คอร์ดเพลง แฟนที่แย่ แต่รักที่สุด – วุฒิ ป่าบอน

  
Text   

คอร์ดเพลง : แฟนที่แย่ แต่รักที่สุด วุฒิ ป่าบอน

คอร์ดเพลง แฟนที่แย่ แต่รักที่สุด - วุฒิ ป่าบอน

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single วุฒิ ป่าบอน : แฟนที่แย่ แต่รักที่สุด


INTRO | G | G | Am | D |

 
เอา
ใจไม่เก่งใช่ว่าจะรัก
Bm 
ใครไม่เป็น
 
ดูเป็นค
Am 
นขี้เล่น 
 
กับเธอฉันจริงใจ

 
นับตั้งแต่เร
าเจอวันนั้น
 
วันที่เร
Bm 
าได้รัก..กัน
Em 
ใหม่ 
 
 
รัก
Am 
ยังไง 
 
ก็ยังรักมากขึ้นทุกวั

 
เพราะรั
กจึงหยอกกวนเธอ
บ่อยครั้ง
 
ผิดนั
Bm 
ดมาสายเป็
Em 
นประจำ
 
ขอ
อย่าเพิ่งน้อยใจ
โกรธกัน 
 
ดีกั
นได้ไหม
 
ไม่เคยมี
ดอกไม้ให้วัน
สำคัญ
 
คำหวา
Bm 
นไม่มีเหมือนใค
Em 
รอื่น
 
แต่สัญญา
จะยืนข้างเธ
อ 
 
จะดีร้า
ย 
 
ฝ่าฟัน
 
ไม่ใช่แฟ
นที่แสนดี
 
แต่ฉันให้เธ
Bm 
อเชื่อใจก็แล้
Em 
วกัน
 
ขอยืนยัน
คำตอบสุดท้ายจากคนนี้

 
ถึงเป็นแฟนที่แ
ย่ 
 
แต่ฉันรัก
D/F# 
เธอที่สุด
Em 
เลย
 
นอกใจ
สักครั้งไม่เค
ย.. 
 
กลัวว่าเธ
อทิ้งฉันไป
 
โปรดจงรู้
..ว่าเธอสำคัญ
กับฉันมากแค่ไ
Em 
หน
 
ไม่ใช่แฟ
นที่แสนดีสักเท่า
ไหร่..
 
แต่มันหึง
Am 
หวงเธอกว่าใครเข
า..

 
ถึงเป็นแฟนที่แ
ย่
 
แต่จะไม่มีวั
D/F# 
นจะทอดทิ้งไ
Em 
 
สาบา
นให้ฟ้าผ่า
ตาย.. 
 
ว่าเธอคือ
Am 
ลมหายใจ
 
เป็นส่วนหนึ่
งที่มีความหมาย 
 
ฮือ
อือ..
 
กับชีวิตของฉันเหลือ
เกิน..

INSTRU | G D | Em D | C | D |
INSTRU | G D | Em D | C | Am | D |

 
เพราะรั
กจึงหยอกกวนเธอ
บ่อยครั้ง
 
ผิดนั
Bm 
ดมาสายเป็
Em 
นประจำ
 
ขอ
อย่าเพิ่งน้อยใจ
โกรธกัน 
 
ดีกั
นได้ไหม
 
ไม่เคยมี
ดอกไม้ให้วัน
สำคัญ
 
คำหวา
Bm 
นไม่มีเหมือนใค
Em 
รอื่น
 
แต่สัญญา
จะยืนข้างเธ
อ 
 
จะดีร้า
ย 
 
ฝ่าฟัน
 
ไม่ใช่แฟ
นที่แสนดี
 
แต่ฉันให้เธ
Bm 
อเชื่อใจก็แล้
Em 
วกัน
 
ขอยืนยัน
คำตอบสุดท้ายจากคนนี้

 
ถึงเป็นแฟนที่แ
ย่ 
 
แต่ฉันรัก
D/F# 
เธอที่สุด
Em 
เลย
 
นอกใจ
สักครั้งไม่เค
ย.. 
 
กลัวว่าเธ
อทิ้งฉันไป
 
โปรดจงรู้
..ว่าเธอสำคัญ
กับฉันมากแค่ไ
Em 
หน
 
ไม่ใช่แฟ
นที่แสนดีสักเท่า
ไหร่..
 
แต่มันหึง
Am 
หวงเธอกว่าใครเข
า..

 
ถึงเป็นแฟนที่แ
ย่
 
แต่จะไม่มีวั
D/F# 
นจะทอดทิ้งไ
Em 
 
สาบา
นให้ฟ้าผ่า
ตาย.. 
 
ว่าเธอคือ
Am 
ลมหายใจ
 
เป็นส่วนหนึ่
งที่มีความหมาย 
 
ฮือ
อือ..
 
กับชีวิตของฉันเหลือ
เกิน..

 
ว่าเธอคือ
ลมหายใจ
 
เป็นส่วนหนึ่
Am 
งที่มีความหมาย 
 
ฮือ
อือ..
 
กับชีวิตของฉัน..เหลือ
เกิน..

OUTRO | G D | Em D | C | D |
OUTRO | G D | Em D | C | Am |
OUTRO | G D | Em D | C | D |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง แฟนที่แย่ แต่รักที่สุด


เอาใจไม่เก่งใช่ว่าจะรักใครไม่เป็น
ดูเป็นคนขี้เล่น กับเธอฉันจริงใจ

นับตั้งแต่เราเจอวันนั้น
วันที่เราได้รัก..กันใหม่ ๆ
รักยังไง ก็ยังรักมากขึ้นทุกวัน

เพราะรักจึงหยอกกวนเธอบ่อยครั้ง
ผิดนัดมาสายเป็นประจำ
ขออย่าเพิ่งน้อยใจโกรธกัน ดีกันได้ไหม
ไม่เคยมีดอกไม้ให้วันสำคัญ
คำหวานไม่มีเหมือนใครอื่น
แต่สัญญาจะยืนข้างเธอ จะดีร้าย ฝ่าฟัน
ไม่ใช่แฟนที่แสนดี
แต่ฉันให้เธอเชื่อใจก็แล้วกัน
ขอยืนยันคำตอบสุดท้ายจากคนนี้

ถึงเป็นแฟนที่แย่ แต่ฉันรักเธอที่สุดเลย
นอกใจสักครั้งไม่เคย.. กลัวว่าเธอทิ้งฉันไป
โปรดจงรู้..ว่าเธอสำคัญกับฉันมากแค่ไหน
ไม่ใช่แฟนที่แสนดีสักเท่าไหร่..
แต่มันหึงหวงเธอกว่าใครเขา..

ถึงเป็นแฟนที่แย่
แต่จะไม่มีวันจะทอดทิ้งไป
สาบานให้ฟ้าผ่าตาย.. ว่าเธอคือลมหายใจ
เป็นส่วนหนึ่งที่มีความหมาย ฮืออือ..
กับชีวิตของฉันเหลือเกิน..

( ดนตรี )

เพราะรักจึงหยอกกวนเธอบ่อยครั้ง
ผิดนัดมาสายเป็นประจำ
ขออย่าเพิ่งน้อยใจโกรธกัน ดีกันได้ไหม
ไม่เคยมีดอกไม้ให้วันสำคัญ
คำหวานไม่มีเหมือนใครอื่น
แต่สัญญาจะยืนข้างเธอ จะดีร้าย ฝ่าฟัน
ไม่ใช่แฟนที่แสนดี
แต่ฉันให้เธอเชื่อใจก็แล้วกัน
ขอยืนยันคำตอบสุดท้ายจากคนนี้

ถึงเป็นแฟนที่แย่ แต่ฉันรักเธอที่สุดเลย
นอกใจสักครั้งไม่เคย.. กลัวว่าเธอทิ้งฉันไป
โปรดจงรู้..ว่าเธอสำคัญกับฉันมากแค่ไหน
ไม่ใช่แฟนที่แสนดีสักเท่าไหร่..
แต่มันหึงหวงเธอกว่าใครเขา..

ถึงเป็นแฟนที่แย่
แต่จะไม่มีวันจะทอดทิ้งไป
สาบานให้ฟ้าผ่าตาย.. ว่าเธอคือลมหายใจ
เป็นส่วนหนึ่งที่มีความหมาย ฮืออือ..
กับชีวิตของฉันเหลือเกิน..

ว่าเธอคือลมหายใจ
เป็นส่วนหนึ่งที่มีความหมาย ฮืออือ..
กับชีวิตของฉัน..เหลือเกิน..

มิวสิควิดีโอ แฟนที่แย่ แต่รักที่สุด วุฒิ ป่าบอน

เพลง แฟนที่แย่ แต่รักที่สุด (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : เต้ อานนท์
เรียงเรียง : สุวรรณ์ นาคบุตร
ติดต่อการแสดง : 088-4461269
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend