หน้าแรก » หนวด จิรภัทร » คอร์ดเพลง คิดถึงอีขาดใจ – หนวด จิรภัทร

คอร์ดเพลง คิดถึงอีขาดใจ – หนวด จิรภัทร

คอร์ดเพลง คิดถึงอีขาดใจ
ศิลปิน หนวด จิรภัทร
อัลบั้ม เพลงใหม่ 2017

คีย์คอร์ดเพลง คิดถึงอีขาดใจ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | C | Am | F G | C |
INSTRU | F | Em Am | F G | C | G |

 
แสงแดดบั
งไม้คิดถึงสา
Em 
วใต้ที่น้องไก
Am 
ลบ้าน
 
ม่ได้เห็นหน้าตั้
งนาน
 
ตั้งแต่จา
กบ้านดินแดนส
ะตอ
 
ยางลงร
Am 
าคา 
 
ทิ้งพุ
A7 
งปลาเข้า 
 
Dm 
ทม.
 
บ้า
นเราหาได้ไม่
พอ
 
สาวแดนสะ
ตอเข้ากรุงห
างาน

 
เบอร์ที่น้อ
งให้โทรไปปลา
Em 
ยสายคนรอรั
Am 
บไม่มี
 
ฝากเ
บอร์โทรหลบเงีย
บฉี่ไม่เห็นจ
ะมีเรื่องราวข่า
วสาร
 
เปลี่ยนเบอร์ใ
Am 
ช่หม้าย 
 
หรือปัก
A7 
ษ์ใต้ถูกตัดสั
Dm 
ญญาณ
 
โท
รหาตั้งโดน
Am 
ขี้คร้านไม่มีสัญ
ญาณของเธอเบอ
ร์เก่า

 
* คิดถึงอีกอีข
าดใ
Am 
จแล้ว 
 
น้องรู้บ้างห
ม้ายแล้วค
นดี
 
จะให้คิดถึงอยู่
Am 
พันนี้ 
 
แกล้งพี่อีกนานสักเท่
าใด
 
อิรักคนอื่นก็ไม่
ได้ 
 
เพราะว่าพี่ไม่หาญรั
Am 
กใคร
 
สาบานให้ฟ้าผ่าหั
Dm 
วตาย 
 
พอไม่
พอ 
 
 

INSTRU | C Em | Am G | F G | C |
INSTRU | Am A7 | Dm C | Am G | C |

 
คิดถึงอีกอีข
าดใ
Am 
จแล้ว 
 
น้องรู้บ้างห
ม้ายแล้วค
นดี
 
จะให้คิดถึงอยู่
Am 
พันนี้ 
 
แกล้งพี่อีกนานสักเท่
าใด
 
อิรักคนอื่นก็ไม่
ได้ 
 
เพราะว่าพี่ไม่หาญรั
Am 
กใคร
 
สาบานให้ฟ้าผ่าหั
Dm 
วตาย 
 
 

( * )

 
ได้ฟังเพล
งนี้ช่วยโทรห
Em 
าพี่สักทีไ
Am 
ด้หม้าย
 
วั
นคืนจนแสงบั
งไม้ 
 
ทำไรไม่
ได้หัวใจมั
นท้อ
 
พี่อยาก
Am 
รู้ข่าวตอใด
A7 
เจ้าเบื่อ 
 
Dm 
ทม.
 
วันใดที่น้องไ
Am 
ร้พอ 
 
คนเมืองลูก
ตอคอยรอสาวห
ลบเริน
 
วันใดที่น้องไ
ร้พอ 
 
คนเมืองลู
กตอ.. 
 
คอยสาวหล
บ..เริน

เนื้อเพลง คิดถึงอีขาดใจ
แสงแดดบังไม้คิดถึงสาวใต้ที่น้องไกลบ้าน
ไม่ได้เห็นหน้าตั้งนาน
ตั้งแต่จากบ้านดินแดนสะตอ
ยางลงราคาทิ้งพุงปลาเข้า กทม.
บ้านเราหาได้ไม่พอ
สาวแดนสะตอเข้ากรุงหางาน

เบอร์ที่น้องให้โทรไปปลายสายคนรอรับไม่มี
ฝากเบอร์โทรหลบงียบฉี่ไม่เห็นจะมีเรื่องราวข่าวสาร
เปลี่ยนเบอร์ใช่หม้าย หรือปักษ์ใต้ถูกตัดสัญญาณ
โทรหาตั้งโดนขี้คร้านไม่มีสัญญาณของเธอเบอร์เก่า

คิดถึงอีกอีขาดใจแล้ว น้องรู้บ้างหม้ายแล้วคนดี
จะให้คิดถึงอยู่พันนี้ แกล้งพี่อีกนานสักเท่าใด
อิรักคนอื่นก็ไม่ได้ เพราะว่าพี่ไม่หาญรักใคร
สาบานให้ฟ้าผ่าหัวตาย พอไม่พอ

( ดนตรี )

คิดถึงอีกอีขาดใจแล้ว น้องรู้บ้างหม้ายแล้วคนดี
จะให้คิดถึงอยู่พันนี้ แกล้งพี่อีกนานสักเท่าใด
อิรักคนอื่นก็ไม่ได้ เพราะว่าพี่ไม่หาญรักใคร
สาบานให้ฟ้าผ่าหัวตาย

คิดถึงอีกอีขาดใจแล้ว น้องรู้บ้างหม้ายแล้วคนดี
จะให้คิดถึงอยู่พันนี้ แกล้งพี่อีกนานสักเท่าใด
อิรักคนอื่นก็ไม่ได้ เพราะว่าพี่ไม่หอนรักใคร
สาบานให้ฟ้าผ่าหัวตาย พอไม่พอ

ได้ฟังเพลงนี้ช่วยโทรหาพี่สักทีได้หม้าย
วันคืนจนแสงบังไม้ ทำไรไม่ได้หัวใจมันโทร
พี่อยากรู้ข่าวตอใดเจ้าเบื่อ กทม.
วันใดที่น้องไร้พอ คนเมืองลูกตอคอยสาวหลบเริน
วันใดที่น้องไร้พอ คนเมืองลูกตอ.. คอยสาวหลบเริน
เพลง : คิดถึงอีขาดใจแล้ว
ศิลปิน : หนวด จิรภัทร
คำร้อง/ทำนอง : ชัยยะ ชัยแก้ว
เรียบเรียง : ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิท
คอร์ดเพลง คิดถึงอีขาดใจ - หนวด จิรภัทร
 โฆษณา