หน้าแรก » ศาล สานศิลป์ » คอร์ดเพลง บ่ต้องมาเผาผี – สมาร์ท สหรัฐ ft. ศาล สานศิลป์

คอร์ดเพลง บ่ต้องมาเผาผี – สมาร์ท สหรัฐ ft. ศาล สานศิลป์


INTRO | Bm A | G | ( 2 Times )

Bm 
เจ็บส่ำนี้ 
 
มันบ่ต
ายดอกเด้อ 
 
อกเจ้าของ
Bm 
ถืกคนอื่นมาจั
บจอง 
 
เอาข
องฮักไป
 
บ่
Em 
ทันได้เตรียมตัวระ
วัง
 
กะย้อ
F#m 
นฮัก.. 
 
ไปเบิ่
Bm 
ดใจ
 
จังสิเ
ฮ็ดจั่งได 
 
 
ฮือ.. 
 
ฮือ..

Bm 
เจ็บเทื่อนี้ 
 
อ้ายสิ
จำเอาไว้ 
 
ส่สมอง
 
ว่า
Bm 
คนที่เขาได้ค
รอบครองน้องบ่แม่
นอ้าย
Em 
เจ็บเทื่อนี้อ้ายสิ
บ่ลืม
 
ถืกเขา
F#m 
เฮ็ดเขาฆ่าให้เสี
Bm 
ยใจ
 
นับตั้งแ
ต่มื้อนี้เป็นต้นไป
 
คันแม่นต
ายกะบ่ต้องมาเผาผี

 
ให้ไปขึ้นส
วรรค์ 
 
กับ
F#m 
เขาคนที่เจ้าเ
Bm 
ห็นค่า
 
บ่ต้องลง
มา 
 
เปื้อน
ดินเปื้อนหญ้าดอ
กนาง
 
อ้
ายมันกะแค่ส่ำห
มา
 
เจ้าเป็นนา
F#m 
งฟ้า 
 
อยู่เทิ่ง
Bm 
สวรรค์
 
บ่คู่ควรด
อกที่สิลงมาห
ย่าง
 
เคียงข้างบัก
Bm 
หมาวัด 
 
 
ฮือ.. 
 
ฮือ..

Bm 
เจ็บปวดเทื่อนี้ 
 
สิจำให้
ดีบ่มีทางลืม
 
คันมื้อ
ใดเขาปาเขาถิ่ม
 
กะบ่ต้องหันห
ลัง 
 
กลั
F#7 
บมา
 
ให้ไ
Bm 
ปโลดไปกับคนใหม่
 
คันว่าเจ้าฮักเ
ขากะเชิญสา
 
อ้ายบ่อยากเ
ห็นบ่อยากพ้อหน้า
 
มันเสียเว
ลาที่อ้ายฮักเจ้าไป 
 
 
F#7 
โฮ..

INSTRU | Bm | A | G | F#7 |
INSTRU | Bm | A | G | A |

Bm 
เจ็บเทื่อนี้ 
 
อ้ายสิ
จำเอาไว้ 
 
ส่สมอง
 
ว่า
Bm 
คนที่เขาได้ค
รอบครองน้องบ่แม่
นอ้าย
Em 
เจ็บเทื่อนี้อ้ายสิ
บ่ลืม
 
ถืกเขา
F#m 
เฮ็ดเขาฆ่าให้เสี
Bm 
ยใจ
 
นับตั้งแ
ต่มื้อนี้เป็นต้นไป
 
คันแม่นต
ายกะบ่ต้องมาเผาผี

 
ให้ไปขึ้นส
วรรค์ 
 
กับ
F#m 
เขาคนที่เจ้าเ
Bm 
ห็นค่า
 
บ่ต้องลง
มา 
 
เปื้อน
ดินเปื้อนหญ้าดอ
กนาง
 
อ้
ายมันกะแค่ส่ำห
มา
 
เจ้าเป็นนา
F#m 
งฟ้า 
 
อยู่เทิ่ง
Bm 
สวรรค์
 
บ่คู่ควรด
อกที่สิลงมาห
ย่าง
 
เคียงข้าง บัก
Bm 
หมาวัด..

 
อ้
ายมันกะแค่ส่ำห
มา
 
เจ้าเป็นนา
F#m 
งฟ้า 
 
อยู่เทิ่ง
Bm 
สวรรค์
 
บ่คู่ควรด
อกที่สิลงมาห
ย่าง
 
เคียงข้าง บัก
Bm 
หมาวัด..

 
บ่คู่ควรด
อกที่สิลงมาห
ย่าง
 
เคียงข้าง บัก
Bm 
หมาวัด..

OUTRO | Bm A | G | ( 2 Times )


เจ็บส่ำนี้ มันบ่ตายดอกเด้อ บอกเจ้าของ
ถืกคนอื่นมาจับจอง เอาของฮักไป
บ่ทันได้เตรียมตัวระวัง
กะย้อนฮัก.. ไปเบิ่ดใจ
จังสิเฮ็ดจั่งได ฮือ.. ฮือ..

เจ็บเทื่อนี้ อ้ายสิจำเอาไว้ ใส่สมอง
ว่าคนที่เขาได้ครอบครองน้องบ่แม่นอ้าย
เจ็บเทื่อนี้อ้ายสิบ่ลืม
ถืกเขาเฮ็ดเขาฆ่าให้เสียใจ
นับตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไป
คันแม่นตายกะบ่ต้องมาเผาผี

ให้ไปขึ้นสวรรค์ กับเขาคนที่เจ้าเห็นค่า
บ่ต้องลงมา เปื้อนดินเปื้อนหญ้าดอกนาง
อ้ายมันกะแค่ส่ำหมา
เจ้าเป็นนางฟ้า อยู่เทิ่งสวรรค์
บ่คู่ควรดอกที่สิลงมาหย่าง
เคียงข้างบักหมาวัด ฮือ.. ฮือ..

เจ็บปวดเทื่อนี้ สิจำให้ดีบ่มีทางลืม
คันมื้อใดเขาปาเขาถิ่ม
กะบ่ต้องหันหลัง กลับมา
ให้ไปโลดไปกับคนใหม่
คันว่าเจ้าฮักเขากะเชิญสา
อ้ายบ่อยากเห็นบ่อยากพ้อหน้า
มันเสียเวลาที่อ้ายฮักเจ้าไป โฮ..

( ดนตรี )

เจ็บเทื่อนี้ อ้ายสิจำเอาไว้ ใส่สมอง
ว่าคนที่เขาได้ครอบครองน้องบ่แม่นอ้าย
เจ็บเทื่อนี้อ้ายสิบ่ลืม
ถืกเขาเฮ็ดเขาฆ่าให้เสียใจ
นับตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไป
คันแม่นตายกะบ่ต้องมาเผาผี

ให้ไปขึ้นสวรรค์ กับเขาคนที่เจ้าเห็นค่า
บ่ต้องลงมา เปื้อนดินเปื้อนหญ้าดอกนาง
อ้ายมันกะแค่ส่ำหมา
เจ้าเป็นนางฟ้า อยู่เทิ่งสวรรค์
บ่คู่ควรดอกที่สิลงมาหย่าง
เคียงข้าง บักหมาวัด..

อ้ายมันกะแค่ส่ำหมา
เจ้าเป็นนางฟ้า อยู่เทิ่งสวรรค์
บ่คู่ควรดอกที่สิลงมาหย่าง
เคียงข้าง บักหมาวัด..

บ่คู่ควรดอกที่สิลงมาหย่าง
เคียงข้าง บักหมาวัด..

มิวสิควิดีโอ บ่ต้องมาเผาผี สมาร์ท สหรัฐ ft. ศาล สานศิลป์
เพลง บ่ต้องมาเผาผี (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : เพชร พละพร
เรียบเรียง : อ. เอ็ม นาโนน
ติดต่องานแสดง : 084-954-9815

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา