คอร์ดเพลง ฝากรอยมือ – เมย์ จิราพร

  
Text   

คอร์ดเพลง : ฝากรอยมือ เมย์ จิราพร

คอร์ดเพลง ฝากรอยมือ - เมย์ จิราพร

เพลง :

ศิลปิน : เมย์ จิราพร

เนื้อร้อง/ทำนอง : นิค สะเลอปี้

คอร์ดทั้งหมด : Am,G,C,F,Em,E


INTRO | Am G | Am G | Am G | Am C |
INTRO | Am G | Am G | F | G | Am |

Am 
ด้านคูณด้
G 
าน 
 
ฉันล่ะ
Am 
ยอมอี
G 
หลี
Am 
คงสิคัน
G 
กี 
 
เป็นตาห
Am 
น่าย 
 
 
C 
Am 
แนะนำไป
G 
ฮะ 
 
ง่ะแล้วแล้วก
Am 
ะฮุใส่เสา
G 
ไฟ
 
เอา
F 
คารามายอยู่บ่ส
G 
าว..

Am 
สถานะกะขึ้นอ
G 
ยู่นะ 
 
สังเกต
Am 
บ่คะอยู่หน้าเ
G 
ฟซ
Am 
ว่าฉันแต่งง
G 
านแล้วกับ
Am 
เขา
C 
Am 
หรือแห่งมักแฮง
G 
คัก 
 
แอบแซ่บว
Am 
าติ 
 
ลักคุยเ
G 
อา
 
เบาได้เ
F 
บา.. 
 
เตือนแล้ว
G 
นะ

F 
มูฟออนยังทัน 
 
กลับหลั
G 
งหันก็ยังบ่สาย
Em 
ยังบ่มีน้ำอาย 
 
ยังแอบมา
Am 
ทักเขามาอีกละ
 
F 
ตือนบ่ฟังแล้วยังเฮ็ดใส่ 
 
กะ
G 
คงต้องจัดกะคงต้องซะ
F 
ม่ะ 
 
ฉันจะ
E 
วีน..

 
ฝากรอย
F 
มือเอาไว้บนแก้ม
 
ข้างซ้ายและข
C 
วาเป็นที่ระลึก
 
โทษฐ
Em 
านที่บ่สำนึก 
 
ว่า
Am 
นี่เป็นผัวของไผ
 
ฝากแ
F 
ผลให้เธอไว้ปัว
 
ว่าอย่ามาเ
C 
ล่นกับผัวของใคร 
 
ฝาก
E 
ไว้..
G 
.
 
ฝากรอยมือไว้หน้าของเธอ..
 

INSTRU | Am G | Am G | Am G | Am C |
INSTRU | Am G | Am G | F | G | Am |

Am 
ด้านคูณด้
G 
าน 
 
ฉันล่ะ
Am 
ยอมอี
G 
หลี
Am 
คงสิคัน
G 
กี 
 
เป็นตาห
Am 
น่าย
C 
Am 
แนะนำไป
G 
ฮะ 
 
ง่ะแล้วแล้วก
Am 
ะฮุใส่เสา
G 
ไฟ
 
เอา
F 
คารามายอยู่บ่ส
G 
าว..

Am 
สถานะกะขึ้นอ
G 
ยู่นะ 
 
สังเกต
Am 
บ่คะอยู่หน้าเ
G 
ฟซ
Am 
ว่าฉันแต่งง
G 
านแล้วกับ
Am 
เขา
C 
Am 
หรือแห่งมักแฮง
G 
คัก 
 
แอบแซ่บว
Am 
าติลักคุยเ
G 
อา
 
เบาได้เ
F 
บา.. 
 
เตือนแล้ว
G 
นะ

F 
มูฟออนยังทัน 
 
กลับหลั
G 
งหันก็ยังบ่สาย
Em 
ยังบ่มีน้ำอาย 
 
ยังแอบมา
Am 
ทักเขามาอีกละ
 
F 
ตือนบ่ฟังแล้วยังเฮ็ดใส่ 
 
กะ
G 
คงต้องจัดกะคงต้องซะ
F 
ม่ะ 
 
ฉันจะ
E 
วีน..

 
ฝากรอย
F 
มือเอาไว้บนแก้ม
 
ข้างซ้ายและข
C 
วาเป็นที่ระลึก
 
โทษฐ
Em 
านที่บ่สำนึก 
 
ว่า
Am 
นี่เป็นผัวของไผ
 
ฝากแ
F 
ผลให้เธอไว้ปัว
 
ว่าอย่ามาเ
C 
ล่นกับผัวของใคร 
 
ฝาก
E 
ไว้..
G 
.
 
ฝากรอยมือไว้หน้าของเธอ..
 

INSTRU | F | C | E | Am |
INSTRU | F | C | E | G |

F 
มูฟออนยังทัน 
 
กลับหลั
G 
งหันก็ยังบ่สาย
Em 
ยังบ่มีน้ำอาย 
 
ยังแอบมา
Am 
ทักเขามาอีกละ
 
F 
ตือนบ่ฟังแล้วยังเฮ็ดใส่ 
 
กะ
G 
คงต้องจัดกะคงต้องซะ
F 
ม่ะ 
 
ฉันจะ
E 
วีน..

 
ฝากรอย
F 
มือเอาไว้บนแก้ม
 
ข้างซ้ายและข
C 
วาเป็นที่ระลึก
 
โทษฐ
Em 
านที่บ่สำนึก 
 
ว่า
Am 
นี่เป็นผัวของใคร
 
ฝากแ
F 
ผลให้เธอไว้ปัว
 
ว่าอย่ามาเ
C 
ล่นกับผัวของใคร 
 
ฝาก
E 
ไว้..
G 
.

 
ฝากรอย
F 
มือเอาไว้บนแก้ม
 
ข้างซ้ายและข
C 
วาเป็นที่ระลึก
 
โทษฐ
Em 
านที่บ่สำนึก 
 
ว่า
Am 
นี่เป็นผัวของไผ
 
ฝากแ
F 
ผลให้เธอไว้ปัว
 
ว่าอย่ามาเ
C 
ล่นกับผัวของใคร
 
ฝาก
E 
ไว้..
G 
 
ฝากรอยมือไว้หน้าของมึง

OUTRO | Am G | Am G | Am G | Am C |
OUTRO | Am G | Am C | F | G | Am |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ฝากรอยมือ


ด้านคูณด้านฉันล่ะยอมอีหลี
คงสิคันกีเป็นตาหน่าย
แนะนำไปฮะง่ะแล้วแล้วกะฮุใส่เสาไฟ
เอาคารามายอยู่บ่สาว

สถานะกะขึ้นอยู่นะ สังเกตบ่คะ อยู่หน้าเฟซ
ว่าฉันแต่งงานแล้วกับเขา
หรือแห่งมักแฮงคักแอบแซ่บวาติ ลักคุยเอา
เบาได้เบา เตือนแล้วนะ

มูฟออนยังทันกลับหลังหันก็ยังบ่สาย
ยังบ่มีน้ำอายยังแอบมาทักเขามาอีกละ
เตือนบ่ฟังแล้วยังเฮ็ดใส่
กะคงต้องจัดกะคงต้องซะ มะ ฉันจะวีน

ฝากรอยมือเอาไว้บนแก้มข้างซ้ายและขวาเป็นที่ระลึก
โทษฐานที่บ่สำนึก ว่านี่คือผัวของใคร
ฝากแผลให้เธอไว้ปัวว่าอย่ามาเล่นกับผัวของไผ
ฝากไว้.. ฝากรอยมือไว้หน้าของเธอ

ดนตรี

ด้านคูณด้านฉันล่ะยอมอีหลี
คงสิคันกีเป็นตาหน่าย
แนะนำไปฮะง่ะแล้วกะฮุใส่เสาไฟ
เอาคารามายอยู่บ่สาว

สถานะกะขึ้นอยู่นะ สังเกตบ่คะ อยู่หน้าเฟซ
ว่าฉันแต่งงานแล้วกับเขา
หรือแห่งมักแฮงคักแอบแซ่บวาติ ลักคุยเอา
เบาได้เบา เตือนแล้วนะ

มูฟออนยังทันกลับหลังหันก็ยังบ่สาย
ยังบ่มีน้ำอายยังแอบมาทักเขามาอีกละ
เตือนบ่ฟังแล้วยังเฮ็ดใส่
กะคงต้องจัดกะคงต้องซะ มะ ฉันจะวีน

ฝากรอยมือเอาไว้บนแก้มข้างซ้ายและขวาเป็นที่ระลึก
โทษฐานที่บ่สำนึก ว่านี่คือผัวของใคร
ฝากแผลให้เธอไว้ปัวว่าอย่ามาเล่นกับผัวของไผ
ฝากไว้.. ฝากรอยมือไว้หน้าของเธอ

ดนตรี

มูฟออนยังทันกลับหลังหันก็ยังบ่สาย
ยังบ่มีน้ำอายยังแอบมาทักเขามาอีกละ
เตือนบ่ฟังแล้วยังเฮ็ดใส่
กะคงต้องจัดกะคงต้องซะ มะ ฉันจะวีน

ฝากรอยมือเอาไว้บนแก้มข้างซ้ายและขวาเป็นที่ระลึก
โทษฐานที่บ่สำนึก ว่านี่คือผัวของใคร
ฝากแผลให้เธอไว้ปัวว่าอย่ามาเล่นกับผัวของไผ
ฝากไว้…

ฝากรอยมือเอาไว้บนแก้มข้างซ้ายและขวาเป็นที่ระลึก
โทษฐานที่บ่สำนึก ว่านี่คือผัวของใคร
ฝากแผลให้เธอไว้ปัวว่าอย่ามาเล่นกับผัวของไผ
ฝากไว้ ฝากรอยมือไว้หน้าของเธอ

มิวสิควิดีโอ ฝากรอยมือ เมย์ จิราพร

เพลง ฝากรอยมือ
ศิลปิน เมย์ จิราพร
เรียบเรียง : นิค สะเลอปี้/ใบกะเพา/อาร์มโน๊ต ผีบอก
ติดต่องาน โทร.0887473659, โทร.0837899325
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend