คอร์ดเพลง ไม่รักอย่าแกง – ถุงแป้ง x บาว The Tig

  
Text   

คอร์ดเพลง : ไม่รักอย่าแกง ถุงแป้ง x บาว The Tig

คอร์ดเพลง ไม่รักอย่าแกง - ถุงแป้ง x บาว The Tig

เพลง :

ศิลปิน : ถุงแป้ง x บาว The Tig

เนื้อร้อง/ทำนอง : แอม ฟอร์มาลีน

คอร์ดทั้งหมด : Bm,D,Em,G,F#


Tune to Eb
INTRO | Bm D | Em F# | ( 3 Times ) | G | F# |

Bm 
รักไม่รักทำ
D 
ไมเธอนั้น 
 
ไม่
Em 
พูดให้ชัดสัก
F# 
คำ
 
ฉันจะ
Bm 
ได้รู้ไวัว่าเ
D 
ธอนั้น 
 
คิดยัง
Em 
ไง
F# 
Bm 
กั๊กเอาไว้ไม่
D 
กิน 
 
แต่เธอแอบ
Em 
บินไปกินกับใ
F# 
คร
 
ต้มฉันซะเปื่อยเลย
F# 
นะ

Bm 
เธอแอบไปเ
D 
อา 
 
แอบไปเ
Em 
อา 
 
ใจไ
F# 
ปให้ใ
Bm 
คร
 
แอบไปเ
D 
อา 
 
แอบไปเ
Em 
อาหัวใ
F# 
จให้ใคร
Bm 
เฝ้าแต่ห
A 
ม้อ 
 
เฝ้าแต่ห
G 
ม้อ
 
เฝ้าแต่ห
F# 
ม้อท่อม 
 
 
G 
ต้มกันเก่งเหลือเ
F# 
กิน

 
อย่ามาแ
G 
กงหัวใจ 
 
ของ
A 
ฉันเอาไว้
 
ถ้าเ
Bm 
ธอไม่รัก 
 
ก็ปล่อยไป
 
ทำ
G 
ไมชอบแกง 
 
ทำ
A 
ไมชอบแกงหัว
F# 
ใจ

 
ไม่รักอย่า
Bm 
แกง เย ฮี  
D 
เย เย ฮี  
Em 
เย
 
อย่ามา
F# 
ต้มให้ใจมันเ
Bm 
ปื่ื่อย
 
เธอมา
D 
ทำให้เจ็บเ
Em 
รื่อยๆ 
 
ขอร้องเ
F# 
ธอนะ
 
อย่ามา
Bm 
แกง เย ฮี  
D 
เย เย ฮี  
Em 
เย
 
F# 
ธอต้มกันเสียเปื่อย 
 
เธอแแกงเ
A 
รื่อยๆ
 
ถ้าไม่จริง
G 
ใจ 
 
ก็อย่ามา
F# 
แกง 
 
อย่าหาทำ..

INSTRU | Bm D | Em F# | ( 3 Times ) | G | F# |

Bm 
รักไม่รักทำ
D 
ไมเธอนั้น 
 
ไม่
Em 
พูดให้ชัดสัก
F# 
คำ
 
ฉันจะ
Bm 
ได้รู้ไวัว่าเ
D 
ธอนั้น 
 
คิดยัง
Em 
ไง
F# 
Bm 
กั๊กเอาไว้ไม่
D 
กิน 
 
แต่เธอแอบ
Em 
บินไปกินกับใ
F# 
คร
 
ต้มฉันซะเปื่อยเลย
F# 
นะ

 
อย่ามาแ
G 
กงหัวใจ 
 
ของ
A 
ฉันเอาไว้
 
ถ้าเ
Bm 
ธอไม่รัก 
 
ก็ปล่อยไป
 
ทำ
G 
ไมชอบแกง 
 
ทำ
A 
ไมชอบแกงหัว
F# 
ใจ

 
ไม่รักอย่า
Bm 
แกง เย ฮี  
D 
เย เย ฮี  
Em 
เย
 
อย่ามา
F# 
ต้มให้ใจมันเ
Bm 
ปื่ื่อย
 
เธอมา
D 
ทำให้เจ็บเ
Em 
รื่อยๆ 
 
ขอร้องเ
F# 
ธอนะ
 
อย่ามา
Bm 
แกง เย ฮี  
D 
เย เย ฮี  
Em 
เย
 
F# 
ธอต้มกันเสียเปื่อย 
 
เธอแแกงเ
A 
รื่อยๆ
 
ถ้าไม่จริง
G 
ใจ 
 
ก็อย่ามา
F# 
แกง 
 
อย่าหาทำ..

INSTRU | Bm D | Em F# |

 
เฮ  
Bm 
วัน ทู ทรี โฟ  
D 
ไฟ
 
โดนเธอ
Em 
ต้ม 
 
มันเจ็บรู้ใ
F# 
หม
 
ถ้าไม่
Bm 
รักก็อย่ามาแ
D 
ยง
 
อย่ามาทำอย่าง
Em 
นี้พี่เจ็บอย่างแ
F# 
รง
 
ถ้าไม่
Bm 
รักก็อย่ามาทำ 
 
อย่ามา
D 
ต้ม
 
อย่ามาทำอย่ามา
Em 
ยำอย่ามาแกง 
 
อย่ามา
F# 
ทำดีกว่า
 
ไม่รักก็อย่ามา (
F# 
ไม่มีใจก็อย่ามา)

 
ไม่รักอย่า
Bm 
แกง เย ฮี  
D 
เย เย ฮี  
Em 
เย
 
อย่ามา
F# 
ต้มให้ใจมันเ
Bm 
ปื่ื่อย
 
เธอมา
D 
ทำให้เจ็บเ
Em 
รื่อยๆ 
 
ขอร้องเ
F# 
ธอนะ
 
อย่ามา
Bm 
แกง เย ฮี  
D 
เย เย ฮี  
Em 
เย
 
F# 
ธอต้มกันเสียเปื่อย 
 
เธอแแกงเ
A 
รื่อยๆ
 
ถ้าไม่จริง
G 
ใจ 
 
ก็อย่ามา
F# 
แกง

 
ไม่รักอย่า
Bm 
แกง เย ฮี  
D 
เย เย ฮี  
Em 
เย
 
อย่ามา
F# 
ต้มให้ใจมันเ
Bm 
ปื่ื่อย
 
เธอมา
D 
ทำให้เจ็บเ
Em 
รื่อยๆ 
 
ขอร้องเ
F# 
ธอนะ
 
อย่ามา
Bm 
แกง เย ฮี  
D 
เย เย ฮี  
Em 
เย
 
F# 
ธอต้มกันเสียเปื่อย 
 
เธอแแกงเ
A 
รื่อยๆ
 
ถ้าไม่จริง
G 
ใจ 
 
ก็อย่ามา
F# 
แกง 
 
อย่าหา
Bm 
ทำ

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ไม่รักอย่าแกง


รักไม่รักทำไมเธอนั้น ไม่พูดให้ชัดสักคำ
ฉันจะได้รู้ไวัว่าเธอนั้น คิดยังไง
กั๊กเอาไว้ไม่กิน แต่เธอแอบบินไปกินกับใคร
ต้มฉันซะเปื่อยเลยนะ

เธอแอบไปเอา แอบไปเอา ใจไปให้ใคร
แอบไปเอา แอบไปเอาหัวใจให้ใคร
เฝ้าแต่หม้อ เฝ้าแต่หม้อ
เฝ้าแต่หม้อท่อม ต้มกันเก่งเหลือเกิน

อย่ามาแกงหัวใจ ของฉันเอาไว้
ถ้าเธอไม่รัก ก็ปล่อยไป
ทำไมชอบแกง ทำไมชอบแกงหัวใจ

ไม่รักอย่าแกง เย ฮี เย เย ฮี เย
อย่ามาต้มให้ใจมันเปื่ื่อย
เธอมาทำให้เจ็บเรื่อยๆ ขอร้องเธอนะ
อย่ามาแกง เย ฮี เย เย ฮี เย
เธอต้มกันเสียเปื่ื่อย เธอแแกงเรื่อยๆ
ถ้าไม่จริงใจ ก็อย่ามาแกง อย่าหาทำ..

( ดนตรี )

รักไม่รักทำไมเธอนั้น ไม่พูดให้ชัดสักคำ
ฉันจะได้รู้ไวัว่าเธอนั้น คิดยังไง
กั๊กเอาไว้ไม่กิน แต่เธอแอบบินไปกินกับใคร
ต้มฉันซะเปื่อยเลยนะ

อย่ามาแกงหัวใจ ของฉันเอาไว้
ถ้าเธอไม่รัก ก็ปล่อยไป
ทำไมชอบแกง ทำไมชอบแกงหัวใจ

ไม่รักอย่าแกง เย ฮี เย เย ฮี เย
อย่ามาต้มให้ใจมันเปื่ื่อย
เธอมาทำให้เจ็บเรื่อยๆ ขอร้องเธอนะ
อย่ามาแกง เย ฮี เย เย ฮี เย
เธอต้มกันเสียเปื่ื่อย เธอแแกงเรื่อยๆ
ถ้าไม่จริงใจ ก็อย่ามาแกง อย่าหาทำ

( ดนตรี )

เฮ วัน ทู ทรี โฟ ไฟ
โดนเธอต้ม มันเจ็บรู้ใหม
ถ้าไม่รักก็อย่ามาแยง
อย่ามาทำอย่างนี้พี่เจ็บอย่างแรง
ถ้าไม่รักก็อย่ามาทำ อย่ามาต้ม
อย่ามาทำอย่ามายำอย่ามาแกง อย่ามาทำดีกว่า
ไม่รักก็อย่ามา (ไม่มีใจก็อย่ามา)

ไม่รักอย่าแกง เย ฮี เย เย ฮี เย
อย่ามาต้มให้ใจมันเปื่ื่อย
เธอมาทำให้เจ็บเรื่อยๆ ขอร้องเธอนะ
อย่ามาแกง เย ฮี เย เย ฮี เย
เธอต้มกันเสียเปื่ื่อย เธอแแกงเรื่อยๆ
ถ้าไม่จริงใจ ก็อย่ามาแกง

ไม่รักอย่าแกง เย ฮี เย เย ฮี เย
อย่ามาต้มให้ใจมันเปื่ื่อย
เธอมาทำให้เจ็บเรื่อยๆ ขอร้องเธอนะ
อย่ามาแกง เย ฮี เย เย ฮี เย
เธอต้มกันเสียเปื่ื่อย เธอแแกงเรื่อยๆ
ถ้าไม่จริงใจ ก็อย่ามาแกง อย่าหาทำ

มิวสิควิดีโอ ไม่รักอย่าแกง ถุงแป้ง x บาว The Tig

เพลง ไม่รักอย่าแกง
ศิลปิน : ถุงแป้ง x บาว The Tig
เรียบเรียง : Moody Tnt
ติดต่องาน Tel : 062-5656982 / 082-6164544
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend