หน้าแรก » สุขเสมอ » คอร์ดเพลง โลกผู้ให้ – สุขเสมอ

คอร์ดเพลง โลกผู้ให้ – สุขเสมอ


INTRO | D A | G D | ( 2 Times )

ธรรมชาติสร้างส
รรค์ 
 
 
มีผืนดินป่าเ
ขา
มีทะเลสีค
ราม ฝูงปลา  
มีแสงดวงตะ
วัน
มีเงาไม้พัก
พิง 
 
 
และพืชพรรณหลา
กสี
มองไปบนฟ้าไ
กล นั่นไง  
ฝูง 
 
นกกาหา
กิน
ความสมบูรณ์ 
 
เชื่อมโ
ยงถึงกัน 
 
 
คน สัตว์ ป่าไ
ม้
เราแค่คนผ่านท
างชั่วคราว 
 
มีชี
วิตในช่วงเวลา
บางครั้งเราอาจ
คงหลงทาง 
 
จนห
ลงลืมบาง
สิ่ง
ลมหายใจคือสิ่ง
สำคัญ 
 
 
คืนอากาศสดใ

INSTRU | D A | G D | ( 2 Times )

โลกทั่งใบ 
 
อย่าไ
ด้ครอบครอง
 
จับจ
อง 
 
เป็นของใ
คร
ยามเมื่อเรา 
 
หมด
ลมหายใจ
 
ทรัพย์
สิน 
 
เพียงความว่างเ
ปล่า
ในวันนี้เ
ราได้พักพิง 
 
แอบ
อิงในโลกใบเ
ก่า
คืนเงาไม้คืนค
วามสมบูรณ์ 
 
 
คืนทะเลสีค
ราม
หมู่แมกไม้เบ่งบ
านงอกงาม 
 
ให้โ
ลกเป็นสีเ
ขียว
ธารน้ำใจหลั่ง
รินทอดยาว 
 
สาย
น้ำ 
 
เย็นไหลผ่
าน

Bm 
คนกับป่า 
 
 
F#m 
สัตว์นานา
 
พืชพ
Bm 
รรณงอกงาม 
 
 
F#m 
ผู้คนพึ่งพา
Bm 
อาศัยกันมา 
 
 
F#m 
แต่ช้าแต่นาน
Bm 
มาร่วมกันมา 
 
คืน
F#m 
สิ่งดีงาม
Bm 
ที่โลกให้มา 
 
เกินก
F#m 
ว่าราคา

INSTRU | Bm F#m | ( 12 Times )

Bm 
คนกับป่า 
 
 
F#m 
สัตว์นานา
 
พืชพ
Bm 
รรณงอกงาม 
 
 
F#m 
ผู้คนพึ่งพา
Bm 
อาศัยกันมา 
 
 
F#m 
แต่ช้าแต่นาน
Bm 
มาร่วมกันมา 
 
คืน
F#m 
สิ่งดีงาม
Bm 
ที่โลกให้มา 
 
เกินก
F#m 
ว่าราคา

Bm 
คนกับป่า 
 
 
F#m 
สัตว์นานา
 
พืชพ
Bm 
รรณงอกงาม 
 
 
F#m 
ผู้คนพึ่งพา
Bm 
อาศัยกันมา 
 
 
F#m 
แต่ช้าแต่นาน
Bm 
มาร่วมกันมา 
 
คืน
F#m 
สิ่งดีงาม
Bm 
ที่โลกให้มา 
 
เกินก
F#m 
ว่าราคา

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง โลกผู้ให้ (คอร์ด)
ศิลปิน สุขเสมอ
 โฆษณา