คอร์ดเพลง กินเหล้าผสมน้ำตา สมาร์ท สหรัฐ

  
Text   
คอร์ดเพลง กินเหล้าผสมน้ำตา สมาร์ท สหรัฐ

ศิลปิน : สมาร์ท สหรัฐ
เนื้อร้อง/ทำนอง : เพชร พละพร
คอร์ด : C,D,Bm,Em,G,Am,B7


 
ที่อ้ายเ
C 
มาเป็นบัก
D 
ขี้เหล้า
 
กะย้อน
Bm 
เจ้าหละเด้อคำ
Em 
แพง
D 
ถืกแก้มแ
C 
ดง 
 
แทงข้างห
D 
ลัง
 
ส่ำถืก
Bm 
สั่งประหารตัด
Em 
ขั้วหัวใจ

INSTRU | Em D | C G | Am | B7 |
INSTRU | Em D/F# | G | Am | B7 |

Em 
เจ็บ.. 
 
ยอม
D 
รับว่าเจ็บ 
 
กินเห
C 
ล้าผสมน้ำ
G 
ตา
Em 
ฝืน.. 
 
ยอม
D 
รับว่าฝืน 
 
แทบสิ
C 
ยืนสู้ต่อบ่ไ
G 
หว
 
คำว่า
Am 
เฮาเลิกกันมาเว้าง่
D 
ายแถะหนอ
 
เจ้าบ่
Bm 
แคร์อ้ายเลยบ้อท
Em 
รามวัย
 
คนใ
C 
จร้าย 
 
เฮ็ดได้ขนา
D 
ดนี้..

Em 
กิน 
 
อ้ายสิ
D 
กินเหล้า 
 
ให้มันเ
C 
ป็นหมู่
 
สิได้
Em 
ฮู้ 
 
แก้ว
D 
นี้แด่คนที่บ่จ
G 
ริงใจ
 
ฮู้จั่ง
Am 
ซี้บ่ฮักเสีย
D 
ดีกว่า
 
ฤทธิ์สุ
Bm 
รามันอาจสิ
Em 
ทำร้ายกาย
 
แต่แผลใ
C 
จที่น้องให้ไป 
 
มันเจ็
D 
บแฮงกว่า

 
ที่อ้ายเ
C 
มาเป็นบัก
D 
ขี้เหล้า
 
กะย้อน
Bm 
เจ้าหละเด้อคำ
Em 
แพง
 
ถืกแก้มแ
C 
ดงแทงข้างห
D 
ลัง
 
ส่ำถืก
Bm 
สั่งประหารตัด
Em 
ขั้วหัวใจ
 
คำว่าเ
C 
ลิกง่ายๆ 
 
 
D 
สั้นๆ
 
มันเจ็บ
Bm 
แฮง 
 
แป๋
Em 
ล้มแป๋ตาย
 
ได้บักข
C 
าวนี่หละเป็นหมู่ใ
D 
 
มันคงสิ
C 
ลบสิลืมเขาไ
D 
ด้ 
 
จากใจจักมื้
G 
อหนึ่ง..

INSTRU | C D | Bm Em | C D | G |
INSTRU | C D | Bm Em | C | D |

 
ที่อ้ายเ
C 
มาเป็นบัก
D 
ขี้เหล้า
 
กะย้อน
Bm 
เจ้าหละเด้อคำ
Em 
แพง
 
ถืกแก้มแ
C 
ดงแทงข้างห
D 
ลัง
 
ส่ำถืก
Bm 
สั่งประหารตัด
Em 
ขั้วหัวใจ
 
คำว่าเ
C 
ลิกง่ายๆ 
 
 
D 
สั้นๆ
 
มันเจ็บ
Bm 
แฮง 
 
แป๋
Em 
ล้มแป๋ตาย
 
ได้บักข
C 
าวนี่หละเป็นหมู่ใ
D 
 
มันคงสิ
C 
ลบสิลืมเขาไ
D 
ด้.. 
 
C 
อ้ย..
D 

 
ที่อ้ายเ
C 
มาเป็นบัก
D 
ขี้เหล้า
 
กะย้อน
Bm 
เจ้าหละเด้อคำ
Em 
แพง
D 
ถืกแก้มแ
C 
ดงแทงข้างห
D 
ลัง
 
ส่ำถืก
Bm 
สั่งประหารตัด
Em 
ขั้วหัวใจ
 
คำว่าเ
C 
ลิกง่ายๆ 
 
 
D 
สั้นๆ
 
มันเจ็บ
Bm 
แฮง 
 
แป๋
Em 
ล้มแป๋ตาย
 
ได้บักข
C 
าวนี่หละเป็นหมู่ใ
D 
 
มันคงสิ
C 
ลบสิลืมเขาไ
D 
ด้.. 
 
จากใจจักมื้อหนึ่ง

 
มันคงสิ
C 
ลบสิลืมเข
D 
าได้.. 
 
จากใจจักมื้อหนึ่ง

OUTRO | C D | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง กินเหล้าผสมน้ำตา


ที่อ้ายเมาเป็นบักขี้เหล้า
กะย้อนเจ้าหละเด้อคำแพง
ถืกแก้มแดง แทงข้างหลัง
ส่ำถืกสั่งประหารตัดขั้วหัวใจ

( ดนตรี )

เจ็บ.. ยอมรับว่าเจ็บ กินเหล้าผสมน้ำตา
ฝืน.. ยอมรับว่าฝืน แทบสิยืนสู้ต่อบ่ไหว
คำว่าเฮาเลิกกันมาเว้าง่ายแถะหนอ
เจ้าบ่แคร์อ้ายเลยบ้อทรามวัย
คนใจร้าย เฮ็ดได้ขนาดนี้..

กิน อ้ายสิกินเหล้า ให้มันเป็นหมู่
สิได้ฮู้ แก้วนี้แด่คนที่บ่จริงใจ
ฮู้จั่งซี้บ่ฮักเสียดีกว่า
ฤทธิ์สุรามันอาจสิทำร้ายกาย
แต่แผลใจที่น้องให้ไป มันเจ็บแฮงกว่า

ที่อ้ายเมาเป็นบักขี้เหล้า
กะย้อนเจ้าหละเด้อคำแพง
ถืกแก้มแดงแทงข้างหลัง
ส่ำถืกสั่งประหารตัดขั้วหัวใจ
คำว่าเลิกง่ายๆ สั้นๆ
มันเจ็บแฮง แป๋ล้มแป๋ตาย
ได้บักขาวนี่หละเป็นหมู่ใจ
มันคงสิลบสิลืมเขาได้ จากใจจักมื้อหนึ่ง..

( ดนตรี )

ที่อ้ายเมาเป็นบักขี้เหล้า
กะย้อนเจ้าหละเด้อคำแพง
ถืกแก้มแดงแทงข้างหลัง
ส่ำถืกสั่งประหารตัดขั้วหัวใจ
คำว่าเลิกง่ายๆ สั้นๆ
มันเจ็บแฮง แป๋ล้มแป๋ตาย
ได้บักขาวนี่หละเป็นหมู่ใจ
มันคงสิลบสิลืมเขาได้.. โอ้ย..

ที่อ้ายเมาเป็นบักขี้เหล้า
กะย้อนเจ้าหละเด้อคำแพง
ถืกแก้มแดงแทงข้างหลัง
ส่ำถืกสั่งประหารตัดขั้วหัวใจ
คำว่าเลิกง่ายๆ สั้นๆ
มันเจ็บแฮง แป๋ล้มแป๋ตาย
ได้บักขาวนี่หละเป็นหมู่ใจ
มันคงสิลบสิลืมเขาได้.. จากใจจักมื้อหนึ่ง

มันคงสิลบสิลืมเขาได้.. จากใจจักมื้อหนึ่ง

มิวสิควิดีโอ กินเหล้าผสมน้ำตา สมาร์ท สหรัฐ

เพลง : กินเหล้าผสมน้ำตา
ศิลปิน : สมาร์ท สหรัฐ
เรียบเรียง : เอ็ม นาโนน
ติดต่องานแสดง : 084-954-9815
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend