คอร์ดเพลง ตรงเส้นขอบฟ้า – พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

  
Text   

คอร์ดเพลง ตรงเส้นขอบฟ้า
ศิลปิน พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ
เพลงเพื่อชีวิต

คอร์ดเพลง ตรงเส้นขอบฟ้า สามารถปรับคอร์ดเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | D | A | D | F#m | A | F#m | D |

 
ตรงเส้นขอบ
D 
ฟ้า 
 
รุ่งเ
A 
รือง 
 
เมืองที่เราใ
D 
ฝ่ฝัน
 
เก็บความสั่ง
D 
สม 
 
นมน
A 
าน 
 
เป็นสายธารสดใ
D 
 
จะไปให้
D 
ถึง 
 
คนง
A 
าม 
 
 
Bm 
ถามว่าเป็นสุขไ
D 
หม
 
แบกความสับ
D 
สน 
 
วุ่นว
A 
าย
 
บรรทุกความทรง
D 
จำ

 
ทั้งๆ ที่
D 
รู้ 
 
ร่าง
Bm 
กาย 
 
มากม
A 
ายแผลใจเจ็บ
D 
ช้ำ
 
ไม่โทษไม่ถ
D 
าม 
 
ใคร
A 
ทำ
 
จะไม่ช้ำในรอยแผลเ
D 
ก่า

 
* เพื่อวันที่
Bm 
หวัง 
 
ยัง
D 
รอ 
 
ต่อ
Em 
ไป
 
ด้วยใจมั่น
A 
คง 
 
หลงค
D 
อยแล
 
แม้คืนวันไกล
F#m 
ห่าง 
 
ไม่จืดจางร้
A 
างรา
 
แม้เวลาล่วง
Bm 
เลย 
 
อยู่เป็นนิ
D 
รันดร์

INSTRU | Bm | D | Em | A | D | F#m | A |
INSTRU | Bm | D | D |

 
ทั้งๆ ที่
D 
รู้ 
 
ว่าไ
Bm 
กล 
 
จะไ
A 
ปแม้ไกลกว่า
D 
นั้น
 
กี่เดือนกี่
D 
ปี 
 
กี่
A 
วัน 
 
คืบคลานทนทานเพื่อเ
D 
ธอ

( * )

OUTRO | D | A | D | F#m | A | Bm | D | D |

เนื้อเพลง ตรงเส้นขอบฟ้า
ตรงเส้นขอบฟ้า รุ่งเรือง เมืองที่เราใฝ่ฝัน
เก็บความสั่งสม นมนาน เป็นสายธารสดใส
จะไปให้ถึง คนงาม ถามว่าเป็นสุขไหม
แบกความสับสน วุ่นวาย
บรรทุกความทรงจำ

ทั้งๆ ที่รู้ ร่างกาย มากมายแผลใจเจ็บช้ำ
ไม่โทษไม่ถาม ใครทำ
จะไม่ช้ำในรอยแผลเก่า

เพื่อวันที่หวัง ยังรอ ต่อไป
ด้วยใจมั่นคง หลงคอยแล
แม้คืนวันไกลห่าง ไม่จืดจางร้างรา
แม้เวลาล่วงเลย อยู่เป็นนิรันดร์

( ดนตรี )

ทั้งๆ ที่รู้ ว่าไกล จะไปแม้ไกลกว่านั้น
กี่เดือนกี่ปี กี่วัน คืบคลานทนทานเพื่อเธอ

เพื่อวันที่หวัง ยังรอ ต่อไป
ด้วยใจมั่นคง หลงคอยแล
แม้คืนวันไกลห่าง ไม่จืดจางร้างรา
แม้เวลาล่วงเลย อยู่เป็นนิรันดร์
เพลง ตรงเส้นขอบฟ้า คอร์ด เนื้อเพลง
ศิลปิน พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - คอร์ดเพลง เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
3 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend