
และอยากจะถ
ามไถ่ เจ้าเป็นลูกผู้
ใด
 
เวลาที่เจ้าส่ง
Em 
ยิ้ม
 
มันเฮ็ดให้ใจของอ้ายละ
ลายทันใด aey

..ข้อยติดใจเจ้าตั้งแต่แวบแ
รก
ก่อเพราะหุ่นฮอยเจ้าเป็นตาแช่บ
 
 
Em 
..หัวใจและเบอร์โทรให้พร้อมแ
ลก
 
เพียงเจ้าแนมมา อ้ายนั้นก่อ
ยิ้มเป้ยๆ
 
เบิดมื้อเบิด
คืน 
 
ก็ย้อนว่าเจ้าหน้า
Em 
ฮัก
 
ก็เพราะว่าเจ้าหน้า
ฮัก
 
อ้ายเลยกดเข้าไป
ทัก Messenger
 
ฟซแอดไปละเด้อ 
 
ฮั
Em 
บแอดแน่ได้บ่ 
 
อ้ายสิบ
อกพ่อแม่ไปขอ aey aey

ก็เจ้าน่ะงามอิห
ลี
 
อยากให้เจ้าน่ะมา เป็นคู่ชี
Em 
วิต
 
แต่ว่ามัน
ติด ที่อ้ายนั้นบ่ร
วย.
..
 
อ้ายนั้นบ่
Em 
รวย Y
eah..
 
แต่
ว่า อ้ายกะ 
56  เ
Em 
ด้อ..
..

 
ผม แบกึ ผม แบกึ นะ
จ๊ะ.. 
 
อา
 
ถ้าสม
มุติว่าเฮานั้นเป็นแฟน
Em 
กัน
 
ถ้าเป็นแบบ
นั้นผมว่ามันคงจะ
ดี
 
เพราะอ้ายคน
นี้ หน้าตากะบ่ได้
Em 
หล่อ
 
แถมพ่อ
ผมนั้นกะบ่ได้ร
วย
 
แล้วทำยังไ
ง จั่งสิได้เป็นลูกเ
Em 
ขย
 
การแต่ง
โตผมนั้นมันโคตรเ
ซย
 
ผมอยากเ
ป็น ผมอยากเป็นลูกเ
Em 
ขย
 
ได้ยิน
บ่ว่าผมอยากเป็นลูกเขย

..อยากเป็นลูกเ
ขย ของพ่อแม่เจ้า 
Em 
..อยากเป็นผู้เ
ฒ่าละผู้แก่กับนาง
..ค่าดองเท่า
ใด๋ สิให้พ่อไปถาม
Em 
..ขอเพียงน้องน
าง เปิดใจให้ผมแน่

..อยากเป็นลูกเ
ขย ของพ่อแม่เจ้า 
Em 
..อยากเป็นผู้เ
ฒ่าละผู้แก่กับนาง
..ค่าดองเท่า
ใด๋ สิให้พ่อไปถาม
Em 
..ขอเพียงน้อง
นาง เปิดใจให้อ้ายแน่..


อยากเป็นลูกเขย ของแม่เจ้า 
และอ้ายอยากเป็นลูกเขย ของพ่อเจ้า
อยากเป็นลูกเขยของแม่เจ้า 
และอ้ายอยากเป็นลูกเขย ของพ่อเจ้า Ya

โอ้ผู้สาว เจ้านั้นเป็นลูกผู้ใด๋
อ้ายเห็นเจ้าในมื้อนั้น 
ละอ้ายละโคตรฮู้สึกถืกใจ
อ้ายเห็นเจ้าโพสต์ลงเฟซ 
อ้ายเลยเข้าไปกดใจ
ก็ย้อนว่าเจ้าน่าฮัก 
อ้ายเลยอยากทักไปทันใด Ya

ถ้าเจ้าบ่ทันมีแฟน ขอบอกเลยมันโคตรจะดี
เพราะเจ้านั้นน่าฮัก
และอยากให้มาเป็น My shawty
ถ้าเป็นแบบนั้น ละมันละโคตรจะดี
และก็อยากให้เจ้านั้น ลองมาสนใจอ้ายแน่ Baby ya

..หน้าตาของอ้ายอาจสิบ่หล่อเหลา
..แต่ฮักแท้และความจริงใจอ้ายมีเต็มกระเป๋า
..ขอให้เจ้านั้นหันมาและลองแนมกันแน่
..เพราะว่าอ้ายนั้นอยากได้เจ้า มาเทค..เเคร์

..อยากเป็นลูกเขย ของพ่อแม่เจ้า 
..อยากเป็นผู้เฒ่าละผู้แก่กับนาง
..ค่าดองเท่าใด๋ สิให้พ่อไปถาม
..ขอเพียงน้องนาง เปิดใจให้อ้ายแน่

..อยากเป็นลูกเขย ของพ่อแม่เจ้า 
..อยากเป็นผู้เฒ่าละผู้แก่กับนาง
..ค่าดองเท่าใด๋ สิให้พ่อไปถาม
..ขอเพียงน้องนาง เปิดใจให้อ้ายแน่

( ดนตรี ) 
( เปิดใจให้อ้ายแน่.. )
( T’J r You Know.. )

แวบแรกที่อ้ายได้เห็นหน้าเจ้า
อ้ายกะอยากจะทัก 
และอยากจะเอ่ยคำเว่าออกไป
และอยากจะถามไถ่ เจ้าเป็นลูกผู้ใด
เวลาที่เจ้าส่งยิ้ม
มันเฮ็ดให้ใจของอ้ายละลายทันใด aey

..ข้อยติดใจเจ้าตั้งแต่แวบแรก
ก่อเพราะหุ่นฮอยเจ้าเป็นตาแช่บ
 ..หัวใจและเบอร์โทรให้พร้อมแลก
เพียงเจ้าแนมมา อ้ายนั้นก่อยิ้มเป้ยๆ
เบิดมื้อเบิดคืน ก็ย้อนว่าเจ้าหน้าฮัก
ก็เพราะว่าเจ้าหน้าฮัก
อ้ายเลยกดเข้าไปทัก Messenger
เฟซแอดไปละเด้อ ฮับแอดแน่ได้บ่ 
อ้ายสิบอกพ่อแม่ไปขอ aey aey

ก็เจ้าน่ะงามอิหลี
อยากให้เจ้าน่ะมา เป็นคู่ชีวิต
แต่ว่ามันติด ที่อ้ายนั้นบ่รวย…
อ้ายนั้นบ่รวย Yeah..
แต่ว่า อ้ายกะ 56  เด้อ…

ผม แบกึ ผม แบกึ นะจ๊ะ.. อา
ถ้าสมมุติว่าเฮานั้นเป็นแฟนกัน
ถ้าเป็นแบบนั้นผมว่ามันคงจะดี
เพราะอ้ายคนนี้ หน้าตากะบ่ได้หล่อ
แถมพ่อผมนั้นกะบ่ได้รวย
แล้วทำยังไง จั่งสิได้เป็นลูกเขย
การแต่งโตผมนั้นมันโคตรเซย
ผมอยากเป็น ผมอยากเป็นลูกเขย
ได้ยินบ่ว่าผมอยากเป็นลูกเขย

..อยากเป็นลูกเขย ของพ่อแม่เจ้า 
..อยากเป็นผู้เฒ่าละผู้แก่กับนาง
..ค่าดองเท่าใด๋ สิให้พ่อไปถาม
..ขอเพียงน้องนาง เปิดใจให้ผมแน่

..อยากเป็นลูกเขย ของพ่อแม่เจ้า 
..อยากเป็นผู้เฒ่าละผู้แก่กับนาง
..ค่าดองเท่าใด๋ สิให้พ่อไปถาม
..ขอเพียงน้องนาง เปิดใจให้อ้ายแน่…

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง อยากเป็นลูกเขย (ຢາກເປັນລູກເຂີຍ) (คอร์ด)

Lyrics by
Sophana, T JAME UNO,
ສິດ ສອງແສນສີ່, Big Yai
คอร์ด อยากเป็นลูกเขย (ຢາກເປັນລູກເຂີຍ) - SOPHANA x TJAME UNO x แบกือ
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
เพลงใหม่มาแรงบน Youtube ✨
คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว – วงทัพห้า
คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว – วงทัพห้า
คอร์ดเพลง จม – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)
คอร์ดเพลง จม – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)
คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน
คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน
คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟน – ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี
คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟน – ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี
คอร์ดเพลง ทักก่อนทิ้งก่อน – POTAE (โปเต้)
คอร์ดเพลง ทักก่อนทิ้งก่อน – POTAE (โปเต้)
คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน – TaitosmitH (ไททศมิตร)
คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน – TaitosmitH (ไททศมิตร)
คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง – แพรวพราว แสงทอง
คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง – แพรวพราว แสงทอง
คอร์ดเพลง อนุโมทนาเด้อ – มอส คำหมากบิน
คอร์ดเพลง อนุโมทนาเด้อ – มอส คำหมากบิน
คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า – เนสกาแฟ ศรีนคร
คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า – เนสกาแฟ ศรีนคร
คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า – เนม สุรพงศ์
คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า – เนม สุรพงศ์
คอร์ดเพลง ผิดที่เป็นฉัน – INDIGO
คอร์ดเพลง ผิดที่เป็นฉัน – INDIGO
คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง – นายนะโม
คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง – นายนะโม
คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
คอร์ดเพลง งาม (ງາມ) – ก้อง ห้วยไร่ x ขยะหน้าต้นไม้
คอร์ดเพลง งาม (ງາມ) – ก้อง ห้วยไร่ x ขยะหน้าต้นไม้
คอร์ดเพลง อย่าเล่นตัว – ILLSLICK ft. KK
คอร์ดเพลง อย่าเล่นตัว – ILLSLICK ft. KK
คอร์ดเพลง ดันไปรักเธอง่ายไป – MAN’R
คอร์ดเพลง ดันไปรักเธอง่ายไป – MAN’R
คอร์ดเพลง อยู่ในสาย – Three Man Down
คอร์ดเพลง อยู่ในสาย – Three Man Down
คอร์ดเพลง พยายามจะ – RachYO (รัชโย) feat. P.A.P Beatband
คอร์ดเพลง พยายามจะ – RachYO (รัชโย) feat. P.A.P Beatband
คอร์ดเพลง คิดนำแม่อ้ายแหน่ – กระต่าย พรรณนิภา
คอร์ดเพลง คิดนำแม่อ้ายแหน่ – กระต่าย พรรณนิภา
คอร์ดเพลง บ่ต้องย่านบ่ได้ไป – มีนตรา อินทิรา
คอร์ดเพลง บ่ต้องย่านบ่ได้ไป – มีนตรา อินทิรา
{"slide_show":"2","slide_scroll":1,"dots":"false","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":2000,"speed":"1000","loop":"true","design":"design-1"}
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :