คอร์ดเพลง มารักกันหม้ายน้อง บาว THE TIG

  
Text   


INTRO | Em | Em | D | D |
INTRO | G | Em | C | D | ( 2 Times ) | D |

G 
รักตั้งแต่แรก
Em 
พบ
 
อยาก
C 
คบอยากคุยกับเ
D 
ธอ
G 
คนบ้านๆ 
 
มันแหลงไม่เ
Em 
ก่งนะเธอ
 
แต่ใ
C 
จชัดเจนแน่น
D 
อน
 
ตัดย
G 
างหัวเช้า 
 
หา
Em 
เบี้ยใส่มัน
 
แล้วไปเ
C 
วียนสาวกันในเ
D 
มือง
G 
เจอกับเธอครั้งเดียวรู้
Em 
เรื่อง
 
รถเค
C 
รื่องคือเธอนั้
D 
นนัมเบอร์
G 
วัน

 
ผู้หญิงอ้อ
Em 
ร้อมันก็เป็นเรื่องธรรม
C 
ดา
 
ผู้ชายเจ้า
Em 
ชู้ก็เป็นเหมือนงูมี
C 
พิษ
 
มันเป็นกล
Em 
ไกธรรมชาติที่ทำให้
C 
ถูกจริต
 
ให้
Am 
เราสองคนมาเจอกัน 
 
ในคืนเห
D 
งา

 
รักหม้าย
Em 
น้อง 
 
ลองเป็นแฟนหม้ายน้
G 
อง
 
ลองมาปรอง
Em 
ดอง 
 
ลองมารักกันห
D 
ม้าย
 
รักหรือเ
Em 
ปล่าอยากให้เธอมาทำถ้
G 
าว
 
ในหัวใจของพี่บ่
C 
าว 
 
ตอนนี้ไม่มีใ
D 
คร
 
รักหรือเ
Em 
ปล่า 
 
รักคนอ้อ
G 
ร้อ
 
ไม่ใช่คนหัว
Em 
หมอ 
 
ไม่มีเหลี่ยมในหัวใ
D 
 
มีร้อยให้
Em 
ร้อย 
 
มีพันให้
G 
พัน 
 
มาตั้งสถานะ
C 
กัน 
 
 
D 
 
มารักกันแลห
Em 
ม้าย

G 
ลิ้นมันแข็ง 
 
แหลง
Em 
กลางไม่เพราะ
 
อาจจะไ
C 
ม่เสนาะสักเท่
D 
าไร
G 
แต่ทุกคำมันแฝงด้วย
Em 
ความจริงใจ
 
อยากให้เ
C 
ธอรู้ไ
D 
ว้นะคน
G 
ดี

 
ผู้หญิงอ้อ
Em 
ร้อมันก็เป็นเรื่องธรรม
C 
ดา
 
ผู้ชายเจ้า
Em 
ชู้ก็เป็นเหมือนงูมี
C 
พิษ
 
มันเป็นกล
Em 
ไกธรรมชาติที่ทำให้
C 
ถูกจริต
 
ให้
Am 
เราสองคนมาเจอกัน 
 
ในคืนเห
D 
งา

 
รักหม้าย
Em 
น้อง 
 
ลองเป็นแฟนหม้ายน้
G 
อง
 
ลองมาปรอง
Em 
ดอง 
 
ลองมารักกันห
D 
ม้าย
 
รักหรือเ
Em 
ปล่าอยากให้เธอมาทำถ้
G 
าว
 
ในหัวใจของพี่บ่
C 
าว 
 
ตอนนี้ไม่มีใ
D 
คร
 
รักหรือเ
Em 
ปล่า 
 
รักคนอ้อ
G 
ร้อ
 
ไม่ใช่คนหัว
Em 
หมอ 
 
ไม่มีเหลี่ยมในหัวใ
D 
 
มีร้อยให้
Em 
ร้อย 
 
มีพันให้
G 
พัน 
 
มาตั้งสถานะ
C 
กัน 
 
 
D 
 
มารักกันแลห
 
ม้าย

INSTRU | Em | G | Em | D | ( 2 Times )
INSTRU | G | Em | C | D | ( 2 Times )

 
รักหม้าย
Em 
น้อง 
 
ลองเป็นแฟนหม้ายน้
G 
อง
 
ลองมาปรอง
Em 
ดอง 
 
ลองมารักกันห
D 
ม้าย
 
รักหรือเ
Em 
ปล่าอยากให้เธอมาทำถ้
G 
าว
 
ในหัวใจของพี่บ่
C 
าว 
 
ตอนนี้ไม่มีใ
D 
คร
 
รักหรือเ
Em 
ปล่า 
 
รักคนอ้อ
G 
ร้อ
 
ไม่ใช่คนหัว
Em 
หมอ 
 
ไม่มีเหลี่ยมในหัวใ
D 
 
มีร้อยให้
Em 
ร้อย 
 
มีพันให้
G 
พัน 
 
มาตั้งสถานะ
C 
กัน 
 
 
D 

 
รักหม้าย
Em 
น้อง 
 
ลองเป็นแฟนหม้ายน้
G 
อง
 
ลองมาปรอง
Em 
ดอง 
 
ลองมารักกันห
D 
ม้าย
 
รักหรือเ
Em 
ปล่าอยากให้เธอมาทำถ้
G 
าว
 
ในหัวใจของพี่บ่
C 
าว 
 
ตอนนี้ไม่มีใ
D 
คร
 
รักหรือเ
Em 
ปล่า 
 
รักคนอ้อ
G 
ร้อ
 
ไม่ใช่คนหัว
Em 
หมอ 
 
ไม่มีเหลี่ยมในหัวใ
D 
 
มีร้อยให้
Em 
ร้อย 
 
มีพันให้
G 
พัน 
 
มาตั้งสถานะ
C 
กัน 
 
 
D 
 
มารักกันแลห
Em 
ม้าย..


รักตั้งแต่แรกพบ
อยากคบอยากคุยกับเธอ
คนบ้านๆ มันแหลงไม่เก่งนะเธอ
แต่ใจชัดเจนแน่นอน
ตัดยางหัวเช้า หาเบี้ยใส่มัน
แล้วไปเวียนสาวกันในเมือง
เจอกับเธอครั้งเดียวรู้เรื่อง
รถเครื่องคือเธอนั้นนัมเบอร์วัน

ผู้หญิงอ้อร้อมันก็เป็นเรื่องธรรมดา
ผู้ชายเจ้าชู้ก็เป็นเหมือนงูมีพิษ
มันเป็นกลไกธรรมชาติที่ทำให้ถูกจริต
ให้เราสองคนมาเจอกัน ในคืนเหงา

รักหม้ายน้อง ลองเป็นแฟนหม้ายน้อง
ลองมาปรองดอง ลองมารักกันหม้าย
รักหรือเปล่าอยากให้เธอมาทำถ้าว
ในหัวใจของพี่บ่าว ตอนนี้ไม่มีใคร
รักหรือเปล่า รักคนอ้อร้อ
ไม่ใช่คนหัวหมอ ไม่มีเหลี่ยมในหัวใจ
มีร้อยให้ร้อย มีพันให้พัน มาตั้งสถานะกัน
มารักกันแลหม้าย

ลิ้นมันแข็ง แหลงกลางไม่เพราะ
อาจจะไม่เสนาะสักเท่าไร
แต่ทุกคำมันแฝงด้วยความจริงใจ
อยากให้เธอรู้ไว้นะคนดี

ผู้หญิงอ้อร้อมันก็เป็นเรื่องธรรมดา
ผู้ชายเจ้าชู้ก็เป็นเหมือนงูมีพิษ
มันเป็นกลไกธรรมชาติที่ทำให้ถูกจริต
ให้เราสองคนมาเจอกัน ในคืนเหงา

รักหม้ายน้อง ลองเป็นแฟนหม้ายน้อง
ลองมาปรองดอง ลองมารักกันหม้าย
รักหรือเปล่าอยากให้เธอมาทำถ้าว
ในหัวใจของพี่บ่าว ตอนนี้ไม่มีใคร
รักหรือเปล่า รักคนอ้อร้อ
ไม่ใช่คนหัวหมอ ไม่มีเหลี่ยมในหัวใจ
มีร้อยให้ร้อย มีพันให้พัน มาตั้งสถานะกัน
มารักกันแลหม้าย

( ดนตรี )

รักหม้ายน้อง ลองเป็นแฟนหม้ายน้อง
ลองมาปรองดอง ลองมารักกันหม้าย
รักหรือเปล่าอยากให้เธอมาทำถ้าว
ในหัวใจของพี่บ่าว ตอนนี้ไม่มีใคร
รักหรือเปล่า รักคนอ้อร้อ
ไม่ใช่คนหัวหมอ ไม่มีเหลี่ยมในหัวใจ
มีร้อยให้ร้อย มีพันให้พัน มาตั้งสถานะกัน

รักหม้ายน้อง ลองเป็นแฟนหม้ายน้อง
ลองมาปรองดอง ลองมารักกันหม้าย
รักหรือเปล่าอยากให้เธอมาทำถ้าว
ในหัวใจของพี่บ่าว ตอนนี้ไม่มีใคร
รักหรือเปล่า รักคนอ้อร้อ
ไม่ใช่คนหัวหมอ ไม่มีเหลี่ยมในหัวใจ
มีร้อยให้ร้อย มีพันให้พัน มาตั้งสถานะกัน
มารักกันแลหม้าย..

มิวสิควิดีโอ มารักกันหม้ายน้อง บาว THE TIG

เพลง : มารักกันหม้ายน้อง
ศิลปิน : บาว THE TIG
เนื้อร้อง/ทำนอง : แอม ฟาร์มาลีน
เรียบเรียง : นิวัฒน์ อ่อนไหว
ติดต่องานแสดง : 062-5656982, 082-616454
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend