คอร์ดเพลง รอยร้าว เสือ ธนพล อินทฤทธิ์

  
Text   


INTRO | C | Dm | F | Em | Dm | G |

 
อย่
า.. 
 
เธอ
Em 
อย่าปิดบังฉั
Am 
 
เพราะว่ามั
นอาจทำให้ฉั
นเข้าใจเธอผิ
 
อย่าให้ความ
รักนั้นกระทบ
กระเทือน
 
ย้ำ
Em 
เตือนให้คิ
Am 
 
ปิดบั
งเท่าไร 
 
ยิ่งทรมานหัว
ใจ

 
เห
ตุ.. 
 
คง
Em 
เกิดจากวันนั้
Am 
 
เขาเข้าม
าเกี่ยวพันเธอนั้
นก็มีเยื่อใย
 
ตั้งแต่วั
นนั้นฉันก็รู้
ตัวดี 
 
เห็
Em 
นเธอเปลี่ยนไ
Am 
 
สบตา
ครั้งใด 
 
ยิ่งดูเหมือนคนห่างไก

 
แก้วที่มันร้า
ว.. 
 
ไม่นานก็คงจะแ
Em 
ตก
 
ใจที่มันร้า
ว.. 
 
ไม่นานก็คงจะแห
Em 
ลก
 
แต
Dm 
กสลาย.. 
 
ไม่
มีวันเหมือนเดิม

INSTRU | C | Fmaj7 | F | Em | Dm | G |

 
ยู่.. 
 
มี
Em 
แต่ความเจ็บ
Am 
ช้ำ
 
ทุกถ้อยคำ
พูดจาตอกย้ำ
ซ้ำเติมที่เก่
 
บาดให้รอ
ยร้าวลึกลงลึ
กลงไป 
 
เหลื
Em 
อเพียงแต่เร
Am 
 
สิ่งเดี
ยวรับเอา 
 
คือรอยร้าวในหัวใ

 
แก้วที่มันร้า
ว.. 
 
ไม่นานก็คงจะแ
Em 
ตก
 
ใจที่มันร้า
ว.. 
 
ไม่นานก็คงจะแห
Em 
ลก
 
แต
Dm 
กสลาย.. 
 
ไม่
มีวันเหมือนเดิม.. 
 
 

 
   
อยู่อย่างตายทั้งเป็น
 
   มันคงจบเกมในไม่ช้
า.. 
 
คงจบล
ง.. 
 
 
Dm 

 
แก้วที่มันร้า
ว.. 
 
ไม่นานก็คงจะแ
Em 
ตก
 
ใจที่มันร้า
ว.. 
 
ไม่นานก็คงจะแห
Em 
ลก
 
แต
Dm 
กสลาย.. 
 
ไม่
มีวันเหมือนเดิ

 
Dm 
ยากให้เธอ.. 
 
คิ
ดก่อนตัดสิน
ใจ..


อย่า.. เธออย่าปิดบังฉัน
เพราะว่ามันอาจทำให้ฉันเข้าใจเธอผิด
อย่าให้ความรักนั้นกระทบกระเทือน
ย้ำเตือนให้คิด
ปิดบังเท่าไร ยิ่งทรมานหัวใจ

เหตุ.. คงเกิดจากวันนั้น
เขาเข้ามาเกี่ยวพันเธอนั้นก็มีเยื่อใย
ตั้งแต่วันนั้นฉันก็รู้ตัวดี เห็นเธอเปลี่ยนไป
สบตาครั้งใด ยิ่งดูเหมือนคนห่างไกล

แก้วที่มันร้าว.. ไม่นานก็คงจะแตก
ใจที่มันร้าว.. ไม่นานก็คงจะแหลก
แตกสลาย.. ไม่มีวันเหมือนเดิม

( ดนตรี )

อยู่.. มีแต่ความเจ็บช้ำ
ทุกถ้อยคำพูดจาตอกย้ำซ้ำเติมที่เก่า
บาดให้รอยร้าวลึกลงลึกลงไป เหลือเพียงแต่เรา
สิ่งเดียวรับเอา คือรอยร้าวในหัวใจ

แก้วที่มันร้าว.. ไม่นานก็คงจะแตก
ใจที่มันร้าว.. ไม่นานก็คงจะแหลก
แตกสลาย.. ไม่มีวันเหมือนเดิม..

อยู่อย่างตายทั้งเป็น
มันคงจบเกมในไม่ช้า.. คงจบลง..

แก้วที่มันร้าว.. ไม่นานก็คงจะแตก
ใจที่มันร้าว.. ไม่นานก็คงจะแหลก
แตกสลาย.. ไม่มีวันเหมือนเดิม

อยากให้เธอ.. คิดก่อนตัดสินใจ..

มิวสิควิดีโอ รอยร้าว เสือ ธนพล

เพลง : รอยร้าว
ศิลปิน : เสือ ธนพล
เรียบเรียง : เสือ ธนพล
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend