คอร์ดเพลง ไปหาทำ – BowkyLion (โบกี้ไลอ้อน)

คอร์ดเพลง : ไปหาทำ BowkyLion (โบกี้ไลอ้อน)

คอร์ดเพลง ไปหาทำ - BowkyLion (โบกี้ไลอ้อน)

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single BowkyLion (โบกี้ไลอ้อน) : ไปหาทำ


INTRO | Dm G | C Am | ( 2 Times )

 
ตื่นมาตอนเช้
Dm 
าไม่ออกไปหา
เธอ
 
เย็นเหร
อฉันออกไปหา
Am 
ทำ
 
ก็ใช้
Dm 
ชีวิตประจำ
ตื่นค่ำ
นอนเช้
Am 

 
เธอบอกว่าฉั
Dm 
นน่ะไม่ค่อยสน
เธอ
 
ใช่เหร
อที่บอกว่าทำ
Am 
งาน
 
เข้าใ
Dm 
จว่าฉันรำคา
ญ 
 
โถ่เธ
อ.. 
 
 
Am 

 
ฉั
นมีอะไร..ตั้ง
มากมายที่ต้องทำ
 
ร่า
งกายเริ่มเหนื่อย 
 
ส่ง
สัญญาณว่าเริ่มพัง
 
ทิ้ง
Dm 
ให้เธอรอ..มา
Em 
ตั้งนานหลายวัน
 
กลับกันแล้วฉัน
Dm 
นั้นมีอะไรบอกเธ

 
*ถ้ามีเวล
Dm 
าก็มาหากัน
หน่อย
 
จับ
มือกันแล้วห้าม
Am 
ปล่อย
 
อยา
Dm 
กจะเจอหน้าเธ
อบ่อยกว่า
นี้
 
(ไป
Am 
หาทำ)
 
ให้เธอช่วยชาร์
Dm 
จชีวิตแล้วไป
ต่อ
 
นับ
วันรอทุกน
Am 
าที
 
ใกล้
Dm 
เธอมันดี
ที่สุดเล
ย 
 
 
Am 

 
com
Dm 
e on ba
by
 
ชาร์
จชีวิต like cr
Am 
azy
 
ให้
Dm 
ฉันได้เดินต่อไปโด
ยไม่สะดุด
 
ใช้
ชีวิตครั้งนึง 
 
ก็ต้อ
Am 
งเอาให้สุด

 
fo
Dm 
r a mi
nute
 
สัก
นิด if you le
Am 
t me
 
มี
Dm 
เธอมันดี
ที่สุดเล
ย.. 
 
 
Am 

INSTRU | Dm G | C Am | ( 4 Times )

 
ถ้ามีเวล
Dm 
าก็มาหากัน
หน่อย
 
จับ
มือกันแล้วห้าม
Am 
ปล่อย
 
อยา
Dm 
กจะเจอหน้าเธ
อบ่อยกว่า
นี้
 
(ไป
Am 
หาทำ)
 
ให้เธอช่วยชาร์
Dm 
จชีวิตแล้วไป
ต่อ
 
นับ
วันรอทุกน
Am 
าที
 
ใกล้
Dm 
เธอมันดี
ที่สุดเล
ย 
 
 
Am 

 
ถ้ามีเวล
Dm 
าก็มาหากัน
หน่อย
 
จับ
มือกันแล้วห้าม
Am 
ปล่อย
 
อยา
Dm 
กจะเจอหน้าเธ
อบ่อยกว่า
นี้
 
(ไป
Am 
หาทำ)
 
ให้เธอช่วยชาร์
Dm 
จชีวิตแล้วไป
ต่อ
 
นับ
วันรอทุกน
Am 
าที
 
ใกล้
Dm 
เธอมันดี
ที่สุดเล
ย 
 
 
Am 

 
ถ้ามีเวล
Dm 
าก็มาหากัน
หน่อย
 
จับ
มือกันแล้วห้าม
Am 
ปล่อย
 
อยา
Dm 
กจะเจอหน้าเธ
อบ่อยกว่า
นี้
 
(ไป
Am 
หาทำ)
 
ให้เธอช่วยชาร์
Dm 
จชีวิตแล้วไป
ต่อ
 
นับ
วันรอทุกน
Am 
าที
 
ใกล้
Dm 
เธอมันดี
ที่สุดเล
ย 
 
 
Am 


ตื่นมาตอนเช้าไม่ออกไปหาเธอ
เย็นเหรอฉันออกไปหาทำ
ก็ใช้ชีวิตประจำ ตื่นค่ำนอนเช้า

เธอบอกว่าฉันน่ะไม่ค่อยสนเธอ
ใช่เหรอที่บอกว่าทำงาน
เข้าใจว่าฉันรำคาญ โถ่เธอ

ฉันมีอะไรตั้งมากมายที่ต้องทำ
ร่างกายเริ่มเหนื่อย
ส่งสัญญาณว่าเริ่มพัง
ทิ้งให้เธอรอมาตั้งนานหลายวัน
กลับกันแล้วฉันนั้นมีอะไรบอกเธอ

ถ้ามีเวลาก็มาหากันหน่อย
จับมือกันแล้วห้ามปล่อย
อยากจะเจอหน้าเธอบ่อยกว่านี้

(ไปหาทำ)
ให้เธอช่วยชาร์จชีวิตแล้วไปต่อ
นับวันรอทุกนาที
ใกล้เธอมันดีที่สุดเลย

come on baby
ชาร์จชีวิต like crazy
ให้ฉันได้เดินต่อไปโดยไม่สะดุด
ใช้ชีวิตครั้งนึง ก็ต้องเอาให้สุด

for a minute
สักนิด if you let me
มีเธอมันดีที่สุดเลย

ถ้ามีเวลาก็มาหากันหน่อย
จับมือกันแล้วห้ามปล่อย
อยากจะเจอหน้าเธอบ่อยกว่านี้

(ไปหาทำ)
ให้เธอช่วยชาร์จชีวิตแล้วไปต่อ
นับวันรอทุกนาที
ใกล้เธอมันดีที่สุดเลย

ถ้ามีเวลาก็มาหากันหน่อย
จับมือกันแล้วห้ามปล่อย
อยากจะเจอหน้าเธอบ่อยกว่านี้

(ไปหาทำ)
ให้เธอช่วยชาร์จชีวิตแล้วไปต่อ
นับวันรอทุกนาที
ใกล้เธอมันดีที่สุดเลย

มิวสิควิดีโอเพลง ไปหาทำ BowkyLion (โบกี้ไลอ้อน)
เพลง ไปหาทำ (คอร์ด)

Written by : bowkylion
Arranged by : yoryeeyee
ติดต่องาน : 081- 857-0572 | 063-192-6456
Please Vote
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
เพลงใหม่ New Release
เพลงออกใหม่ อัพเดทล่าสุด