คอร์ดเพลง รถไฟสายโควิด – เสถียร ทำมือ

  
Text   

คอร์ดเพลง : รถไฟสายโควิด เสถียร ทำมือ

คอร์ดเพลง รถไฟสายโควิด - เสถียร ทำมือ

เพลง :

ศิลปิน : เสถียร ทำมือ

เนื้อร้อง/ทำนอง : เสถียร สุภากุล

คอร์ดทั้งหมด : F,C,Dm,Gm,Am


INTRO | F C | Dm | Bb C | Dm |

 
หอบเอาชี
F 
วิตที่มีโค
C 
วิดติดตัวกลับ
Dm 
บ้าน
 
จากเเคมป์คนง
F 
านมุ่งหน้าต้นท
C 
างที่ชานช
Dm 
าลา
 
เสียงหวูดรถไ
F 
ฟดังมาเเต่ไกลพาใจสะ
Gm 
ท้าน
 
คิดฮอดบ้
C 
านพอว่า
Am 
ปานใจสิขา
Dm 
ดตาย

 
26 กรก
F 
ฏา 
 
รถไฟเคลื่อน
C 
พากลับ 
 
เจ็ดโมง
Dm 
เช้า
 
กับความปวดร้
F 
าวจากจิตล
C 
ดาพร้อมเพื่อนร่ว
Dm 
มทาง
 
ทักทายถามข่
F 
าวอยู่ไสเเหน่น้อพี่ป้าอา
Gm 
อาว
 
กินข้าวเเล้วบ่น้องส
C 
าวบ้านอ้าย
Am 
บ่าวอยู่ศรีสะ
Dm 
เกษ

 
เส้นทางสา
Bb 
ยนี้ 
 
สระบุ
C 
รีนครราชศ
Dm 
รีมา
 
โบกมืออำ
Bb 
ลา 
 
เพื่อนร่วมชะ
C 
ตาน้ำตาไห
F 
ลริน
 
ถึงบุรี
Dm 
รัมย์ 
 
ใจเต้นตูมตามใกล้บ้านใกล้
F 
ถิ่น
 
ผ่านเมื่องสุ
Gm 
รินทร์ 
 
ใจถ
C 
วิลโอ้ยอยากกอด
Dm 
อีเเม่

 
ถึงศรีสะเ
F 
กษ 
 
ลาเด้อ
C 
หมู่อยู่ทางอุ
Dm 
บลฯ
 
อยู่ดีสุ
F 
คน 
 
บ่ต
C 
ายพ่อหน้ากัน
Dm 
ใหม่
 
เบิ่งเเยงเจ้าข
F 
องดีดีให้รอดปลอ
Gm 
ดภัย
 
ฮอดบ้านกักตัวอย่าไป
C 
ไส
 
ลาก่อนรถ
Am 
ไฟ รถไฟสา
Dm 
ยโควิด

INSTRU | F C | Dm | F C | Dm |
INSTRU | F | Gm | C Am | Dm |

 
เส้นทางสา
Bb 
ยนี้ 
 
สระบุ
C 
รีนครราชศ
Dm 
รีมา
 
โบกมืออำ
Bb 
ลา 
 
เพื่อนร่วมชะ
C 
ตาน้ำตาไห
F 
ลริน
 
ถึงบุรี
Dm 
รัมย์ 
 
ใจเต้นตูมตามใกล้บ้านใกล้
F 
ถิ่น
 
ผ่านเมื่องสุ
Gm 
รินทร์ 
 
ใจถ
C 
วิลโอ้ยอยากกอด
Dm 
อีเเม่

 
ถึงศรีสะเ
F 
กษ 
 
ลาเด้อ
C 
หมู่อยู่ทางอุ
Dm 
บลฯ
 
อยู่ดีสุ
F 
คน 
 
บ่ต
C 
ายพ่อหน้ากัน
Dm 
ใหม่
 
เบิ่งเเยงเจ้าข
F 
องดีดีให้รอดปลอ
Gm 
ดภัย
 
ฮอดบ้านกักตัวอย่าไป
C 
ไส
 
ลาก่อนรถ
Am 
ไฟ รถไฟสา
Dm 
ยโควิด

 
ฮอดบ้านกักตัวอย่าไ
Gm 
ปไส 
 
มันอันต
C 
ราย
 
สิตายได้เด้
Dm 
อหมู่

OUTRO | Bb C | Dm |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง รถไฟสายโควิด


หอบเอาชีวิตที่มีโควิดติดตัวกลับบ้าน
จากเเคมป์คนงานมุ่งหน้าต้นทางที่ชานชาลา
เสียงหวูดรถไฟดังมาเเต่ไกลพาใจสะท้าน
คิดฮอดบ้านพอว่าปานใจสิขาดตาย

26 กรกฏา รถไฟเคลื่อนพากลับ เจ็ดโมงเช้า
กับความปวดร้าวจากจิตลดาพร้อมเพื่อนร่วมทาง
ทักทายถามข่าวอยู่ไสเเหน่น้อพี่ป้าอาอาว
กินข้าวเเล้วบ่น้องสาวบ้านอ้ายบ่าวอยู่ศรีสะเกษ

เส้นทางสายนี้ สระบุรีนครราชศรีมา
โบกมืออำลา เพื่อนร่วมชะตาน้ำตาไหลริน
ถึงบุรีรัมย์ ใจเต้นตูมตามใกล้บ้านใกล้ถิ่น
ผ่านเมื่องสุรินทร์ ใจถวิลโอ้ยอยากกอดอีเเม่

ถึงศรีสะเกษ ลาเด้อหมู่อยู่ทางอุบลฯ
อยู่ดีสุคน บ่ตายพ่อหน้ากันใหม่
เบิ่งเเยงเจ้าของดีดีให้รอดปลอดภัย
ฮอดบ้านกักตัวอย่าไปไส
ลาก่อนรถไฟ รถไฟสายโควิด

( ดนตรี )

เส้นทางสายนี้ สระบุรีนครราชศรีมา
โบกมืออำลา เพื่อนร่วมชะตาน้ำตาไหลริน
ถึงบุรีรัมย์ ใจเต้นตูมตามใกล้บ้านใกล้ถิ่น
ผ่านเมื่องสุรินทร์ ใจถวิลโอ้ยอยากกอดอีเเม่

ถึงศรีสะเกษ ลาเด้อหมู่อยู่ทางอุบลฯ
อยู่ดีสุคน บ่ตายพ่อหน้ากันใหม่
เบิ่งเเยงเจ้าของดีดีให้รอดปลอดภัย
ฮอดบ้านกักตัวอย่าไปไส
ลาก่อนรถไฟ รถไฟสายโควิด

ฮอดบ้านกักตัวอย่าไปไส มันอันตราย
สิตายได้เด้อหมู่

มิวสิควิดีโอ รถไฟสายโควิด เสถียร ทำมือ

เพลง รถไฟสายโควิด
ศิลปิน : เสถียร ทำมือ
เรียบเรียง:เสถียร สุภากุล

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend