คอร์ดเพลง แหลงกะทองแดง – วงพัทลุง พาราฮัท

  
Text   

คอร์ดเพลง : แหลงกะทองแดง วงพัทลุง พาราฮัท

คอร์ดเพลง แหลงกะทองแดง - วงพัทลุง พาราฮัท

เพลง :

ศิลปิน : วงพัทลุง พาราฮัท

เนื้อร้อง/ทำนอง : ณัฐพงษ์ หยังหลัง (อานัส)

คอร์ดทั้งหมด : A,C#m,Bm,E,F#m


 
แหลงกะทองแ
A 
ดง 
 
แต่งตัวก็
C#m 
บ้าน 
 
 
สำเนียงขับ
Bm 
ขาน 
 
ไม่เหมือนกับคนก
E 
รุงฯ
 
ไอ้เรามันเซอ
A 
ร์ ๆ ชอบโนราห์หนั
C#m 
งลุง
 
เตง เตง  
C#m 
ชับ 
 
 
Cm 
เทง  
Bm 
ตุง..
E 
 
ว่าออ ว่า
A 
ออ..

INSTRU | A C#m | Bm E | ( 2 Times )

 
ไม่เหมือนคนไฮ
A 
โซ 
 
ที่แต่งตั
C#m 
วโก้ 
 
 
ไอ้เรามันโ
Bm 
ลโซ 
 
จูงวัวข้างท
E 
าง
 
จะมีสาว
A 
ใด 
 
สาวไหนมาเดิ
F#m 
นข้าง
 
จูงวัวไปพล
Bm 
างๆ.
E 
.. 
 
เดินข้างจนถึงเ
A 
ริน

 
ก็เป็นแ
C#m 
ค่คนธรรมดาติดดิน
F#m 
มีแต่หัวใจร้าย 
 
 
ไม่เลิศ ไม่
C#m 
หรูเหมือนอย่างใคร
 
กินแต่ข้าวแกง
F#m 
ข้างทาง
 
แล้วใครอิเดิ
D 
นข้าง.. 
 
แล้วใครอิผั
E 
นแล..

 
เด็กบ้าน ๆ มีสิทธิ์ห
A 
ม้าย
 
ที่จะครองหั
C#m 
วใจของเธอคน
F#m 
นั้น
E 
 
อยากให้เรามารัก
D 
กัน
 
ในความสัม
E 
พันธ์ 
 
สไตล์บ้า
A 
น 
 
 
จะพาไปตัดย
D 
าง 
 
จะพาไปแทงป
E 
าล์ม
 
เขรถพ่วง
C#m 
ข้าง 
 
ให้ใครเข
F#m 
าแล
 
ว่าเ
D 
ราก็มีรัก
E 
แท้ 
 
เหมือนใครเข
A 
ากัน

 
เป็นแฟนพี่ได้
F#m 
หม้าย.
E 
.
 
ได้หม้ายละน้
D 
อง.
E 
..
 
ว่ารักกับพี่ได้
F#m 
หาย.
E 
.
 
ได้หม้ายละน้
D 
อง.
E 
.

INSTRU | F#m | F#m E | E |
INSTRU | A C#m | Bm E | ( 2 Times )

 
ไม่เหมือนคนไฮ
A 
โซ 
 
ที่แต่งตั
C#m 
วโก้ 
 
 
ไอ้เรามันโ
Bm 
ลโซ 
 
จูงวัวข้างท
E 
าง
 
จะมีสาว
A 
ใด 
 
สาวไหนมาเดิ
F#m 
นข้าง
 
จูงวัวไปพล
Bm 
างๆ.
E 
.. 
 
เดินข้างจนถึงเ
A 
ริน

 
ก็เป็นแ
C#m 
ค่คนธรรมดาติดดิน
F#m 
มีแต่หัวใจร้าย 
 
 
ไม่เลิศ ไม่
C#m 
หรูเหมือนอย่างใคร
 
กินแต่ข้าวแกง
F#m 
ข้างทาง
 
แล้วใครอิเดิ
D 
นข้าง.. 
 
แล้วใครอิผั
E 
นแล..

 
เด็กบ้าน ๆ มีสิทธิ์ห
A 
ม้าย
 
ที่จะครองหั
C#m 
วใจของเธอคน
F#m 
นั้น
E 
 
อยากให้เรามารัก
D 
กัน
 
ในความสัม
E 
พันธ์ 
 
สไตล์บ้
A 
าน 
 
 
จะพาไปตัดย
D 
าง 
 
จะพาไปแทงป
E 
าล์ม
 
เขรถพ่วง
C#m 
ข้าง 
 
ให้ใครเข
F#m 
าแล
 
ว่าเ
D 
ราก็มีรัก
E 
แท้ 
 
เหมือนใครเข
A 
ากัน

 
เด็กบ้าน ๆ มีสิทธิ์ห
A 
ม้าย
 
ที่จะครองหั
C#m 
วใจของเธอคน
F#m 
นั้น
E 
 
อยากให้เรามารัก
D 
กัน
 
ในความสัม
E 
พันธ์ 
 
สไตล์บ้
A 
าน 
 
 
จะพาไปตัดย
D 
าง 
 
จะพาไปแทงป
E 
าล์ม
 
เขรถพ่วง
C#m 
ข้าง 
 
ให้ใครเข
F#m 
าแล
 
ว่าเ
D 
ราก็มีรัก
E 
แท้ 
 
เหมือนใครเข
A 
ากัน 
 
 
E 

 
แหลงกะทองแ
A 
ดง 
 
แต่งตัวก็
C#m 
บ้าน 
 
 
สำเนียงขับ
Bm 
ขาน 
 
ไม่เหมือนกับคนก
E 
รุงฯ
 
ไอ้เรามันเซอ
A 
ร์ ๆ ชอบโนราห์หนั
C#m 
งลุง
 
เตง เตง  
C#m 
ชับ 
 
 
Cm 
เทง  
Bm 
ตุง..
E 
 
ว่าออ ว่า
A 
ออ..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง แหลงกะทองแดง


แหลงกะทองแดง แต่งตัวก็บ้าน ๆ
สำเนียงขับขาน ไม่เหมือนกับคนกรุงฯ
ไอ้เรามันเซอร์ ๆ ชอบโนราห์หนังลุง
เตง เตง ชับ เทง ตุง….
ว่าออ ว่าออ..

( ดนตรี )

ไม่เหมือนคนไฮโซ ที่แต่งตัวโก้ ๆ
ไอ้เรามันโลโซ จูงวัวข้างทาง
จะมีสาวใด สาวไหนมาเดินข้าง
จูงวัวไปพลางๆ… เดินข้างจนถึงเริน

ก็เป็นแค่คนธรรมดาติดดิน
มีแต่หัวใจร้าย ๆ
ไม่เลิศ ไม่หรูเหมือนอย่างใคร
กินแต่ข้าวแกงข้างทาง
แล้วใครอิเดินข้าง.. แล้วใครอิผันแล..

เด็กบ้าน ๆ มีสิทธิ์หม้าย
ที่จะครองหัวใจของเธอคนนั้น
อยากให้เรามารักกัน
ในความสัมพันธ์ สไตล์บ้าน ๆ
จะพาไปตัดยาง จะพาไปแทงปาล์ม
เขรถพ่วงข้าง ให้ใครเขาแล
ว่าเราก็มีรักแท้ เหมือนใครเขากัน

เป็นแฟนพี่ได้หม้าย..
ได้หม้ายละน้อง…
ว่ารักกับพี่ได้หาย..
ได้หม้ายละน้อง..

( ดนตรี )

ไม่เหมือนคนไฮโซ ที่แต่งตัวโก้ ๆ
ไอ้เรามันโลโซ จูงวัวข้างทาง
จะมีสาวใด สาวไหนมาเดินข้าง
จูงวัวไปพลางๆ… เดินข้างจนถึงเริน

ก็เป็นแค่คนธรรมดาติดดิน
มีแต่หัวใจร้าย ๆ
ไม่เลิศ ไม่หรูเหมือนอย่างใคร
กินแต่ข้าวแกงข้างทาง
แล้วใครอิเดินข้าง.. แล้วใครอิผันแล..

เด็กบ้าน ๆ มีสิทธิ์หม้าย
ที่จะครองหัวใจของเธอคนนั้น
อยากให้เรามารักกัน
ในความสัมพันธ์ สไตล์บ้าน ๆ
จะพาไปตัดยาง จะพาไปแทงปาล์ม
เขรถพ่วงข้าง ให้ใครเขาแล
ว่าเราก็มีรักแท้ เหมือนใครเขากัน

เด็กบ้าน ๆ มีสิทธิ์หม้าย
ที่จะครองหัวใจของเธอคนนั้น
อยากให้เรามารักกัน
ในความสัมพันธ์ สไตล์บ้าน ๆ
จะพาไปตัดยาง จะพาไปแทงปาล์ม
เขรถพ่วงข้าง ให้ใครเขาแล
ว่าเราก็มีรักแท้ เหมือนใครเขากัน

แหลงกะทองแดง แต่งตัวก็บ้าน ๆ
สำเนียงขับขาน ไม่เหมือนกับคนกรุงฯ
ไอ้เรามันเซอร์ ๆ ชอบโนราห์หนังลุง
เตง เตง ชับ เทง ตุง….
ว่าออ ว่าออ..

มิวสิควิดีโอ แหลงกะทองแดง วงพัทลุง พาราฮัท

เพลง แหลงกะทองแดง
ศิลปิน : วงพัทลุง พาราฮัท
เรียบเรียง วงพัทลุง พาราฮัท
ติดต่องานแสดงศิลปิน โทร 089-994-2583
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend