หน้าแรก » พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ » คอร์ดเพลง ตรงเส้นขอบฟ้า – พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

คอร์ดเพลง ตรงเส้นขอบฟ้า – พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

คอร์ดเพลง ตรงเส้นขอบฟ้า
ศิลปิน พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ
เพลงเพื่อชีวิต

คอร์ดเพลง ตรงเส้นขอบฟ้า สามารถปรับคอร์ดเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | D | A | D | F#m | A | F#m | D |

 
ตรงเส้นขอบ
ฟ้า 
 
รุ่งเ
รือง 
 
เมืองที่เราใ
ฝ่ฝัน
 
เก็บความสั่ง
สม 
 
นมน
าน 
 
เป็นสายธารสดใ
 
จะไปให้
ถึง 
 
คนง
าม 
 
 
Bm 
ถามว่าเป็นสุขไ
หม
 
แบกความสับ
สน 
 
วุ่นว
าย
 
บรรทุกความทรง
จำ

 
ทั้งๆ ที่
รู้ 
 
ร่าง
Bm 
กาย 
 
มากม
ายแผลใจเจ็บ
ช้ำ
 
ไม่โทษไม่ถ
าม 
 
ใคร
ทำ
 
จะไม่ช้ำในรอยแผลเ
ก่า

 
* เพื่อวันที่
Bm 
หวัง 
 
ยัง
รอ 
 
ต่อ
Em 
ไป
 
ด้วยใจมั่น
คง 
 
หลงค
อยแล
 
แม้คืนวันไกล
F#m 
ห่าง 
 
ไม่จืดจางร้
างรา
 
แม้เวลาล่วง
Bm 
เลย 
 
อยู่เป็นนิ
รันดร์

INSTRU | Bm | D | Em | A | D | F#m | A |
INSTRU | Bm | D | D |

 
ทั้งๆ ที่
รู้ 
 
ว่าไ
Bm 
กล 
 
จะไ
ปแม้ไกลกว่า
นั้น
 
กี่เดือนกี่
ปี 
 
กี่
วัน 
 
คืบคลานทนทานเพื่อเ
ธอ

( * )

OUTRO | D | A | D | F#m | A | Bm | D | D |

เนื้อเพลง ตรงเส้นขอบฟ้า
ตรงเส้นขอบฟ้า รุ่งเรือง เมืองที่เราใฝ่ฝัน
เก็บความสั่งสม นมนาน เป็นสายธารสดใส
จะไปให้ถึง คนงาม ถามว่าเป็นสุขไหม
แบกความสับสน วุ่นวาย
บรรทุกความทรงจำ

ทั้งๆ ที่รู้ ร่างกาย มากมายแผลใจเจ็บช้ำ
ไม่โทษไม่ถาม ใครทำ
จะไม่ช้ำในรอยแผลเก่า

เพื่อวันที่หวัง ยังรอ ต่อไป
ด้วยใจมั่นคง หลงคอยแล
แม้คืนวันไกลห่าง ไม่จืดจางร้างรา
แม้เวลาล่วงเลย อยู่เป็นนิรันดร์

( ดนตรี )

ทั้งๆ ที่รู้ ว่าไกล จะไปแม้ไกลกว่านั้น
กี่เดือนกี่ปี กี่วัน คืบคลานทนทานเพื่อเธอ

เพื่อวันที่หวัง ยังรอ ต่อไป
ด้วยใจมั่นคง หลงคอยแล
แม้คืนวันไกลห่าง ไม่จืดจางร้างรา
แม้เวลาล่วงเลย อยู่เป็นนิรันดร์
เพลง ตรงเส้นขอบฟ้า คอร์ด เนื้อเพลง
ศิลปิน พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - คอร์ดเพลง เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
 โฆษณา