คอร์ดเพลง เสื้อตัวนั้นถูกรีดแขวนไว้ที่ตรงปลายเสามีถุงเท้าสีขาววางข้างรองเท้าสีดำ ดวงดาว เดียวดาย

  
Text   

Tune to Eb
INTRO | C | Bm | C | Bm | Em | D | D |

G 
หลายสิ่ง..
Bm 
  ในควา
Em 
มทรงจำ
G 
ย้อนกลับมา
Bm 
ย้ำซ้ำๆ 
 
ทั้ง
Em 
ที่เคยลืม
C 
ภาพตอนเรายังเด็ก 
 
 
Bm 
เล็กซึ่งน่าจะ
Em 
ลืม
 
กลับมา
Am 
ย้อนคืน
A7 
  กลับมาท
D 
วงถาม
G 
ความทรงจำ.. 
 
 
G7 

 
เสื้อตัว
C 
นั้นถูกรีดแขวนไว้ 
 
ที่ตรงปล
Bm 
ายเสา
 
มีถุง
Am 
เท้าสีขาววางข้
D 
างรองเท้า
G 
สีดำ
 
กลีบยัง
C 
คงรอยตามแนวผ้า
 
กระดุม
Bm 
ผ้าหกเม็ดตรง
Em 
นั้น
 
อยู่กับ
Am 
ฉันมาจนทุ
A7 
กวัน..ที่ผ่า
D 
นมา

 
ว่าเจ้าจง
C 
มัดปมปลายเชือกลง
 
สอด
Bm 
ตรงม้วนกลมตร
Em 
งนั้น
 
ผูกเป็นโ
Am 
บว์ให้ตึงทั้
A7 
งวัน
 
จงหมั่นตาม
D 
องรองเท้า..

 
สักวันเจ้าจะ
G 
รู้อยู่ 
 
สิ่งเคยทำใ
Em 
ห้ดู
 
จงหมั่นเรีย
Am 
นรู้ 
 
เก็บไว้ใช้ในสัก
D 
วัน
 
ทำมาเพราะว่าแส
G 
นห่วง 
 
เรื่องราวเดิม
Em 
ซ้ำๆ
 
จงเก็บจ
Am 
งจำ 
 
สักวันเจ้าจะนึก
D 
ถึงขึ้นมา

INSTRU | C | Bm | C | Bm | Em | D | D |

G 
เรื่องราว..
Bm 
ค่อยๆ 
 
ย้อน..
Em 
กลับมา
G 
ดวงตา..ที่เคย
Bm 
เห็นมุมเดิม..เป
Em 
ลี่ยนไป
 
กลับมาย้
C 
อนที่ใจ
Bm 
แจ่มชัด 
 
ลมที่
Em 
พัดคราบฝุ่นออกไป
 
พาให้
Am 
ย้อนคืนวันก้
A7 
าวใหม่
 
ถึงแ
D 
ม้จะสายเกินไป 
 
ก็ยัง
G 
รู้สึกดี 
 
 
G7 

 
ความทรง
C 
จำหวนคืนกลับมาในวันที่
Bm 
ฝน
 
แผ่วลม
Am 
บนเสียงลมคร่ำค
D 
รวญ 
 
อย่างคราวก่อ
G 
นนั้น 
 
 
G7 
 
ภาพความห
C 
ลังครั้งยังตัวน้อย
 
เดินตาม
Bm 
ต้อยไม่เคยห่าง
Em 
หาย
 
จับมือ
Am 
จูงอุ้มโยงสัม
D 
พันธ์ของคำ
G 
ว่าห่วง..
G7 

 
เสื้อตัว
C 
นั้นถูกรีดแขวนไว้ 
 
ที่ตรงปล
Bm 
ายเสา
 
มีถุง
Am 
เท้าสีขาววางข้
D 
างรองเท้า
G 
สีดำ
 
กลีบยัง
C 
คงรอยตามแนวผ้า
 
กระดุม
Bm 
ผ้าหกเม็ดตรง
Em 
นั้น
 
คุยกับ
Am 
ฉันมาจนทุ
A7 
กวัน..ที่ผ่า
D 
นมา

 
ว่าเจ้าจง
C 
มัดปมปลายเชือกลง
 
สอด
Bm 
ตรงม้วนกลมตร
Em 
งนั้น
 
ผูกเป็นโ
Am 
บว์ให้ตึงทั้
A7 
งวัน
 
จงหมั่นตาม
D 
องรองเท้า..

 
สักวันเจ้าจะ
G 
รู้อยู่ 
 
สิ่งเคยทำใ
Em 
ห้ดู
 
จงหมั่นเรีย
Am 
นรู้ 
 
เก็บไว้ใช้ในสัก
D 
วัน
 
ทำมาเพราะว่าแส
G 
นห่วง 
 
เรื่องราวเดิม
Em 
ซ้ำๆ
 
จงเก็บจ
Am 
งจำ 
 
สักวันเจ้าจะนึก
D 
ถึงขึ้นมา

 
สักวันเจ้าจะ
G 
รู้อยู่ 
 
สิ่งเคยทำใ
Em 
ห้ดู
 
จงหมั่นเรีย
Am 
นรู้ 
 
เก็บไว้ใช้ในสัก
D 
วัน
 
ทำมาเพราะว่าแส
G 
นห่วง 
 
เรื่องราวเดิม
Em 
ซ้ำๆ
 
จงเก็บจ
Am 
งจำ 
 
สักวันเจ้าจะนึก
D 
ถึงขึ้นมา

INSTRU | G | C | D | Gmaj7 |

 
ความทรง
C 
จำหวนคืนกลับมาในวันที่
Bm 
ฝน
 
แผ่วลม
Am 
บนเสียงลมคร่ำค
D 
รวญ 
 
อย่างคราวก่อ
G 
นนั้น 
 
 
G7 
 
ภาพความห
C 
ลังครั้งยังตัวน้อย
 
เดินตาม
Bm 
ต้อยไม่เคยห่าง
Em 
หาย
 
จับมือ
Am 
จูงอุ้มโยงสัม
D 
พันธ์ของคำ
G 
ว่าห่วง..
G7 

 
ภาพความห
C 
ลังครั้งยังตัวน้อย
 
เดินตาม
Bm 
ต้อยไม่เคยห่าง
Em 
หาย
 
จับมือ
Am 
จูงอุ้มโยงสัม
D 
พันธ์.. 
 
ของคำว่
G 
าห่วง..


หลายสิ่ง..ในความทรงจำ
ย้อนกลับมาย้ำซ้ำๆ ทั้งที่เคยลืม
ภาพตอนเรายังเด็ก เล็กซึ่งน่าจะลืม
กลับมาย้อนคืนกลับมาทวงถาม
ความทรงจำ..

เสื้อตัวนั้นถูกรีดแขวนไว้ ที่ตรงปลายเสา
มีถุงเท้าสีขาววางข้างรองเท้าสีดำ
กลีบยังคงรอยตามแนวผ้า
กระดุมผ้าหกเม็ดตรงนั้น
อยู่กับฉันมาจนทุกวัน..ที่ผ่านมา

ว่าเจ้าจงมัดปมปลายเชือกลง
สอดตรงม้วนกลมตรงนั้น
ผูกเป็นโบว์ให้ตึงทั้งวัน
จงหมั่นตามองรองเท้า..

สักวันเจ้าจะรู้อยู่ สิ่งเคยทำให้ดู
จงหมั่นเรียนรู้ เก็บไว้ใช้ในสักวัน
ทำมาเพราะว่าแสนห่วง เรื่องราวเดิมซ้ำๆ
จงเก็บจงจำ สักวันเจ้าจะนึกถึงขึ้นมา

( ดนตรี )

เรื่องราว..ค่อยๆ ย้อน..กลับมา
ดวงตา..ที่เคยเห็นมุมเดิม..เปลี่ยนไป
กลับมาย้อนที่ใจแจ่มชัด ลมที่พัดคราบฝุ่นออกไป
พาให้ย้อนคืนวันก้าวใหม่
ถึงแม้จะสายเกินไป ก็ยังรู้สึกดี

ความทรงจำหวนคืนกลับมาในวันที่ฝน
แผ่วลมบนเสียงลมคร่ำครวญ อย่างคราวก่อนนั้น
ภาพความหลังครั้งยังตัวน้อย
เดินตามต้อยไม่เคยห่างหาย
จับมือจูงอุ้มโยงสัมพันธ์ของคำว่าห่วง..

เสื้อตัวนั้นถูกรีดแขวนไว้ ที่ตรงปลายเสา
มีถุงเท้าสีขาววางข้างรองเท้าสีดำ
กลีบยังคงรอยตามแนวผ้า
กระดุมผ้าหกเม็ดตรงนั้น
คุยกับฉันมาจนทุกวัน..ที่ผ่านมา

ว่าเจ้าจงมัดปมปลายเชือกลง
สอดตรงม้วนกลมตรงนั้น
ผูกเป็นโบว์ให้ตึงทั้งวัน
จงหมั่นตามองรองเท้า..

สักวันเจ้าจะรู้อยู่ สิ่งเคยทำให้ดู
จงหมั่นเรียนรู้ เก็บไว้ใช้ในสักวัน
ทำมาเพราะว่าแสนห่วง เรื่องราวเดิมซ้ำๆ
จงเก็บจงจำ สักวันเจ้าจะนึกถึงขึ้นมา

สักวันเจ้าจะรู้อยู่ สิ่งเคยทำให้ดู
จงหมั่นเรียนรู้ เก็บไว้ใช้ในสักวัน
ทำมาเพราะว่าแสนห่วง เรื่องราวเดิมซ้ำๆ
จงเก็บจงจำ สักวันเจ้าจะนึกถึงขึ้นมา

( ดนตรี )

ความทรงจำหวนคืนกลับมาในวันที่ฝน
แผ่วลมบนเสียงลมคร่ำครวญ อย่างคราวก่อนนั้น
ภาพความหลังครั้งยังตัวน้อย
เดินตามต้อยไม่เคยห่างหาย
จับมือจูงอุ้มโยงสัมพันธ์ของคำว่าห่วง..

ภาพความหลังครั้งยังตัวน้อย
เดินตามต้อยไม่เคยห่างหาย
จับมือจูงอุ้มโยงสัมพันธ์.. ของคำว่าห่วง..

มิวสิควิดีโอ เสื้อตัวนั้นถูกรีดแขวนไว้ที่ตรงปลายเสา

เพลง : เสื้อตัวนั้นถูกรีดแขวนไว้ที่ตรงปลายเสามีถุงเท้าสีขาววางข้างรองเท้าสีดำ (คอร์ด)
ศิลปิน : ดวงดาว เดียวดาย
เนื้อร้อง/ทำนอง :
เรียบเรียง :
ติดต่องานศิลปิน :

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend