หน้าแรก » คะแนน นัจนันท์ » คอร์ดเพลง จากใจแฟนเก่า – คะแนน นัจนันท์

คอร์ดเพลง จากใจแฟนเก่า – คะแนน นัจนันท์

คอร์ดเพลง จากใจแฟนเก่า – คะแนน นัจนันท์

คะแนน นัจนันท์

คอร์ดเพลง จากใจแฟนเก่า

ศิลปิน : คะแนน นัจนันท์

แนวเพลง : #อีสาน

อัลบั้ม : Single

คีย์คอร์ดเพลง จากใจแฟนเก่า คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

คะแนน นัจนันท์ - จากใจแฟนเก่า
คอร์ด

INTRO | Em | D | C | D |
INTRO | Em | D | C | B | Em |

Em 
ลบคำว่าเลิก 
 
ออกจาก
Bm 
ไลน์บ่ยากปานได๋
 
ลบคำว่า
Am 
อ้าย 
 
ออกจากใ
จต้องใช้เ
วลา
Em 
เสียงน้ำตาย้อย 
 
หล่นล
Bm 
งดินเสียงดังก้องฟ้า
 
อ้ายมา
Am 
ส่างบอกลาทั้งที่
ยังฮักกันเบิ
Em 
ดใจ

 
Em 
ลายเป็นคนเจ็บ 
 
เก็บควา
Bm 
มช้ำซ้ำเติมบาดแผล
 
กลายเป็นค
Am 
นแพ้ 
 
อ้ายบ่แ
คร์บ่เหลือเยื่
อใย
 
หล
Em 
ายปีสิผ่าน 
 
น้องก
Bm 
ะยังฮักบ่เสื่อมค
Em 
ลาย
 
บ่
Am 
มีวันลืมอ้ายง่า
ยๆ 
 
คันบ่ตายจา
Em 
กกัน

 
* ภาพเค
Am 
ยฝันเคยหวัง 
 
ก็
Bm 
พังทลาย
 
ขอ
ยืนไว้อาลัยให้ความฮักเจ้าข
อง…

 
** ไปร่วมงานกินด
อง
 
สมน้ำหน้าเจ้าข
องให้มันสาแ
Em 
ก่ใจ
 
มาเบิ่งเขาป้อนไ
ข่
 
ให้มันขาดใจต
ายต่อหน้าเจ้
าบ่าว
 
เป็นแขกนอกบัตรเ
ชิญ
 
มาร่วมเป็นส่วนเ
กินในงานแต่ง
Em 
อ้าย
 
มาร่วมอวยพรใ
ห้ให้ฮักกันหลา
ยๆ
 
จากใจแฟ
Em 
นเก่า..

INSTRU | C | D | C | D |

( *, **, ** )

 
มาร่วมอวยพรใ
ห้ให้ฮักกันหลา
ยๆ..
 
จากใจแฟน.
Em 
..เก่า…เนื้อเพลง
ลบคำว่าเลิก ออกจากไลน์บ่ยากปานได๋
ลบคำว่าอ้าย ออกจากใจต้องใช้เวลา
เสียงน้ำตาย้อยหล่นลงดินเสียงดังก้องฟ้า
อ้ายมาส่างบอกลาทั้งที่ยังฮักกันเบิดใจ

กลายเป็นคนเจ็บ เก็บความช้ำซ้ำเติมบาดแผล
กลายเป็นคนแพ้ อ้ายบ่แคร์บ่เหลือเยื่อใย
หลายปีสิผ่าน น้องกะยังฮักบ่เสื่อมคลาย
บ่มีวันลืมอ้ายง่ายๆ คันบ่ตายจากกัน

ภาพเคยฝันเคยหวัง ก็พังทลาย
ขอยืนไว้อาลัยให้ความฮักเจ้าของ

ไปร่วมงานกินดอง
สมน้ำหน้าเจ้าของให้มันสาแก่ใจ
มาเบิ่งเขาป้อนไข่
ให้มันขาดใจตายต่อหน้าเจ้าบ่าว
เป็นแขกนอกบัตรเชิญ
มาร่วมเป็นส่วนเกินในงานแต่งอ้าย
มาร่วมอวยพรให้ให้ฮักกันหลายๆ
จากใจแฟนเก่า

( ดนตรี )

ภาพเคยฝันเคยหวัง ก็พังทลาย
ขอยืนไว้อาลัยให้ความฮักเจ้าของ

ไปร่วมงานกินดอง
สมน้ำหน้าเจ้าของให้มันสาแก่ใจ
มาเบิ่งเขาป้อนไข่
ให้มันขาดใจตายต่อหน้าเจ้าบ่าว
เป็นแขกนอกบัตรเชิญ
มาร่วมเป็นส่วนเกินในงานแต่งอ้าย
มาร่วมอวยพรให้ให้ฮักกันหลายๆ จากใจแฟนเก่า

ไปร่วมงานกินดอง
สมน้ำหน้าเจ้าของให้มันสาแก่ใจ
มาเบิ่งเขาป้อนไข่
ให้มันขาดใจตายต่อหน้าเจ้าบ่าว
เป็นแขกนอกบัตรเชิญ
มาร่วมเป็นส่วนเกินในงานแต่งอ้าย
มาร่วมอวยพรให้ให้ฮักกันหลายๆ
จากใจแฟนเก่า

มาร่วมอวยพรให้ให้ฮักกันหลายๆ..
จากใจแฟนเก่า
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง จากใจแฟนเก่า
คำร้อง/ทำนอง : ยุ้ย มานะศักดิ์
ศิลปิน : คะแนน นัจนันท์
ติดต่องานโชว์ : 098 203 7796
ไลน์ไอดี : SingMusicPR.
 โฆษณา