คอร์ดเพลง ไม่ต้องรักฉันแล้วนะ ฉันสำเร็จความรักเธอแล้ว ดวงดาว เดียวดาย

  
Text   


INTRO | E | C#m | F#m | B |
INTRO | E | C#m | F#m | B | B |

 
ไม่ต้องรัก
ฉันแล้วนะ 
 
ฉันสำเร็
C#m 
จความรักเธอแล้ว
 
อย่าตอบรัก
F#m 
เหมือนมีแวว 
 
สุดใจแล้
ว 
 
ไม่เป็นไร

 
ปล่อยฉันรัก
เธอไปอย่างนี้ 
 
คงรู้ตัวดี
C#m 
ว่ารักไหม
 
อย่าต้อง
F#m 
ทำเป็นเกรงใจ 
 
คำตอบว่าไง
ก็ยินดี..

 
ไม่จำเป็
G#m 
นว่าต้องรัก 
 
เพราะฉันรัก
C#m 
เธอแล้ว
 
อย่าได้กลั
F#m 
วว่าไม่แคล้ว..จะต้องมาฝืน
ใจ
 
ก็ความรั
G#m 
กคือความรัก 
 
มากกว่ารั
C#m 
กจะอะไร
 
สุดปลายใ
F#m 
จที่ฉันให้..คือสุดดวงใจ
..
 
ฉันรักเธ
อ..

INSTRU | E | C#m | F#m | B |
INSTRU | E | C#m | F#m | B |

 
อย่ากังว
ลว่าต้องรัก 
 
ไม่จำเป็น
C#m 
ว่าต้องสน
 
ถ้าจะรัก
F#m 
ใครสักคน 
 
อย่าหาเหตุผ
ลให้เขารัก

 
แต่ว่าฉันรัก
เธอแล้วนะ 
 
ไม่อาจหมดรัก
C#m 
เธอได้แล้ว
 
ทุ่มหมดใ
F#m 
จไม่เหลือแล้ว
 
ไม่อยากฟาวล์แล้
วนะแก้วใจ..

 
ไม่จำเป็
G#m 
นว่าต้องรัก 
 
เพราะฉันรัก
C#m 
เธอแล้ว
 
อย่าได้กลั
F#m 
วว่าไม่แคล้ว..จะต้องมาฝืน
ใจ
 
ก็ความรั
G#m 
กคือความรัก 
 
มากกว่ารั
C#m 
กจะอะไร
 
สุดปลายใ
F#m 
จที่ฉันให้..คือสุดดวงใจ
..
 
ฉันรักเธ
อ..

 
รัก
ไม่บอก 
 
ถ้าไม่รั
G#m 
กไม่ต้องบอก
 
ปล่อยเบลอ ๆ
F#m 
ให้ลมละเม
อผ่านไป
นะ
 
ถึง
ไม่บอก 
 
หัวใจฉั
G#m 
นมีคำตอบ
 
บอกออกไ
F#m 
ป 
 
หากไม่ตอบรั
ก 
 
ไม่เป็น
ไร

 
รัก
ไม่บอก 
 
ถ้าไม่รั
G#m 
กไม่ต้องบอก
 
ปล่อยเบลอ ๆ
F#m 
ให้ลมละเม
อผ่านไป
นะ
 
ถึง
ไม่บอก 
 
หัวใจฉั
G#m 
นมีคำตอบ
 
บอกออกไ
F#m 
ป 
 
หากไม่ตอบรั
ก 
 
ไม่เป็น
ไร

 
เธอไม่ต้องรัก
ฉันแล้วนะ
 
ฉันสำเร็
C#m 
จความรักเธอแล้ว.


ไม่ต้องรักฉันแล้วนะ ฉันสำเร็จความรักเธอแล้ว
อย่าตอบรักเหมือนมีแวว สุดใจแล้ว ไม่เป็นไร

ปล่อยฉันรักเธอไปอย่างนี้ คงรู้ตัวดีว่ารักไหม
อย่าต้องทำเป็นเกรงใจ คำตอบว่าไงก็ยินดี..

ไม่จำเป็นว่าต้องรัก เพราะฉันรักเธอแล้ว
อย่าได้กลัวว่าไม่แคล้ว..จะต้องมาฝืนใจ
ก็ความรักคือความรัก มากกว่ารักจะอะไร
สุดปลายใจที่ฉันให้..คือสุดดวงใจ..
ฉันรักเธอ..

( ดนตรี )

อย่ากังวลว่าต้องรัก ไม่จำเป็นว่าต้องสน
ถ้าจะรักใครสักคน อย่าหาเหตุผลให้เขารัก

แต่ว่าฉันรักเธอแล้วนะ ไม่อาจหมดรักเธอได้แล้ว
ทุ่มหมดใจไม่เหลือแล้ว
ไม่อยากฟาวล์แล้วนะแก้วใจ..

ไม่จำเป็นว่าต้องรัก เพราะฉันรักเธอแล้ว
อย่าได้กลัวว่าไม่แคล้ว..จะต้องมาฝืนใจ
ก็ความรักคือความรัก มากกว่ารักจะอะไร
สุดปลายใจที่ฉันให้..คือสุดดวงใจ..
ฉันรักเธอ..

รักไม่บอก ถ้าไม่รักไม่ต้องบอก
ปล่อยเบลอ ๆ ให้ลมละเมอผ่านไปนะ
ถึงไม่บอก หัวใจฉันมีคำตอบ
บอกออกไป หากไม่ตอบรัก ไม่เป็นไร

รักไม่บอก ถ้าไม่รักไม่ต้องบอก
ปล่อยเบลอ ๆ ให้ลมละเมอผ่านไปนะ
ถึงไม่บอก หัวใจฉันมีคำตอบ
บอกออกไป หากไม่ตอบรัก ไม่เป็นไร

เธอไม่ต้องรักฉันแล้วนะ
ฉันสำเร็จความรักเธอแล้ว

มิวสิควิดีโอ ไม่ต้องรักฉันแล้วนะ ฉันสำเร็จความรักเธอแล้ว

เพลง : ไม่ต้องรักฉันแล้วนะ ฉันสำเร็จความรักเธอแล้ว (คอร์ด)
ศิลปิน : ดวงดาว เดียวดาย
เนื้อร้อง/ทำนอง :
เรียบเรียง :
ติดต่องานศิลปิน :

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend