หน้าแรก » สุขเสมอ » คอร์ดเพลง เหมือนเมื่อวานพึ่งผ่านไป – สุขเสมอ

คอร์ดเพลง เหมือนเมื่อวานพึ่งผ่านไป – สุขเสมอ

คอร์ดเพลง : เหมือนเมื่อวานพึ่งผ่านไป สุขเสมอ

คอร์ดเพลง เหมือนเมื่อวานพึ่งผ่านไป - สุขเสมอ

เพลง :

ศิลปิน : สุขเสมอ

เนื้อร้อง/ทำนอง : สุขเสมอ

คอร์ดทั้งหมด : G,D,Em,Bm,A


 
างคืนหลับฝัน 
 
นิทรา
ตื่น
Em 
บางวันก็ยืนเหม่อมอง
ฟ้า
 
ลายช่วงชีวิตในบางเว
ลา
Em 
เกิดคำถ
ามในหัว
ใจ

INSTRU | D | G D | Bm | A |

 
ผ่
านแดดลมฝนผ่าน
 
ลมห
นาวให้กลอย
ไป
Bm 
ผ่านคืนหนาวร้าวหัว
ใจ
มีความหวังมีชี
วิตก้าว
ไป
Bm 
เก็บดอกไม้ในหัว
ใจ
 
องท้องฟ้า 
 
เปลี่ยนเป็น
สีทองอำ
ไพ
Bm 
สว่างไสวในดวง
ตา

 
ลางคืนเวียนมาเทือกทิว
ผาที่ทอดไ
กล
Bm 
ดาวเกลื่อนกลายรายล้อมเ
ดือน
 
วามสดใสที่เก็บ
ไว้ในวัยเ
ยาว์
Bm 
อย่าให้รอยยิ้มแห้งเหือดห
าย

 
ติบโตไวผ่าน
พ้นฤดูก
าล
Bm 
เหนื่อยกับงานล้าจนเพ
ลีย
ชั่วชีวิตผ่านพ้น
ฤดู
วัย
Bm 
เหตุการณ์คล้ายที่ผ่าน
มา

INSTRU | D | G D | Bm | A |

 
างคืนหลับฝัน 
 
นิทรา
ตื่น
Em 
บางวันก็ยืนเหม่อมอง
ฟ้า
 
ลายช่วงชีวิตในบางเว
ลา
Em 
เกิดคำถ
ามในหัว
ใจ

INSTRU | D | G D | Bm | A | ( 2 Times )

 
วามสดใสที่เก็บ
ไว้ในวัยเยาว์
Bm 
อย่าให้รอยยิ้มแห้งเหือดห
าย

 
ติบโตไวผ่าน
พ้นฤดูก
าล
Bm 
เหนื่อยกับงานล้าจนเพ
ลีย
ชั่วชีวิตผ่านพ้น
ฤดู
วัย
Bm 
เหตุการณ์คล้ายที่ผ่าน
มา

 
างคืนหลับฝัน 
 
นิทรา
ตื่น
Em 
บางวันก็ยืนเหม่อมอง
ฟ้า
 
ลายช่วงชีวิตในบางเว
ลา
Em 
เกิดคำถ
ามในหัว
ใจ

 
และบ
างช่วงชีวิตในบางเว
ลา
 
ก็
Em 
หมดคำถ
ามที่เหลือ
อยู่

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เหมือนเมื่อวานพึ่งผ่านไป


บางคืนหลับฝัน นิทราตื่น
บางวันก็ยืนเหม่อมองฟ้า
หลายช่วงชีวิตในบางเวลา
เกิดคำถามในหัวใจ

( ดนตรี )

ผ่านแดดลมฝนผ่าน
ลมหนาวให้กลอยไป
ผ่านคืนหนาวร้าวหัวใจ
มีความหวังมีชีวิตก้าวไป
เก็บดอกไม้ในหัวใจ
มองท้องฟ้า เปลี่ยนเป็นสีทองอำไพ
สว่างไสวในดวงตา

กลางคืนเวียนมาเทือกทิวผาที่ทอดไกล
ดาวเกลื่อนกลายรายล้อมเดือน
ความสดใสที่เก็บไว้ในวัยเยาว์
อย่าให้รอยยิ้มแห้งเหือดหาย

เติบโตไวผ่านพ้นฤดูกาล
เหนื่อยกับงานล้าจนเพลีย
ชั่วชีวิตผ่านพ้นฤดูวัย
เหตุการณ์คล้ายที่ผ่านมา

( ดนตรี )

บางคืนหลับฝัน นิทราตื่น
บางวันก็ยืนเหม่อมองฟ้า
หลายช่วงชีวิตในบางเวลา
เกิดคำถามในหัวใจ

( ดนตรี )

ความสดใสที่เก็บไว้ในวัยเยาว์
อย่าให้รอยยิ้มแห้งเหือดหาย

เติบโตไวผ่านพ้นฤดูกาล
เหนื่อยกับงานล้าจนเพลีย
ชั่วชีวิตผ่านพ้นฤดูวัย
เหตุการณ์คล้ายที่ผ่านมา

บางคืนหลับฝัน นิทราตื่น
บางวันก็ยืนเหม่อมองฟ้า
หลายช่วงชีวิตในบางเวลา
เกิดคำถามในหัวใจ

และบางช่วงชีวิตในบางเวลา
ก็หมดคำถามที่เหลืออยู่

มิวสิควิดีโอ เหมือนเมื่อวานพึ่งผ่านไป สุขเสมอ

เพลง เหมือนเมื่อวานพึ่งผ่านไป
ศิลปิน : สุขเสมอ
Violin by ครูย้ง วงYAAN
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :