คอร์ดเพลง คิดถึงอีขาดใจ หนวด จิรภัทร

  
Text   

คอร์ดเพลง คิดถึงอีขาดใจ
ศิลปิน หนวด จิรภัทร
อัลบั้ม เพลงใหม่ 2017

คีย์คอร์ดเพลง คิดถึงอีขาดใจ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | C | Am | F G | C |
INTRO | F | Em Am | F G | C | G |

 
แสงแดดบั
C 
งไม้คิดถึงสา
Em 
วใต้ที่น้องไก
Am 
ลบ้าน
 
G 
ม่ได้เห็นหน้าตั้
F 
งนาน
 
ตั้งแต่จา
G 
กบ้านดินแดนส
C 
ะตอ
 
ยางลงร
Am 
าคา 
 
ทิ้งพุ
A7 
งปลาเข้า 
 
Dm 
ทม.
 
บ้า
C 
นเราหาได้ไม่
F 
พอ
 
สาวแดนสะ
G 
ตอเข้ากรุงห
C 
างาน

 
เบอร์ที่น้อ
C 
งให้โทรไปปลา
Em 
ยสายคนรอรั
Am 
บไม่มี
 
ฝากเ
G 
บอร์โทรหลบเงีย
F 
บฉี่ไม่เห็นจ
G 
ะมีเรื่องราวข่า
C 
วสาร
 
เปลี่ยนเบอร์ใ
Am 
ช่หม้าย 
 
หรือปัก
A7 
ษ์ใต้ถูกตัดสั
Dm 
ญญาณ
 
โท
C 
รหาตั้งโดน
Am 
ขี้คร้านไม่มีสัญ
G 
ญาณของเธอเบอ
C 
ร์เก่า

 
คิดถึงอีกอีข
C 
าดใ
Am 
จแล้ว 
 
น้องรู้บ้างห
G 
ม้ายแล้วค
C 
นดี
 
จะให้คิดถึงอยู่
Am 
พันนี้ 
 
แกล้งพี่อีกนานสักเท่
G 
าใด
 
อิรักคนอื่นก็ไม่
C 
ได้ 
 
เพราะว่าพี่ไม่หาญรั
Am 
กใคร
 
สาบานให้ฟ้าผ่าหั
Dm 
วตาย 
 
พอไม่
C 
พอ 
 
 
G 

INSTRU | C Em | Am G | F G | C |
INSTRU | Am A7 | Dm C | Am G | C |

 
คิดถึงอีกอีข
C 
าดใ
Am 
จแล้ว 
 
น้องรู้บ้างห
G 
ม้ายแล้วค
C 
นดี
 
จะให้คิดถึงอยู่
Am 
พันนี้ 
 
แกล้งพี่อีกนานสักเท่
G 
าใด
 
อิรักคนอื่นก็ไม่
C 
ได้ 
 
เพราะว่าพี่ไม่หาญรั
Am 
กใคร
 
สาบานให้ฟ้าผ่าหั
Dm 
วตาย 
 
 
G 

 
คิดถึงอีกอีข
C 
าดใ
Am 
จแล้ว 
 
น้องรู้บ้างห
G 
ม้ายแล้วค
C 
นดี
 
จะให้คิดถึงอยู่
Am 
พันนี้ 
 
แกล้งพี่อีกนานสักเท่
G 
าใด
 
อิรักคนอื่นก็ไม่
C 
ได้ 
 
เพราะว่าพี่ไม่หาญรั
Am 
กใคร
 
สาบานให้ฟ้าผ่าหั
Dm 
วตาย 
 
พอไม่
C 
พอ 
 
 
G 

 
ได้ฟังเพล
C 
งนี้ช่วยโทรห
Em 
าพี่สักทีไ
Am 
ด้หม้าย
 
วั
G 
นคืนจนแสงบั
F 
งไม้ 
 
ทำไรไม่
G 
ได้หัวใจมั
C 
นท้อ
 
พี่อยาก
Am 
รู้ข่าวตอใด
A7 
เจ้าเบื่อ 
 
Dm 
ทม.
 
วันใดที่น้องไ
Am 
ร้พอ 
 
คนเมืองลูก
G 
ตอคอยรอสาวห
C 
ลบเริน
 
วันใดที่น้องไ
C 
ร้พอ 
 
คนเมืองลู
G 
กตอ.. 
 
คอยสาวหลบ.
C 
.เริน

เนื้อเพลง คิดถึงอีขาดใจ
แสงแดดบังไม้คิดถึงสาวใต้ที่น้องไกลบ้าน
ไม่ได้เห็นหน้าตั้งนาน
ตั้งแต่จากบ้านดินแดนสะตอ
ยางลงราคาทิ้งพุงปลาเข้า กทม.
บ้านเราหาได้ไม่พอ
สาวแดนสะตอเข้ากรุงหางาน

เบอร์ที่น้องให้โทรไปปลายสายคนรอรับไม่มี
ฝากเบอร์โทรหลบงียบฉี่ไม่เห็นจะมีเรื่องราวข่าวสาร
เปลี่ยนเบอร์ใช่หม้าย หรือปักษ์ใต้ถูกตัดสัญญาณ
โทรหาตั้งโดนขี้คร้านไม่มีสัญญาณของเธอเบอร์เก่า

คิดถึงอีกอีขาดใจแล้ว น้องรู้บ้างหม้ายแล้วคนดี
จะให้คิดถึงอยู่พันนี้ แกล้งพี่อีกนานสักเท่าใด
อิรักคนอื่นก็ไม่ได้ เพราะว่าพี่ไม่หาญรักใคร
สาบานให้ฟ้าผ่าหัวตาย พอไม่พอ

( ดนตรี )

คิดถึงอีกอีขาดใจแล้ว น้องรู้บ้างหม้ายแล้วคนดี
จะให้คิดถึงอยู่พันนี้ แกล้งพี่อีกนานสักเท่าใด
อิรักคนอื่นก็ไม่ได้ เพราะว่าพี่ไม่หาญรักใคร
สาบานให้ฟ้าผ่าหัวตาย

คิดถึงอีกอีขาดใจแล้ว น้องรู้บ้างหม้ายแล้วคนดี
จะให้คิดถึงอยู่พันนี้ แกล้งพี่อีกนานสักเท่าใด
อิรักคนอื่นก็ไม่ได้ เพราะว่าพี่ไม่หอนรักใคร
สาบานให้ฟ้าผ่าหัวตาย พอไม่พอ

ได้ฟังเพลงนี้ช่วยโทรหาพี่สักทีได้หม้าย
วันคืนจนแสงบังไม้ ทำไรไม่ได้หัวใจมันโทร
พี่อยากรู้ข่าวตอใดเจ้าเบื่อ กทม.
วันใดที่น้องไร้พอ คนเมืองลูกตอคอยสาวหลบเริน
วันใดที่น้องไร้พอ คนเมืองลูกตอ.. คอยสาวหลบเริน
เพลง : คิดถึงอีขาดใจแล้ว
ศิลปิน : หนวด จิรภัทร
คำร้อง/ทำนอง : ชัยยะ ชัยแก้ว
เรียบเรียง : ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิท
คอร์ดเพลง คิดถึงอีขาดใจ - หนวด จิรภัทร
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend