คอร์ดเพลง เธอทำให้ลมเปลี่ยนทิศ – COCKTAIL

  
Text   

คอร์ดเพลง เธอทำให้ลมเปลี่ยนทิศ – COCKTAIL

COCKTAIL

คอร์ดเพลง เธอทำให้ลมเปลี่ยนทิศ

ศิลปิน : COCKTAIL

Ft. เจ๋ง BIG ASS & จ๊ะ THE MOUSSES

แนวเพลง : #สตริง

คีย์คอร์ดเพลง เธอทำให้ลมเปลี่ยนทิศ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

คอร์ดเพลง เธอทำให้ลมเปลี่ยนทิศ - COCKTAIL
คอร์ด

Tune to Eb
INTRO | G | D/F# | Em | D |

 
เธอ
บอกกับฉัน
D/F# 
ว่าตัวเธอจะรัก
Em 
 
ไม่ว่านาน
เท่าไรรักของเราจะยัง
ตรึงใจ
 
ไม่ว่านาน
Bm 
เท่าไหร่ 
 
ใจเอ๋ย
Am 
ใจ
 
จะยัง
คงเป็นเหมือนเดิม

INTRO | G | D/F# | Em | D |

 
แต่เธอ
กลับมาทิ้ง
D/F# 
ให้ตัวฉันต้องเหงา
Em 
 
เธอลืมความ
รักเราเมื่อตัวเธอมีเขา
ข้างกาย
 
รักของเรา
Bm 
เธอหน่าย 
 
เธอลืมมันง่าย
Am 
ดาย
 
เธอทำ
ให้ฉันเสียใจ

 
เธอ
ทำให้ฉันร้อ
D/F# 
นรน
 
ทำให้ฉันทุก
Em 
ข์ระทมงมงาย
 
เธอทำให้ฉันร้อง
ไห้
 
ทำชีวิตฉัน
D/F# 
พังทะลาย
 
ทำให้ความรัก
Em 
ของฉันมันตาย
จากใจ

INSTRU | Am | G | Am | G | ( 2 Times )

 
ใบไ
ม้หล่นเมื่อลมพัดผ่าน
 
เป็น
สัญญาณแห่งการผันเปลี่ยน
 
ทุก
ๆ 
 
สิ่งคือความหมุนเวียนไม่เที่ยง
แท้
 
ทำ
ทุกอย่งให้ดีที่สุด
 
เพียง
เพื่อหยุดให้เธอไม่ไป
 
ในที่
สุดก็คงต้องหยุดและยอม
แพ้

 
ใจของคนหนอ
คน
 
ก็ไม่รู้จ
ะห้ามยังไงให้ลมไม่เปลี่ยน
ทิศ
 
และชีวิต
จะห้ามยังไงให้เธอไม่ไป 
 
 
 
ไม่มีทาง
 

 
เรา
มาไกลเท่านี้ก็ดีเหลือ
Bm 
เกิน
 
ขอบใจนะ
ที่เคยมีกัน
 
มันถึง
Am 
เวลายอมรับ
ความจริง
 
เรา
มาไกลเท่านี้ก็เกินที่ฝัน
Bm 
ตั้งเท่าไร
 
เมื่อชีวิต
คือความเป็นไป
 
สุดท้าย
Cm 
ก็ต้องจากกัน 
 
เท่านั้นเอง

INSTRU | G | D/F# | Em | C D |
INSTRU | G | D/F# | Em |

 
ผ่านพบมา
เพื่อจากกัน
เท่านั้นเอง

 
รัก
.. 
 
ฉันรักเธอมากเพียง
D/F# 
ไหน
 
บอกรักเธอมากเท่า
Em 
ไหร่ 
 
(เธอทำให้ฉันเสียใจ)
 
ไม่อาจจะทำ
ให้เธอคืนย้อน
กลับมาเหมือน
เคย
 
เธอทำให้ฉันผิด
D/F# 
หวัง 
 
ทำให้ฉันเจ็บ
Em 
ช้ำ
 
ผ่านพบ
มาเพื่อจากกัน 
 
เท่านั้นเอง

INSTRU | G | D/F# | Em | C D |

( 6 Times ) Fade out

เนื้อเพลง
เธอบอกกับฉันว่าตัวเธอจะรัก
ไม่ว่านานเท่าไรรักของเราจะยังตรึงใจ
ไม่ว่านานเท่าไหร่ ใจเอ๋ยใจ
จะยังคงเป็นเหมือนเดิม

( ดนตรี )

แต่เธอกลับมาทิ้งให้ตัวฉันต้องเหงา
เธอลืมความรักเราเมื่อตัวเธอมีเขาข้างกาย
รักของเราเธอหน่าย เธอลืมมันง่ายดาย
เธอทำให้ฉันเสียใจ

เธอทำให้ฉันร้อนรน
ทำให้ฉันทุกข์ระทมงมงาย
เธอทำให้ฉันร้องไห้
ทำชีวิตฉันพังทะลาย
ทำให้ความรักของฉันมันตายจากใจ

( ดนตรี )

ใบไม้หล่นเมื่อลมพัดผ่าน
เป็นสัญญาณแห่งการผันเปลี่ยน
ทุกๆ สิ่งคือความหมุนเวียนไม่เที่ยงแท้
ทำทุกอย่งให้ดีที่สุด
เพียงเพื่อหยุดให้เธอไม่ไป
ในที่สุดก็คงต้องหยุดและยอมแพ้
ใจของคนหนอคน

ก็ไม่รู้จะห้ามยังไงให้ลมไม่เปลี่ยนทิศ
และชีวิตจะห้ามยังไงให้เธอไม่ไป
ไม่มีทาง

เรามาไกลเท่านี้ก็ดีเหลือเกิน
ขอบใจนะที่เคยมีกัน
มันถึงเวลายอมรับความจริง
เรามาไกลเท่านี้ก็เกินที่ฝันตั้งเท่าไร
เมื่อชีวิตคือความเป็นไป สุดท้ายก็ต้องจากกัน
เท่านั้นเอง

( ดนตรี )

ผ่านพบมาเพื่อจากกันเท่านั้นเอง

รัก.. ฉันรักเธอมากเพียงไหน
บอกรักเธอมากเท่าไหร่ (เธอทำให้ฉันเสียใจ)
ไม่อาจจะทำให้เธอคืนย้อนกลับมาเหมือนเคย
เธอทำให้ฉันผิดหวัง ทำให้ฉันเจ็บช้ำ
ผ่านพบมาเพื่อจากกัน เท่านั้นเอง

( ดนตรี )
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
Music & Lyrics by ปัณฑพล ประสารราชกิจ (เธอทำให้ฉันเสียใจ)
Music by อภิชาติ พรมรักษา (ลมเปลี่ยนทิศ)
Lyrics by ขจรเดช พรมรักษา (ลมเปลี่ยนทิศ)
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend