คอร์ดเพลง ผีเน่าโลงผุ ออยเลอร์

  
Text   


Bm 
ศรีมื้อนี้มื้อวันจม 
 
 
G 
วิวาห์ล่มพังทลาย.. 
 
 
A 

Bm 
ผูกเบื้องขวาให้เป็นหม้าย 
 
ผูกเบื้องซ้ายให้เลิก
G 
ลา
 
ให้สูมีแต่น้ำ
A 
ตา 
 
สวรรค์ฟ้าบ่ซุกใส่
Bm 
พาขวัญเกี้ยวไปทางใด๋ 
 
กะ
G 
ให้ว่า..
 
ไป
F#m 
เด้อ.. 
 
 
Bm 
ขวัญเอย..

INSTRU | G | A | F#m | Bm A F# |

Bm 
ขอเวลาจักนาที 
 
ให้แฟน
F#m 
เก่าคนนี่ได้บ่
 
บ่ไ
G 
ด้มาขอ.. 
 
คืน
A 
ดี 
 
หรือมาอ้อนวอน
G 
เป็นเกียรติอิ
A 
หลี..ที่มื้อ
F#m 
นี้ได้มา
Bm 
ฉลอง
 
มาร่วมง
G 
านกินดอง 
 
สูทั้ง
Em 
สองให้ได้สุข
A 
ขี..

 
เจ้าบ่
G 
าวนั่นกะแม่นผุแฟนเ
A 
ก่า
 
ส่วนเจ้า
F#m 
สาวกะหมู่เฮา
Bm 
แต่กี้
 
ที่
G 
สูเคยว่าบ่มีหยังกันอิหลี
 
ขอ  
Em 
หนึ่งนาที.. 
 
เฮาสิอ
A 
วยพรให้..

 
สมกันอิ
G 
หลี 
 
ผีเน่ากับโลง
A 
ผุ
 
ยกมือ
F#m 
สาธุ 
 
เบิ่งสูป้อนไข่
Bm 
หน่วย
 
ฝ้ายผูกแ
G 
ขน 
 
มัดแน่นอ่วยส่
A 
วย
 
ให้ไปได้
F#m 
ซวย 
 
ให้ได้
Bm 
สุขขี
 
มีลูก มีห
G 
ลาน 
 
กะให้สอนมันแ
A 
หน่
 
อย่าซั่วคือ
F#m 
แม่ มักหลอย  
Bm 
มักลี้
 
ขี้ตั๋วได้
G 
พ่อ 
 
แนวบ่มัก
A 
ดี
 
เวรกรรมเทือ
G 
นี่ 
 
บ่อโหสิก
A 
รรม

 
ซัวเพียง
G 
ตีน 
 
ให้สูกรรมเพียง
A 
หัว
 
ซัวเพีย
F#m 
งหัว 
 
ให้สูกรรมเพียง
Bm 
เกล้า
 
อย่าหมั่น อย่าแ
G 
ก่น สายแนน สายเ
A 
น่า
 
เจ้าบ่าวเจ้าส
G 
าว.. 
 
 
A 
ฮือ..
 
ว่ามา
F#m 
เยอ..
Bm 
ขวัญเอย..

Bm 
  สู่วิมานความฮัก 
 
หลับแล้วอย่าตื่น
G 
  ขั่นสูฟื้น 
 
กะให้ฟื้
A 
นดอกอยู่ดง
Bm 
  ผัวประสงค์ 
 
กะให้เ
A 
มียคนหม้าง
G 
  อย่าได้สุขสมหวัง 
 
คือจั่งดอกโต
A 
กู..

Bm 
  ให้สูเป็นผัวแก้วดอกเมียทิพย์
G 
  ผัวผู้หยิบเมียน้
A 
อมความชิบหาย
Bm 
  กิ่งทองใบห
A 
ยก 
 
นรกเกี้ยวก่
G 
าย
 
  ผัวถ่อ เมียพาย..
Em 
  ผีเน่าโลง
A 
ผุ..

INSTRU | G | A | F#m | Bm A F# |

 
เจ้าบ่
G 
าวนั่นกะแม่นผุแฟนเ
A 
ก่า
 
ส่วนเจ้า
F#m 
สาวกะหมู่เฮา
Bm 
แต่กี้
 
ที่
G 
สูเคยว่าบ่มีหยังกันอิหลี
 
ขอ  
Em 
หนึ่งนาที.. 
 
เฮาสิอ
A 
วยพรให้..

 
สมกันอิ
G 
หลี 
 
ผีเน่ากับโลง
A 
ผุ
 
ยกมือ
F#m 
สาธุ 
 
เบิ่งสูป้อนไข่
Bm 
หน่วย
 
ฝ้ายผูกแ
G 
ขน 
 
มัดแน่นอ่วยส่
A 
วย
 
ให้ไปได้
F#m 
ซวย 
 
ให้ได้
Bm 
สุขขี
 
มีลูก มีห
G 
ลาน 
 
กะให้สอนมันแ
A 
หน่
 
อย่าซั่วคือ
F#m 
แม่ มักหลอย  
Bm 
มักลี้
 
ขี้ตั๋วได้
G 
พ่อ 
 
แนวบ่มัก
A 
ดี
 
เวรกรรมเทือ
G 
นี่ 
 
บ่อโหสิก
A 
รรม

 
ซัวเพียง
G 
ตีน 
 
ให้สูกรรมเพียง
A 
หัว
 
ซัวเพีย
F#m 
งหัว 
 
ให้สูกรรมเพียง
Bm 
เกล้า
 
อย่าหมั่น อย่าแ
G 
ก่น สายแนน สายเ
A 
น่า
 
เจ้าบ่าวเจ้าส
G 
าว.. 
 
 
A 
ฮือ..
 
ว่ามา
F#m 
เยอ..
 
ขวัญเอย..

INSTRU | G | A | F#m | Bm A F# |

 
มาเยอขวัญเอย..  
D 


ศรีมื้อนี้มื้อวันจม วิวาห์ล่มพังทลาย
ผูกเบื้องขวาให้เป็นหม้าย ผูกเบื้องซ้ายให้เลิกลา
ให้สูมีแต่น้ำตา สวรรค์ฟ้าบ่ซุกใส่
พาขวัญเกี้ยวไปทางได๋
กะให้ว่า.. ไปเด้อ.. ขวัญเอย..

ดนตรี

ขอเวลาจักนาที ให้แฟนเก่าคนนี่ได้บ่
บ่ได้มาขอ คืนดีหรือมาอ้อนวอน
เป็นเกียรติอิหลี ที่มื้อนี่ได้มาฉลอง
มาร่วมงานกินดอง สูทั้งสองให้ได้สุขขี

เจ้าบ่าวนั่นกะแม่นผุแฟนเก่า
ส่วนเจ้าสาว กะหมู่เฮาแต่กี้
ที่สูเคยว่า บ่มีหยังกันอิหลี
ขอหนึ่งนาที เฮาสิอวยพรให้

สมกันอิหลี ผีเน่ากับโลงผุ
ยกมือสาธุ เบิ่งสูป้อนไข่หน่วย
ฝ้ายผูกแขน มัดแน่นอ่วยส่วย
ให้ไปได้สวย ให้ได้สุขขี
มีลูกมีหลานกะให้สอนมันแน
อย่าซั่วคือแม่ มักหลอยมักลี้
ขี้ตั๋วได้พ่อ แนวบ่มักดี
เวรกรรมเทือนี่ บ่อโหสิกรรม

ซัวเพียงตีน กะให้กรรมเพียงหัว
ซัวเพียงหัว ให้สูกรรมเพียงเกล้า
อย่าหมั่นอย่าแก่น สายแนนสายเน่า
เจ้าบ่าวเจ้าสาว.. ฮือ.. ว่ามาเด้อขวัญเอย

สู่วิมานความฮักหลับแล้วอย่าตื่น
ขั่นสูฟื้นกะให้ฟื้นดอกอยู่ดง
ผัวประสงค์กะให้เมียคนม้าง
อย่าได้สุขสมหวังคือจั่งดอกโตกู

ให้สูเป็นผัวแก้วดอกเมียทิพย์
ผัวผู้หยิบเมียน้อมความชิบหาย
กิ่งทองใบหยก นรกเกี้ยวก่าย
ผัวถ่อเมียพาย.. ผีเน่าโลงผุ

ดนตรี

เจ้าบ่าวนั่นกะแม่นผุแฟนเก่า
ส่วนเจ้าสาว กะหมู่เฮาแต่กี้
ที่สูเคยว่า บ่มีหยังกันอิหลี
ขอหนึ่งนาที เฮาสิอวยพรให้

สมกันอิหลี ผีเน่ากับโลงผุ
ยกมือสาธุ เบิ่งสูป้อนไข่หน่วย
ฝ้ายผูกแขน มัดแน่นอ่วยส่วย
ให้ไปได้สวย ให้ได้สุขขี
มีลูกมีหลานกะให้สอนมันแน
อย่าซั่วคือแม่ มักหลอยมักลี้
ขี้ตั๋วได้พ่อ แนวบ่มักดี
เวรกรรมเทือนี่ บ่อโหสิกรรม

ซัวเพียงตีน กะให้กรรมเพียงหัว
ซัวเพียงหัว ให้สูกรรมเพียงเกล้า
อย่าหมั่นอย่าแก่น สายแนนสายเน่า
เจ้าบ่าวเจ้าสาว.. ฮือ.. ว่ามาเด้อขวัญเอย

ดนตรี

มาเด้อขวัญเอย..

มิวสิควิดีโอ ผีเน่าโลงผุ ออยเลอร์

เพลง : ผีเน่าโลงผุ
ศิลปิน : ออยเลอร์
เนื้อร้อง/ทำนอง : กันยกร พลศรี
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานศิลปิน :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend