คอร์ดเพลง คนบ่มียี่ห้อ พี สะเดิด

  
Text   


INTRO | Dm |
INTRO | G | Dm | G | Dm |
INTRO | Am | C Dm | F C | Dm |

 
คนคือ
Dm 
อ้าย 
 
เขาเอิ้นผู้ช
C 
าย 
 
บ่มียี่
Dm 
ห้อ
 
ตั้งแต่เป็นบ่
G 
าว 
 
อ้ายบ่เค
Dm 
ยพ้อ
 
ซ่งยีนส์ลีว
C 
ายส์ 
 
กับเขาจั
F 
กเทื่อ
 
ซ่งทีเพิ่อ
Dm 
นฝูง 
 
กลับจากเมืองก
F 
รุง 
 
เขาถือมา
Dm 
เผื่อ
 
อ้ายตาบใส่
F 
จนสีเกาบ่เ
Dm 
หลือ
 
ลายทามท
C 
ายพอปานกับ
Am 
แก้

 
งามคือ
Dm 
น้อง 
 
กะเลยไปม
C 
องคนมี
Dm 
ยี่ห้อ
 
หนุ่มราชก
G 
ารขับเก๋งม
Dm 
ารอ
 
พะเน้าพะ
C 
นอเอาใจคั
F 
กแหน่
 
คักโพดล
Dm 
ะเด้อ 
 
เจ้าเบิ๊ดเท่อเ
F 
ล่อ
 
ปานกบคอยคั
Dm 
นแท
 
ผู้บ่าวสอง
F 
ล้อยี่ห้อยาง
Dm 
แป
 
เจ้าเลยบ่แ
C 
ลแม้เพียงหา
F 
งตา

 
รถกะ
Am 
ฮ่าง กางเกงกะยังขา
Dm 
ดก้น
 
รอยยิ้ม
F 
จนๆ ส่งฮักไ
C 
ปเจ้าบ่หั
Dm 
วซา
 
นั่งจิบยา
Dm 
ดอง ยี่ห้อลืมน้
F 
องที่เซ็นเข
Dm 
ามา
 
เบิ่งเขาค
C 
วงน้องไปต่อ
Dm 
หน้า
 
เย้ยวาส
C 
นาคนทุกข์จั่งอ้
Am 
าย

 
คนคือ
Dm 
อ้าย ย้อนหัว
C 
ใจ 
Am 
บ่มียี่
Dm 
ห้อ
 
ได้แต่แอ
G 
บฮักข้างเดียวก่
Dm 
อจ่อ
 
ผิวปากถากน้
C 
อง ยาม
Am 
มองไก
F 
ลๆ 
Am 
 
บ่มีดี
Dm 
กรี พาเจ้าไป
F 
มียี่ห้อคุณ
Dm 
นาย
 
คนบ่
F 
มีเครื่องแบบจั่ง
Dm 
อ้าย
 
เลยได้หัวใ
C 
จยี่ห้อ อ
F 
กหัก

INSTRU | Dm C | Dm G | Dm C | F |
INSTRU | Dm F | Dm F | Dm C | F |

 
รถกะ
Am 
ฮ่าง กางเกงกะยังขา
Dm 
ดก้น
 
รอยยิ้ม
F 
จนๆ ส่งฮักไ
C 
ปเจ้าบ่หั
Dm 
วซา
 
นั่งจิบยา
Dm 
ดอง ยี่ห้อลืมน้
F 
องที่เซ็นเข
Dm 
ามา
 
เบิ่งเขาค
C 
วงน้องไปต่อ
Dm 
หน้า
 
เย้ยวาส
C 
นาคนทุกข์จั่งอ้
Am 
าย

 
คนคือ
Dm 
อ้าย ย้อนหัว
C 
ใจ 
Am 
บ่มียี่
Dm 
ห้อ
 
ได้แต่แอ
G 
บฮักข้างเดียวก่
Dm 
อจ่อ
 
ผิวปากถากน้
C 
อง ยาม
Am 
มองไก
F 
ลๆ 
Am 
 
บ่มีดี
Dm 
กรี พาเจ้าไป
F 
มียี่ห้อคุณ
Dm 
นาย
 
คนบ่
F 
มีเครื่องแบบจั่ง
Dm 
อ้าย
 
เลยได้หัวใ
C 
จยี่ห้อ อ
F 
กหัก

OUTRO | G | Dm | G | Dm | Dm |


คนคืออ้าย เขาเอิ้นผู้ชาย บ่มียี่ห้อ
ตั้งแต่เป็นบ่าว อ้ายบ่เคยพ้อ
ซ่งยีนส์ลีวายส์ กับเขาจักเทื่อ
ซ่งทีเพิ่อนฝูง กลับจากเมืองกรุง เขาถือมาเผื่อ
อ้ายตาบใส่จนสีเกาบ่เหลือ
ลายทามทายพอปานกับแก้

งามคือน้อง กะเลยไปมองคนมียี่ห้อ
หนุ่มราชการขับเก๋งมารอ
พะเน้าพะนอเอาใจคักแหน่
คักโพดละเด้อ เจ้าเบิ๊ดเท่อเล่อ
ปานกบคอยคันแท
ผู้บ่าวสองล้อยี่ห้อยางแป
เจ้าเลยบ่แลแม้เพียงหางตา

รถกะฮ่าง กางเกงกะยังขาดก้น
รอยยิ้มจนๆ ส่งฮักไปเจ้าบ่หัวซา
นั่งจิบยาดอง ยี่ห้อลืมน้องที่เซ็นเขามา
เบิ่งเขาควงน้องไปต่อหน้า
เย้ยวาสนาคนทุกข์จั่งอ้าย

คนคืออ้าย ย้อนหัวใจ บ่มียี่ห้อ
ได้แต่แอบฮักข้างเดียวก่อจ่อ
ผิวปากถากน้อง ยามมองไกลๆ
บ่มีดีกรี พาเจ้าไปมียี่ห้อคุณนาย
คนบ่มีเครื่องแบบจั่งอ้าย
เลยได้หัวใจยี่ห้อ อกหัก

ดนตรี

รถกะฮ่าง กางเกงกะยังขาดก้น
รอยยิ้มจนๆ ส่งฮักไปเจ้าบ่หัวซา
นั่งจิบยาดอง ยี่ห้อลืมน้องที่เซ็นเขามา
เบิ่งเขาควงน้องไปต่อหน้า
เย้ยวาสนาคนทุกข์จั่งอ้าย

คนคืออ้าย ย้อนหัวใจ บ่มียี่ห้อ
ได้แต่แอบฮักข้างเดียวก่อจ่อ
ผิวปากถากน้อง ยามมองไกลๆ
บ่มีดีกรี พาเจ้าไปมียี่ห้อคุณนาย
คนบ่มีเครื่องแบบจั่งอ้าย
เลยได้หัวใจยี่ห้อ อกหัก

มิวสิควิดีโอ คนบ่มียี่ห้อ พี สะเดิด

เพลง : คนบ่มียี่ห้อ
ศิลปิน : พี สะเดิด
เนื้อร้อง/ทำนอง : วสุ ห้าวหาญ
เรียบเรียง : ศิลาแลง อาจสาลี
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend