หน้าแรก » เพชร สหรัตน์ » คอร์ดเพลง เขาฮักเจ้าของ – เพชร สหรัตน์

คอร์ดเพลง เขาฮักเจ้าของ – เพชร สหรัตน์

คอร์ดเพลง เขาฮักเจ้าของ
คอร์ด เนื้อเพลง
ศิลปิน เพชร สหรัตน์

คีย์คอร์ดเพลง เขาฮักเจ้าของ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


Capo #1
INTRO | C Em | Am Em |
INTRO | F Em | Dm | G |

 
คั่นมันฝืนห
ลาย 
 
กะบ่เป็น
Em 
หยัง
 
ถ้าบอกว่าฮั
Am 
กกันมันยากต่อใ
Em 
จเพิ่น
 
เขาสิ
ฮักคือเก่า 
 
ถึงเจ็บสิ
Em 
กองเจิ้นเทิน
 
เข
Dm 
ายัง บ่พร้อมเดิน ออกจากว
งฮัก

 
เขาเข้าใจเจ้าข
อง 
 
ว่ามีคนใ
Em 
หม่
 
เจ้าของถิ่มเขาไ
Am 
ปบ่เสียใจบ่โท
Em 
ษเพิ่น
 
เขาบ่แ
ม่นคนโง่ 
 
แค่เขายั
Em 
งฮักเหลือเกิน
 
เจ้
Dm 
าของเข้าใจเด้อเพิ่น 
 
อย่าพึ่ง
รำคาญ

 
* ขอแค่เ
ขาได้ฮักเจ้าข
อง
 
ในแบบเจ้า
Em 
ของฮักเขาค
Am 
นนั้น
 
สิบ่เ
ฮ็ดให้เจ้าของรำค
าญ 
 
เขาขอได้
บ่

 
** บ่
C7 
ต้องลดโตมา
ฮัก
 
ให้เฮ็ดคือ
คน 
 
บ่ฮู้จักก
Em 
ะได้
 
เจ้าของบ่ต้องวุ่
Dm 
นใจ
 
เขายอมรับไ
ด้ว่าไผคือตั
วจริง
 
ขอเป็นแค่ตัวสำร
อง 
 
ฮู้ว่าเจ้าข
อง
 
ให้
Em 
เขามาเป็นตั
Am 
วจริง
 
เขาพ
Dm 
ร้อมจะอยู่นิ่
งๆ 
 
เมื่อตัวจริงเจ้าขอ
งมา

INSTRU | F G | Em Am | F G | C |
INSTRU | F G | Em Am | Dm G | C |

 
บ่แม่นตัวจ
ริง 
 
แค่ตัวสำ
Em 
รอง
 
เขากะฮักเจ้
Am 
าของยอมได้แม้ใ
Em 
จหมุ่น
 
ลมหายใ
จสุดท้าย 
 
ก่อนเขาสิก
Em 
ลายเป็นฝุ่น
 
ขอแค่ไ
Dm 
ด้ฮักไปขุ่นๆ 
 
พอเป็นบุญต่อหั
วใจ

( * , ** )

 
ขอเป็นแค่ตัวสำร
อง 
 
ฮู้ว่าเจ้าข
อง
 
Em 
ห้เขามาเป็นตั
Am 
วจริง
 
เขาพ
Dm 
ร้อมจะอยู่นิ่
งๆ 
 
เมื่อตัวจริงเจ้าขอ
งมา
 
เขาพ
Dm 
ร้อมจะอยู่นิ่
งๆ.. 
 
เมื่อตัวจริงเจ้าของ
มา

เนื้อเพลง เขาฮักเจ้าของ
คั่นมันฝืนหลาย กะบ่เป็นหยัง
ถ้าบอกว่าฮักกันมันยากต่อใจเพิ่น
เขาสิฮักคือเก่า ถึงเจ็บสิกองเจิ้นเทิน
เขายัง บ่พร้อมเดิน ออกจากวงฮัก

เขาเข้าใจเจ้าของ ว่ามีคนใหม่
เจ้าของถิ่มเขาไปบ่เสียใจบ่โทษเพิ่น
เขาบ่แม่นคนโง่ แค่เขายังฮักเหลือเกิน
เจ้าของเข้าใจเด้อเพิ่น อย่าพึ่งรำคาญ

* ขอแค่เขาได้ฮักเจ้าของ
ในแบบเจ้าของฮักเขาคนนั้น
สิบ่เฮ็ดให้เจ้าของรำคาญ เขาขอได้บ่

** บ่ต้องลดโตมาฮัก
ให้เฮ็ดคือคน บ่ฮู้จักกะได้
เจ้าของบ่ต้องวุ่นใจ
เขายอมรับได้ว่าไผคือตัวจริง
ขอเป็นแค่ตัวสำรอง ฮู้ว่าเจ้าของ
ให้เขามาเป็นตัวจริง
เขาพร้อมจะอยู่นิ่งๆ เมื่อตัวจริงเจ้าของมา

(ดนตรี)

บ่แม่นตัวจริง แค่ตัวสำรอง
เขากะฮักเจ้าของยอมได้แม้ใจหมุ่น
ลมหายใจสุดท้าย ก่อนเขาสิกลายเป็นฝุ่น
ขอแค่ได้ฮักไปขุ่นๆ พอเป็นบุญต่อหัวใจ

( * , ** )

ขอเป็นแค่ตัวสำรอง ฮู้ว่าเจ้าของ
ให้เขามาเป็นตัวจริง
เขาพร้อมจะอยู่นิ่งๆ เมื่อตัวจริงเจ้าของมา
เขาพร้อมจะอยู่นิ่งๆ เมื่อตัวจริงเจ้าของมา
เขาฮักเจ้าของ | เพชร สหรัตน์ : สัป-ปะ-ลัง-เค
เพชร สหรัตน์ - เขาฮักเจ้าของ
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :