คอร์ดเพลง มีผัวอ้ายกะฮัก – เบิ้ล ปทุมราช

  
Text   

คอร์ดเพลง : มีผัวอ้ายกะฮัก เบิ้ล ปทุมราช

คอร์ดเพลง มีผัวอ้ายกะฮัก - เบิ้ล ปทุมราช

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single เบิ้ล ปทุมราช : มีผัวอ้ายกะฮัก


 
สิรอทูน
A 
หัว..จนก
B 
ว่าผัวเธ
C#m 
อสิป๋า..

INTRO | A B | C#m | A B | E |

 
อ้
E 
ายนี่แอบฮัก
G#m 
เจ้ามาโดนแ
C#m 
ล้วนาง 
 
 
B 
 
แอบม
A 
องตั้งแต่เอวบ
B 
าง..บ่ทัน
E 
มีผัว
 
สิห
A 
ลับตานอนมื้อ
B 
ใด๋ 
 
ยัง
G#m 
คึดเสียดายทู
C#m 
นหัว
 
นอน
F#m 
โทษเจ้าของที่ซั่ว..ปล่อยเจ้าหลุ
B 
ดมือ..

E 
ถึงสิมีผัว
G#m 
แล้ว 
 
อ้ายกะ
C#m 
ยังรอ
 
หากมื้อ
A 
ใด๋เขาดีบ่
B 
พอ 
 
อ้ายร
E 
ออยู่เด้อ
 
มื้อ
A 
ใด๋..เขา
B 
ถิ่ม.. 
 
เขาป๋า
 
อกข้างซ้
E 
าย 
 
ยัง
G#m 
ถ่า 
 
รอ
C#m 
เธอ
 
อ้ายยัง
F#m 
คึดนำเจ้าเส
B 
มอ 
 
ถึงมีผั
E 
วแล้ว

 
สิรอทูน
A 
หัว..จนก
B 
ว่าผัวเธ
C#m 
อสิป๋า
 
ยอมใ
B 
ห้คน
A 
ส่า 
 
วาส
B 
นาแค่หมาคอ
E 
ยเฝ้า
 
ย้อนใจ
C#m 
มันฮัก 
 
สิยากปานใด๋
F#m 
สิเอา
 
ย้อนอ้ายฮั
G#m 
กเจ้า..ตั้งแต่ผัวน้อ
C#m 
งบ่ทันมา..
B 

 
อ้
E 
ายกะได้แค่
G#m 
เว้าสื่อ ๆ ด
C#m 
อกนาง
 
ฮู้
A 
อยู่ว่าบ่มีท
B 
าง..เป็นไ
E 
ปดอกหนา
A 
ผัวของเธอคงสิห
B 
วง
 
คงบ่ย
E 
อม 
 
ปล่อ
G#m 
ยมือ 
 
ออ
C#m 
กมา
 
จั่ง
F#m 
ใด๋กะให้ฮู้
B 
ว่า..อ้ายยังฮั
E 
กเจ้า

 
สิรอทูน
A 
หัว..จนก
B 
ว่าผัวเธ
C#m 
อสิป๋า
 
ยอมใ
B 
ห้คน
A 
ส่า 
 
วาส
B 
นาแค่หมาคอ
E 
ยเฝ้า
 
ย้อนใจ
C#m 
มันฮัก 
 
สิยากปานใด๋
F#m 
สิเอา
 
ย้อนอ้ายฮั
G#m 
กเจ้า..ตั้งแต่ผัวน้อ
C#m 
งบ่ทันมา..

INSTRU | A B | C#m | A B | E |
INSTRU | C#m | F#m | G#m | C#m |

 
สิรอทูน
A 
หัว..จนก
B 
ว่าผัวเธ
C#m 
อสิป๋า
 
ยอมใ
B 
ห้คน
A 
ส่า 
 
วาส
B 
นาแค่หมาคอ
E 
ยเฝ้า
 
ย้อนใจ
C#m 
มันฮัก 
 
สิยากปานใด๋
F#m 
สิเอา
 
ย้อนอ้ายฮั
G#m 
กเจ้า..ตั้งแต่ผัวน้อ
C#m 
งบ่ทันมา..
B 

 
อ้
E 
ายกะได้แค่
G#m 
เว้าสื่อ ๆ ด
C#m 
อกนาง
 
ฮู้
A 
อยู่ว่าบ่มีท
B 
าง..เป็นไ
E 
ปดอกหนา
A 
ผัวของเธอคงสิห
B 
วง
 
คงบ่ย
E 
อม 
 
ปล่อ
G#m 
ยมือ 
 
ออ
C#m 
กมา
 
จั่ง
F#m 
ใด๋กะให้ฮู้
B 
ว่า.. 
 
อ้ายยังฮั
E 
กเจ้า..

 
จั่ง
F#m 
ใด๋กะให้ฮู้
B 
ว่า.. 
 
อ้ายยังฮั
E 
กเจ้า…
 
(ถ่าคือเก่าเด้อหล่าเอ้ย)
 


สิรอทูนหัว..จนกว่าผัวเธอสิป๋า..

อ้ายนี่แอบฮักเจ้ามาโดนแล้ว นาง
แอบมองตั้งแต่เอวบาง..บ่ทันมีผัว
สิหลับตานอนมื้อใด๋ ยังคึดเสียดายทูนหัว
นอนโทษเจ้าของที่ซั่ว..ปล่อยเจ้าหลุดมือ

ถึงสิมีผัวแล้ว อ้ายกะยังรอ
หากมื้อใด๋เขาดีบ่พอ อ้ายรออยู่เด้อ
มื้อใด๋..เขาถิ่ม เขาป๋า
อกข้างซ้ายยังถ่ารอเธอ
อ้ายยังคึดนำเจ้าเสมอ ถึงมีผัวแล้ว

สิรอทูนหัว..จนกว่าผัวเธอสิป๋า
ยอมให้คนส่า วาสนาแค่หมาคอยเฝ้า
ย้อนใจมันฮัก สิยากปานใด๋สิเอา
ย้อนอ้ายฮักเจ้า..ตั้งแต่ผัวน้องบ่ทันมา..

อ้ายกะได้แค่เว้าสื่อ ๆ ดอกนาง
ฮู้อยู่ว่าบ่มีทาง..เป็นไปดอกหนา
ผัวของเธอคงสิหวง
คงบ่ยอมปล่อยมือออกมา
จั่งใด๋กะให้ฮู้ว่า..อ้ายยังฮักเจ้า
( ดนตรี )
สิรอทูนหัว..จนกว่าผัวเธอสิป๋า
ยอมให้คนส่า วาสนาแค่หมาคอยเฝ้า
ย้อนใจมันฮัก สิยากปานใด๋สิเอา
ย้อนอ้ายฮักเจ้า..ตั้งแต่ผัวน้องบ่ทันมา..

( ดนตรี )

สิรอทูนหัว..จนกว่าผัวเธอสิป๋า
ยอมให้คนส่า วาสนาแค่หมาคอยเฝ้า
ย้อนใจมันฮัก สิยากปานใด๋สิเอา
ย้อนอ้ายฮักเจ้า..ตั้งแต่ผัวน้องบ่ทันมา..

อ้ายกะได้แค่เว้าสื่อ ๆ ดอกนาง
ฮู้อยู่ว่าบ่มีทาง..เป็นไปดอกหนา
ผัวของเธอคงสิหวง
คงบ่ยอมปล่อยมือออกมา
จั่งใด๋กะให้ฮู้ว่า..อ้ายยังฮักเจ้า

จั่งใด๋กะให้ฮู้ว่า..อ้ายยังฮักเจ้า…

มิวสิควิดีโอ มีผัวอ้ายกะฮัก เบิ้ล ปทุมราช

เพลง มีผัวอ้ายกะฮัก (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : เบิ้ล ปทุมราช
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend