คอร์ดเพลง ฉันยังเก็บไว้ – Whal & Dolph feat. เอิ๊ต ภัทรวี

  
Text   

INTRO | D F# | Bm Am | G Gm | A |

D 
นานม
F# 
าแล้วแสน
Bm 
นาน
Am 
ที่เรานั้น
G 
อยู่ 
 
ร่วม
Gm 
กัน 
 
ร่วม
A 
ใช้เวลา
 
สวยง
D 
าม 
 
 
F# 
แสนสวย
Bm 
งาม
Am 
ฉันยังเ
G 
ก็บไ
Gm 
ว้อยู่ข้าง
A 
ใน 
 
ไม่ให้หายไป

INSTRU | D F# | Bm A | G Bm | C Em A |

D 
นานมา
F# 
แล้วแสน
Bm 
นาน
Am 
ที่เธอได้ก
G 
อดฉัน
Gm 
ในวันที่
A 
ใจอ่อนล้า
 
เหลือเ
D 
กิน 
 
 
F# 
ยิ้มของเ
Bm 
ธอ
Am 
ฉันยังเ
G 
ก็บไว้
Gm 
อยู่ข้างใ
A 
 
ไม่ให้หายไป
 

D 
มีเ
F# 
พียง
Bm 
สอง
A 
เราเท่า
G 
นั้น
 
ที่จ
Bm 
ะอยู่เคียงข้า
C 
งกัน 
 
เหมื
Em 
อนวันก่
A 
อน
G 
ห่างกันแสนไกล 
 
 
F#m 
จากกันแ
Bm 
สนไกล
G 
อาจไม่พบเจอ 
 
 
F#m 
แต่เธอไม่เ
Bm 
คยหายไป
G 
จะไม่ผันแปร
F#m 
เปลี่ยน 
 
ไม่ว่
Bm 
านานเท่าไ
Em 
หร่
F#m 
ฉันยังคงเก็บเ
G 
อา..ไ
A 
ว้

 
แม้
D 
นานมา
F# 
แล้วแสนน
Bm 
าน
Am 
ที่เรานั้นอ
G 
ยู่ร่วม
Gm 
กันร่วม
A 
ใช้เวลา
 
สวยง
D 
าม 
 
 
F# 
แสนสวยง
Bm 
าม
Am 
ฉันยังเ
G 
ก็บไว้
Gm 
อยู่ข้างใ
A 
น 
 
ไม่ให้หายไป

D 
F# 
Bm 
Am 
เราเท่า
G 
นั้นที่จะ
Bm 
อยู่เคียงข้าง
C 
กัน
 
เห
Em 
มือนวัน
A 
ก่อน
 
D 
ก็บ 
 
F# 
ธอ
Bm 
ไว้ 
 
A 
ป็นความรู้
G 
สึก
 
ให้
Bm 
ยังอยู่ที่เ
C 
ดิม 
 
Em 
นใจเ
A 
สมอ

D 
นานมาแ
F# 
ล้วแส
Bm 
นนาน


นานมาแล้วแสนนาน
ที่เรานั้นอยู่ ร่วมกัน ร่วมใช้เวลา
สวยงาม แสนสวยงาม
ฉันยังเก็บไว้อยู่ข้างใน ไม่ให้หายไป

( ดนตรี )

นานมาแล้วแสนนาน
ที่เธอได้กอดฉันในวันที่ใจอ่อนล้า
เหลือเกิน ยิ้มของเธอ
ฉันยังเก็บไว้อยู่ข้างใน
ไม่ให้หายไป

มีเพียงสองเราเท่านั้น
ที่จะอยู่เคียงข้างกัน เหมือนวันก่อน
ห่างกันแสนไกล จากกันแสนไกล
อาจไม่พบเจอ แต่เธอไม่เคยหายไป
จะไม่ผันแปรเปลี่ยน ไม่ว่านานเท่าไหร่
ฉันยังคงเก็บเอา..ไว้

แม้นานมาแล้วแสนนาน
ที่เรานั้นอยู่ร่วมกันร่วมใช้เวลา
สวยงาม แสนสวยงาม
ฉันยังเก็บไว้อยู่ข้างใน ไม่ให้หายไป

เราเท่านั้นที่จะอยู่เคียงข้างกัน
เหมือนวันก่อน
เก็บ เธอไว้ เป็นความรู้สึก
ให้ยังอยู่ที่เดิม ในใจเสมอ

นานมาแล้วแสนนาน

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ฉันยังเก็บไว้ (คอร์ด)

ติดต่องาน : 081 – 857-0572 | 089-638-8249
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend