คอร์ดเพลง คิดถึงหม้าย – วงสวัสดี

  
Text   

คอร์ดเพลง : คิดถึงหม้าย วงสวัสดี

คอร์ดเพลง คิดถึงหม้าย - วงสวัสดี

เพลง :

ศิลปิน : วงสวัสดี

เนื้อร้อง/ทำนอง : วงสวัสดี

คอร์ดทั้งหมด : F,G,Em,Am,C


 
คนปร้านู้ คิดถึงหม้าย คนปร้านี้คิดถึงจัง
 
 
คนทางนี้รอคอยวันมาพบหน้า
 

INTRO | F G | Em Am | F G | C |

 
ไม่ได้เ
C 
จอกันนานมันทรมานหั
Em 
วใจ
 
ระยะท
F 
างมีผลต่อใจต่อความรู้
G 
สึกของสองเรา
 
อยู่ไกล
C 
กันก็กลัวว่าใครคนนั้น
 
จะมาเปลี่ย
Em 
นใจของ
Am 
เธอ
 
อยากจะ
F 
รู้ว่าใจเธอนั้นเหมือนเดิมอยู่ห
G 
ม้าย

 
ได้ยินเ
Am 
สียงแค่โทรหา 
 
อยากพบ
Em 
หน้าเธอค
Am 
นดี
 
เพราะค
F 
วามรู้สึกที่
G 
มี 
 
มันโหย
C 
หา
 
นั่งนับ
F 
วันรอคอยเ
G 
จอ 
 
เธอเมื่อไ
Em 
หร่จะกลั
Am 
บมา
 
คิด
F 
ถึงทุกเวลา 
 
เธอรู้ห
G 
ม้าย

 
คนปร้า
F 
นู้ 
 
คิดถึงห
G 
ม้าย 
 
คนปร้า
Em 
นี้คิดถึ
Am 
งจัง
 
คนทาง
F 
นี้รอคอ
G 
ยวันมาพบห
C 
น้า
 
อยู่ไกล
F 
กันตั้งหลาย
G 
โล 
 
ทำได้เ
Em 
พียงแค่โท
Am 
รหา
 
รอ
F 
วันได้หลบ
G 
มาพบหน้า
C 
กัน
G 

 
อยากกอดเ
C 
ธออีกครั้งกับคำพูดหวานๆขอ
Em 
งเธอ
 
ยังคง
F 
ดังอยู่ในหัวใจเสมอไม่เ
G 
คยจะจางหาย
 
ทำได้เ
C 
พียงส่งเพลง 
 
ความคิดถึงเพลงนี้
 
เผื่อจะ
Em 
ไป 
 
ถึงเธอ
 
อยากให้
F 
รู้ว่าคนคนนี้เหมือนเดิมเส
G 
มอ

 
ได้ยินเ
Am 
สียงแค่โทรหา 
 
อยากพบ
Em 
หน้าเธอค
Am 
นดี
 
เพราะค
F 
วามรู้สึกที่
G 
มี 
 
มันโหย
C 
หา
 
นั่งนับ
F 
วันรอคอยเ
G 
จอ 
 
เธอเมื่อไ
Em 
หร่จะกลั
Am 
บมา
 
คิด
F 
ถึงทุกเวลา 
 
เธอรู้ห
G 
ม้าย

 
คนปร้า
F 
นู้ 
 
คิดถึงห
G 
ม้าย 
 
คนปร้า
Em 
นี้คิดถึ
Am 
งจัง
 
คนทาง
F 
นี้รอคอ
G 
ยวันมาพบห
C 
น้า
 
อยู่ไกล
F 
กันตั้งหลาย
G 
โล 
 
ทำได้เ
Em 
พียงแค่โท
Am 
รหา
 
รอ
F 
วันได้หลบ
G 
มาพบหน้า
C 
กัน

Em 
  ระยะทางทำเราห่างไ
Am 
กลแต่ใจไม่หวั่น
F 
  โปรดเธอนั้นจงมั่น
G 
ใจ..โฮ..

INSTRU | F G | C Am | F G | C |
INSTRU | F G | Em Am | F G | C |

 
ได้ยินเ
Am 
สียงแค่โทรหา 
 
อยากพบ
Em 
หน้าเธอค
Am 
นดี
 
เพราะค
F 
วามรู้สึกที่
G 
มี 
 
มันโหย
C 
หา
 
นั่งนับ
F 
วันรอคอยเ
G 
จอ 
 
เธอเมื่อไ
Em 
หร่จะกลั
Am 
บมา
 
คิด
F 
ถึงทุกเวลา 
 
เธอรู้ห
G 
ม้าย

 
คนปร้า
F 
นู้ 
 
คิดถึงห
G 
ม้าย 
 
คนปร้า
Em 
นี้คิดถึ
Am 
งจัง
 
คนทาง
F 
นี้รอคอ
G 
ยวันมาพบห
C 
น้า
 
อยู่ไกล
F 
กันตั้งหลาย
G 
โล 
 
ทำได้เ
Em 
พียงแค่โท
Am 
รหา
 
รอ
F 
วันได้หลบ
G 
มาพบหน้า
C 
กัน

 
คนปร้า
F 
นู้ 
 
คิดถึงห
G 
ม้าย 
 
คนปร้า
Em 
นี้คิดถึ
Am 
งจัง
 
คนทาง
F 
นี้รอคอ
G 
ยวันมาพบห
C 
น้า
 
อยู่ไกล
F 
กันตั้งหลาย
G 
โล 
 
ทำได้เ
Em 
พียงแค่โท
Am 
รหา
 
รอ
F 
วันได้หลบ
G 
มาพบหน้า
C 
กัน

 
รอ
F 
วันได้หลบ
G 
มาพบหน้า
C 
กัน

OUTRO | F G | Em Am | F G | C |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง คิดถึงหม้าย


คนปร้านู้ คิดถึงหม้าย คนปร้านี้คิดถึงจัง
คนทางนี้รอคอยวันมาพบหน้า

( ดนตรี )

ไม่ได้เจอกันนานมันทรมานหัวใจ
ระยะทางมีผลต่อใจต่อความรู้สึกของสองเรา
อยู่ไกลกันก็กลัวว่าใครคนนั้น
จะมาเปลี่ยนใจของเธอ
อยากจะรู้ว่าใจเธอนั้นเหมือนเดิมอยู่หม้าย

ได้ยินเสียงแค่โทรหา อยากพบหน้าเธอคนดี
เพราะความรู้สึกที่มี มันโหยหา
นั่งนับวันรอคอยเจอ เธอเมื่อไหร่จะกลับมา
คิดถึงทุกเวลา เธอรู้หม้าย

คนปร้านู้ คิดถึงหม้าย คนปร้านี้คิดถึงจัง
คนทางนี้รอคอยวันมาพบหน้า
อยู่ไกลกันตั้งหลายโล ทำได้เพียงแค่โทรหา
รอวันได้หลบมาพบหน้ากัน

อยากกอดเธออีกครั้งกับคำพูดหวานๆของเธอ
ยังคงดังอยู่ในหัวใจเสมอไม่เคยจะจางหาย
ทำได้เพียงส่งเพลง ความคิดถึงเพลงนี้
เผื่อจะไป ถึงเธอ
อยากให้รู้ว่าคนคนนี้เหมือนเดิมเสมอ

ได้ยินเสียงแค่โทรหา อยากพบหน้าเธอคนดี
เพราะความรู้สึกที่มี มันโหยหา
นั่งนับวันรอคอยเจอ เธอเมื่อไหร่จะกลับมา
คิดถึงทุกเวลา เธอรู้หม้าย

คนปร้านู้ คิดถึงหม้าย คนปร้านี้คิดถึงจัง
คนทางนี้รอคอยวันมาพบหน้า
อยู่ไกลกันตั้งหลายโล ทำได้เพียงแค่โทรหา
รอวันได้หลบมาพบหน้ากัน

ระยะทางทำเราห่างไกลแต่ใจไม่หวั่น
โปรดเธอนั้นจงมั่นใจ..โฮ..

( ดนตรี )

ได้ยินเสียงแค่โทรหา อยากพบหน้าเธอคนดี
เพราะความรู้สึกที่มี มันโหยหา
นั่งนับวันรอคอยเจอ เธอเมื่อไหร่จะกลับมา
คิดถึงทุกเวลา เธอรู้หม้าย

คนปร้านู้ คิดถึงหม้าย คนปร้านี้คิดถึงจัง
คนทางนี้รอคอยวันมาพบหน้า
อยู่ไกลกันตั้งหลายโล ทำได้เพียงแค่โทรหา
รอวันได้หลบมาพบหน้ากัน

คนปร้านู้ คิดถึงหม้าย คนปร้านี้คิดถึงจัง
คนทางนี้รอคอยวันมาพบหน้า
อยู่ไกลกันตั้งหลายโล ทำได้เพียงแค่โทรหา
รอวันได้หลบมาพบหน้ากัน

รอวันได้หลบมาพบหน้ากัน

มิวสิควิดีโอ คิดถึงหม้าย วงสวัสดี

เพลง คิดถึงหม้าย
ศิลปิน : วงสวัสดี
เรียบเรียง : วงสวัสดี
ติดต่องานโชว์ 093-6170429, 064-9569964
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend