หน้าแรก » เสถียร ทำมือ » คอร์ดเพลง รถไฟสายโควิด – เสถียร ทำมือ

คอร์ดเพลง รถไฟสายโควิด – เสถียร ทำมือ

คอร์ดเพลง : รถไฟสายโควิด เสถียร ทำมือ

คอร์ดเพลง รถไฟสายโควิด - เสถียร ทำมือ

เพลง :

ศิลปิน : เสถียร ทำมือ

เนื้อร้อง/ทำนอง : เสถียร สุภากุล

คอร์ดทั้งหมด : F,C,Dm,Gm,Am


INTRO | F C | Dm | Bb C | Dm |

 
หอบเอาชี
วิตที่มีโค
วิดติดตัวกลับ
Dm 
บ้าน
 
จากเเคมป์คนง
านมุ่งหน้าต้นท
างที่ชานช
Dm 
าลา
 
เสียงหวูดรถไ
ฟดังมาเเต่ไกลพาใจสะ
Gm 
ท้าน
 
คิดฮอดบ้
านพอว่า
Am 
ปานใจสิขา
Dm 
ดตาย

 
26 กรก
ฏา 
 
รถไฟเคลื่อน
พากลับ 
 
เจ็ดโมง
Dm 
เช้า
 
กับความปวดร้
าวจากจิตล
ดาพร้อมเพื่อนร่ว
Dm 
มทาง
 
ทักทายถามข่
าวอยู่ไสเเหน่น้อพี่ป้าอา
Gm 
อาว
 
กินข้าวเเล้วบ่น้องส
าวบ้านอ้าย
Am 
บ่าวอยู่ศรีสะ
Dm 
เกษ

 
เส้นทางสา
Bb 
ยนี้ 
 
สระบุ
รีนครราชศ
Dm 
รีมา
 
โบกมืออำ
Bb 
ลา 
 
เพื่อนร่วมชะ
ตาน้ำตาไห
ลริน
 
ถึงบุรี
Dm 
รัมย์ 
 
ใจเต้นตูมตามใกล้บ้านใกล้
ถิ่น
 
ผ่านเมื่องสุ
Gm 
รินทร์ 
 
ใจถ
วิลโอ้ยอยากกอด
Dm 
อีเเม่

 
ถึงศรีสะเ
กษ 
 
ลาเด้อ
หมู่อยู่ทางอุ
Dm 
บลฯ
 
อยู่ดีสุ
คน 
 
บ่ต
ายพ่อหน้ากัน
Dm 
ใหม่
 
เบิ่งเเยงเจ้าข
องดีดีให้รอดปลอ
Gm 
ดภัย
 
ฮอดบ้านกักตัวอย่าไป
ไส
 
ลาก่อนรถ
Am 
ไฟ รถไฟสา
Dm 
ยโควิด

INSTRU | F C | Dm | F C | Dm |
INSTRU | F | Gm | C Am | Dm |

 
เส้นทางสา
Bb 
ยนี้ 
 
สระบุ
รีนครราชศ
Dm 
รีมา
 
โบกมืออำ
Bb 
ลา 
 
เพื่อนร่วมชะ
ตาน้ำตาไห
ลริน
 
ถึงบุรี
Dm 
รัมย์ 
 
ใจเต้นตูมตามใกล้บ้านใกล้
ถิ่น
 
ผ่านเมื่องสุ
Gm 
รินทร์ 
 
ใจถ
วิลโอ้ยอยากกอด
Dm 
อีเเม่

 
ถึงศรีสะเ
กษ 
 
ลาเด้อ
หมู่อยู่ทางอุ
Dm 
บลฯ
 
อยู่ดีสุ
คน 
 
บ่ต
ายพ่อหน้ากัน
Dm 
ใหม่
 
เบิ่งเเยงเจ้าข
องดีดีให้รอดปลอ
Gm 
ดภัย
 
ฮอดบ้านกักตัวอย่าไป
ไส
 
ลาก่อนรถ
Am 
ไฟ รถไฟสา
Dm 
ยโควิด

 
ฮอดบ้านกักตัวอย่าไ
Gm 
ปไส 
 
มันอันต
ราย
 
สิตายได้เด้
Dm 
อหมู่

OUTRO | Bb C | Dm |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง รถไฟสายโควิด


หอบเอาชีวิตที่มีโควิดติดตัวกลับบ้าน
จากเเคมป์คนงานมุ่งหน้าต้นทางที่ชานชาลา
เสียงหวูดรถไฟดังมาเเต่ไกลพาใจสะท้าน
คิดฮอดบ้านพอว่าปานใจสิขาดตาย

26 กรกฏา รถไฟเคลื่อนพากลับ เจ็ดโมงเช้า
กับความปวดร้าวจากจิตลดาพร้อมเพื่อนร่วมทาง
ทักทายถามข่าวอยู่ไสเเหน่น้อพี่ป้าอาอาว
กินข้าวเเล้วบ่น้องสาวบ้านอ้ายบ่าวอยู่ศรีสะเกษ

เส้นทางสายนี้ สระบุรีนครราชศรีมา
โบกมืออำลา เพื่อนร่วมชะตาน้ำตาไหลริน
ถึงบุรีรัมย์ ใจเต้นตูมตามใกล้บ้านใกล้ถิ่น
ผ่านเมื่องสุรินทร์ ใจถวิลโอ้ยอยากกอดอีเเม่

ถึงศรีสะเกษ ลาเด้อหมู่อยู่ทางอุบลฯ
อยู่ดีสุคน บ่ตายพ่อหน้ากันใหม่
เบิ่งเเยงเจ้าของดีดีให้รอดปลอดภัย
ฮอดบ้านกักตัวอย่าไปไส
ลาก่อนรถไฟ รถไฟสายโควิด

( ดนตรี )

เส้นทางสายนี้ สระบุรีนครราชศรีมา
โบกมืออำลา เพื่อนร่วมชะตาน้ำตาไหลริน
ถึงบุรีรัมย์ ใจเต้นตูมตามใกล้บ้านใกล้ถิ่น
ผ่านเมื่องสุรินทร์ ใจถวิลโอ้ยอยากกอดอีเเม่

ถึงศรีสะเกษ ลาเด้อหมู่อยู่ทางอุบลฯ
อยู่ดีสุคน บ่ตายพ่อหน้ากันใหม่
เบิ่งเเยงเจ้าของดีดีให้รอดปลอดภัย
ฮอดบ้านกักตัวอย่าไปไส
ลาก่อนรถไฟ รถไฟสายโควิด

ฮอดบ้านกักตัวอย่าไปไส มันอันตราย
สิตายได้เด้อหมู่

มิวสิควิดีโอ รถไฟสายโควิด เสถียร ทำมือ

เพลง รถไฟสายโควิด
ศิลปิน : เสถียร ทำมือ
เรียบเรียง:เสถียร สุภากุล

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา