หน้าแรก » Thada » คอร์ดเพลง รอแบบ 300% ในระยะทาง 300 กว่าไมล์ – ธาดา (Thada)

คอร์ดเพลง รอแบบ 300% ในระยะทาง 300 กว่าไมล์ – ธาดา (Thada)


INTRO| G | D/F# | C | D |
INTRO| G | D/F# | C | D |

 
หตุ.. 
 
 
D/F# 
ใด.. 
 
ความเ
ชื่อที่มีของใ
คร
 
ทำให้การรอ
คน.. 
 
สัก
D/F# 
คนหนึ่ง.. 
 
 
มีความห
มาย
 
แต่ก่อนที่เ
ธอจะมาฉั
D/F# 
นคงจะลาลับไ
ป.. 
 
แสนไ
กล..
 
ถ้าหากฉัน
มีเวลามา
D/F# 
กพอจะเขียนทุกอ
ย่าง.. 
 
ให้เ
ธอ

A7 
รอ.. 
 
เธอจะร
อไหม..
 
จะเขี
A7 
ยนลงไป.. 
 
ให้เ
ธอ..

 
ก็บเอ
D/F# 
าไว้.. 
 
เผื่อเ
ธอต้องการ 
 
 
ก่อนจ
D/F# 
ะสาย.. 
 
เมื่อเ
ราไกลห่าง 
 
 
 
ก็บเอา
D/F# 
ไว้.. 
 
ได้ไ
หม 
 
 
A7 
ฉันฝากไว้.. 
 
ความรู้
สึกนี้
 
แต่เก็บเอาไ
A7 
ว้ทุกที.. 
 
ที่คิ
ดถึง.. 
 
เธอ..

INSTRU | G D/F# | C D | ( 4 Times )

A7 
ถึงแม้เธอ.. 
 
ไม่รั
บรู้..
 
ความลั
A7 
บข้างใน.. 
 
จฉัน..

 
ก็บเอ
D/F# 
าไว้.. 
 
เผื่อเ
ธอต้องการ 
 
 
ก่อนจ
D/F# 
ะสาย.. 
 
เมื่อเ
ราไกลห่าง 
 
 
 
ก็บเอา
D/F# 
ไว้.. 
 
ได้ไ
หม 
 
 
A7 
ฉันฝากไว้.. 
 
ความรู้
สึกนี้
 
แต่เก็บเอาไ
A7 
ว้ทุกที.. 
 
ที่คิ
ดถึง..

INSTRU | G D/F# | C D | ( 4 Times )

 
ก็บเอ
D/F# 
าไว้.. 
 
เผื่อเ
ธอต้องการ 
 
 
ก่อนจ
D/F# 
ะสาย.. 
 
เมื่อเ
ราไกลห่าง 
 
 
 
ก็บเอา
D/F# 
ไว้.. 
 
ได้ไ
หม 
 
 
A7 
ฉันฝากไว้.. 
 
ความรู้
สึกนี้
 
แต่เก็บเอาไ
A7 
ว้ทุกที.. 
 
ที่คิ
ดถึง.. 
 
เธอ..

OUTRO | G D/F# | C D | ( 4 Times )


เหตุ.. ใด.. ความเชื่อที่มีของใคร
ทำให้การรอคน.. สักคนหนึ่ง.. มีความหมาย
แต่ก่อนที่เธอจะมาฉันคงจะลาลับไป.. แสนไกล..
ถ้าหากฉันมีเวลามากพอจะเขียนทุกอย่าง.. ให้เธอ

รอ.. เธอจะรอไหม..
จะเขียนลงไป.. ให้เธอ..

เก็บเอาไว้.. เผื่อเธอต้องการ
ก่อนจะสาย.. เมื่อเราไกลห่าง
เก็บเอาไว้.. ได้ไหม
ฉันฝากไว้.. ความรู้สึกนี้
แต่เก็บเอาไว้ทุกที.. ที่คิดถึง.. เธอ..

( ดนตรี )

ถึงแม้เธอ.. ไม่รับรู้..
ความลับข้างใน.. ใจฉัน..

เก็บเอาไว้.. เผื่อเธอต้องการ
ก่อนจะสาย.. เมื่อเราไกลห่าง
เก็บเอาไว้.. ได้ไหม
ฉันฝากไว้.. ความรู้สึกนี้
แต่เก็บเอาไว้ทุกที.. ที่คิดถึง..

( ดนตรี )

เก็บเอาไว้.. เผื่อเธอต้องการ
ก่อนจะสาย.. เมื่อเราไกลห่าง
เก็บเอาไว้.. ได้ไหม
ฉันฝากไว้.. ความรู้สึกนี้
แต่เก็บเอาไว้ทุกที.. ที่คิดถึง.. เธอ..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง รอแบบ 300% ในระยะทาง 300 กว่าไมล์ (คอร์ด)

เนื้อร้อง 100% : ปฏิพล ประกอบการ
Guitar 200% : พัชรพล นามไพร
Keyboard 300% : เตชินท์ อินทรชิต
ติดต่องาน 0866458367
คอร์ด รอแบบ 300% ในระยะทาง 300 กว่าไมล์ - ธาดา (Thada)
 โฆษณา