หน้าแรก » นริศ อรัญรุตม์ » คอร์ดเพลง ลองฮักเบิ่งก่อน – นริศ อรัญรุตม์ 【Original Guide】

คอร์ดเพลง ลองฮักเบิ่งก่อน – นริศ อรัญรุตม์ 【Original Guide】

คอร์ดเพลง ลองฮักเบิ่งก่อน
ศิลปิน นริศ อรัญรุตม์
อัลบั้ม เพลงใหม่ 2017

คีย์คอร์ดเพลง ลองฮักเบิ่งก่อน คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


 
อกแบบไว้จั่งได๋ 
 
คน
C#m 
ที่ใจของเจ้าตามหา
 
ต้
องรวยหล่อบ่หล่า 
 
คนที่อ
ยากฝากชีวิตไว้
 
ว้าให้อ้ายฟังแหน่ 
 
เจ้าตั้
C#m 
งเกณฑ์ไว้สูงแค่ไหน
พอมีสิทธิ์บ้างไหม 
 
หากว่าอ้
ายมีแค่ฮักแท้

F#m 
ลอง.. 
 
บเบิ่งก่อน 
 
 
G#m 
ลอง.. 
 
ฮั
C#m 
กเบิ่งแหน่
 
ากบ่คือก็แค่ 
 
เอ่ยคำ
ลาแล้วก็ไป
Bsus4 
 

 
คนที่คิดว่าแ
ม่น 
 
คนที่คิดว่าใ
ช่ 
 
เป็นไผบอ
C#m 
กแหน่
 
คนที่ใจเจ้าแ
คร์พร้อมสิมอบฮักแ
ท้ 
 
วาดเอาไว้แบ
บใด๋
F#m 
ขอโอกาสแหน่ห
นา 
 
 
G#m 
หากบ่มากเกิ
C#m 
นไป
F#m 
ฮักแล้วมันบ่ใ
ช่ค่อยไปจา
กกัน 
 
 
Esus4 
 

 
จอะคนนั้นแล้วไป่ 
 
คน
C#m 
ที่ใจของเจ้าเฝ้าฝัน
 
ากยังบ่พ้อคนนั่น 
 
มาฮั
กกันเบิ่งก่อนเป็นหยัง

F#m 
ลอง.. 
 
บเบิ่งก่อน 
 
 
G#m 
ลอง.. 
 
ฮั
C#m 
กเบิ่งแหน่
 
ากบ่คือก็แค่ 
 
เอ่ยคำ
ลาแล้วก็ไป
Bsus4 
 

 
คนที่คิดว่าแ
ม่น 
 
คนที่คิดว่าใ
ช่ 
 
เป็นไผบอ
C#m 
กแหน่
 
คนที่ใจเจ้าแ
คร์พร้อมสิมอบฮักแ
ท้ 
 
วาดเอาไว้แบ
บใด๋
F#m 
ขอโอกาสแหน่ห
นา 
 
 
G#m 
หากบ่มากเกิ
C#m 
นไป
F#m 
ฮักแล้วมันบ่ใ
ช่ 
 
ค่อยไปจา
กกัน 
 
 
Esus4 

ฮักแล้วมันบ่
ใช่.. 
 
 
Bsus4 
 
 
ค่อยไปจา
กกัน..
 
C#m 

เนื้อเพลง
ออกแบบไว้จังได๋ คนที่ใจของเจ้าตามหา
ต้องรวยหล่อบ่หล่า คนที่อยากฝากชีวิตไว้
เว้าให้อ้ายฟังแหน่ เจ้าตั้งเกณฑ์ไว้สูงแค่ไหน
พอมีสิทธิ์บ้างไหม หากว่าอ้ายมีแค่ฮักแท้

ลองคบเบิ่งก่อน ลองฮักเบิ่งแหน่
หากบ่คือก็แค่ เอ่ยคำลาแล้วก็ไป

คนที่คิดว่าแม่น คนที่คิดว่าใช่ เป็นไผบอกแหน่
คนที่ใจเจ้าแคร์พร้อมที่มอบฮักแท้วาดเอาไว้แบบใด๋
ขอโอกาสแหน่หนา หากบ่มากเกินไป
ฮักแล้วมันบ่ใช่ค่อยไปจากกัน

เจอะคนนั้นแล้วไป่ คนที่ใจของเจ้าเข้าฝัน
หากยังบ่พ้อคนนั่น มาฮักกันเบิ่งก่อนเป็นหยัง

ลองคบเบิ่งก่อน ลองฮักเบิ่งแหน่
หากบ่คือก็แค่ เอ่ยคำลาแล้วก็ไป

คนที่คิดว่าแม่น คนที่คิดว่าใช่ เป็นไผบอกแหน่
คนที่ใจเจ้าแคร์พร้อมที่มอบฮักแท้วาดเอาไว้แบบใด๋
ขอโอกาสแหน่หนา หากบ่มากเกินไป
ฮักแล้วมันบ่ใช่ค่อยไปจากกัน

ฮักแล้วมันบ่ใช่.. ค่อยไปจากกัน..
เพลง : ลองฮักเบิ่งก่อน
คำร้อง/ทำนอง : นริศ อรัญรุตม์
คอร์ดเพลง ลองฮักเบิ่งก่อน - นริศ อรัญรุตม์ 【Original Guide】
 โฆษณา