หน้าแรก » วุฒิ ป่าบอน » คอร์ดเพลง หัดรัก – วุฒิ ป่าบอน

คอร์ดเพลง หัดรัก – วุฒิ ป่าบอน

คอร์ดเพลง : หัดรัก วุฒิ ป่าบอน

คอร์ดเพลง หัดรัก - วุฒิ ป่าบอน

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single วุฒิ ป่าบอน : หัดรัก


Am 
  จะร้องไห้ฟูมฟ
ายให้มันได้อะ
ไร
 
  เมื่อคนมันจะ
ไป ก็ปล่อยไป อย่าไปรั้ง
Am 
  ถ้าคนมันหมด
รัก ก็อย่าไปรัก ช่าง
มัน
 
  หัดรัก อย่ากลัว
ช้ำ.. 
 
เดี๋ยวมันก็ผ่านไป

INSTRU | Am | F | C | G | ( 2 Times )

Am 
  ไม่ต้องเป็นร้องเป็น
ร่ำ 
 
ถ้าคบไอ้คนแบบ
นั้น
 
  ก็แค่คนหมดรัก
กัน 
 
ก็ปล่อยมันทิ้งไป
Am 
  ประสบการณ์มันส
อน 
 
ยินยอมรับความเจ็บให้
ได้
 
  หัดรักอยากกลัวเสีย
ใจ 
 
ร้องไห้ให้ตายก็ไม่เป็นผล

Am 
  เมื่อคนเขาไม่รัก 
 
ก็อย่าไปรักเ
ขา
 
  เมื่อคนเขาไม่สน ก็อย่าไปสน
ใจ
 
  อย่าเก็บมันมาใส่
ใจ 
 
เก็บน้ำตาไว้หาใหม่ดีหวา
Am 
  ที่ใดมีรัก 
 
ที่นั่นมี
ทุกข์ 
 
หัวใจขื่นขมระทมอุ
รา
 
  อกหักเป็นธรรม
ดา 
 
นี่คือปรัชญาของตือโป๊
Am 
ยก่าย

 
ไม่ใช่ห
น้าเหมือนพ่อ
 
ไม่ใช่ห
น้าเหมือนแม่ 
 
ไม่ต้อ
Am 
งสน
 
ต่อให้ร้
องไห้น้ำตา
ล้น 
 
เขาคงไม่กลับคื
นมา

 
จะร้องไห้ฟูมฟ
ายให้มัน
ได้อะ
ไร
 
เมื่อคนมันจะ
ไป ก็ปล่อยไป อย่าไ
Am 
ปรั้ง
 
ถ้าคนมันหมด
รัก 
 
ก็อย่าไปรักชั่ง
มัน
 
หัดรักอย่ากลัว
ช้ำ.. 
 
เดี๋ยวมันก็ผ่านไป

INSTRU | Am | F | C | G | ( 4 Times )

 
ไม่ใช่ห
น้าเหมือนพ่อ
 
ไม่ใช่ห
น้าเหมือนแม่ 
 
ไม่ต้อ
Am 
งสน
 
ต่อให้ร้
องไห้สักกี่
หน 
 
เขาคงไม่กลับคื
นมา
 
(เขาคงไม่กลับคืนมา)
 

 
จะร้องไห้ฟูมฟ
ายให้มัน
ได้อะ
ไร
 
เมื่อคนมันจะ
ไป ก็ปล่อยไป อย่าไ
Am 
ปรั้ง
 
ถ้าคนมันหมด
รัก 
 
ก็อย่าไปรักชั่ง
มัน
 
หัดรักอย่ากลัว
ช้ำ.. 
 
เดี๋ยวมันก็ผ่านไป

Am 
  ไม่ต้องเป็นร้องเป็น
ร่ำ 
 
ถ้าคบไอ้คนแบบ
นั้น
 
  ก็แค่คนหมดรัก
กัน 
 
ก็ปล่อยมันทิ้งไป
Am 
  ประสบการณ์มันส
อน 
 
ยินยอมรับความเจ็บให้
ได้
 
  หัดรักอยากกลัวเสีย
ใจ 
 
ร้องไห้ให้ตายก็ไม่เป็นผล

Am 
  เมื่อคนเขาไม่รัก 
 
ก็อย่าไปรักเ
ขา
 
  เมื่อคนเขาไม่สน ก็อย่าไปสน
ใจ
 
  อย่าเก็บมันมาใส่
ใจ 
 
เก็บน้ำตาไว้หาใหม่ดีหวา
Am 
  ที่ใดมีรัก 
 
ที่นั่นมี
ทุกข์ 
 
หัวใจขื่นขมระทมอุ
รา
 
  อกหักเป็นธรรม
ดา..

 
จะร้องไห้ฟูมฟ
ายให้มัน
ได้อะ
ไร
 
เมื่อคนมันจะ
ไป ก็ปล่อยไป อย่าไ
Am 
ปรั้ง
 
ถ้าคนมันหมด
รัก 
 
ก็อย่าไปรักชั่ง
มัน
 
หัดรักอย่ากลัว
ช้ำ..

 
จะร้องไห้ฟูมฟ
ายให้มัน
ได้อะ
ไร
 
เมื่อคนมันจะ
ไป ก็ปล่อยไป อย่าไ
Am 
ปรั้ง
 
ถ้าคนมันหมด
รัก 
 
ก็อย่าไปรักชั่ง
มัน
 
หัดรักอย่ากลัว
ช้ำ.. 
 
เดี๋ยวมันก็ผ่านไป

INSTRU | Am | F | C | G |

 
เดี๋ยวมันก็ผ่า
 
นไป.

INSTRU | Am | F | C | G |

 
เดี๋ยวมันก็ผ่า
Am 
นไป…

คอร์ดกีตาร์ในเพลง หัดรัก


จะร้องไห้ฟูมฟายให้มันได้อะไร
เมื่อคนมันจะไป ก็ปล่อยไป อย่าไปรั้ง
ถ้าคนมันหมดรัก ก็อย่าไปรัก ช่างมัน
หัดรัก อย่ากลัวช้ำ.. เดี๋ยวมันก็ผ่านไป

( ดนตรี )

ไม่ต้องเป็นร้องเป็นร่ำ ถ้าคบไอ้คนแบบนั้น
ก็แค่คนหมดรักกัน ก็ปล่อยมันทิ้งไป
ประสบการณ์มันสอน ยินยอมรับความเจ็บให้ได้
หัดรักอยากกลัวเสียใจ ร้องไห้ให้ตายก็ไม่เป็นผล

เมื่อคนเขาไม่รัก ก็อย่าไปรักเขา
เมื่อคนเขาไม่สน ก็อย่าไปสนใจ
อย่าเก็บมันมาใส่ใจ เก็บน้ำตาไว้หาใหม่ดีหวา
ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์ หัวใจขื่นขมระทมอุรา
อกหักเป็นธรรมดา นี่คือปรัชญาของตือโป๊ยก่าย

ไม่ใช่หน้าเหมือนพ่อ
ไม่ใช่หน้าเหมือนแม่ ไม่ต้องสน
ต่อให้ร้องไห้น้ำตาล้น เขาคงไม่กลับคืนมา

จะร้องไห้ฟูมฟายให้มันได้อะไร
เมื่อคนมันจะไป ก็ปล่อยไป อย่าไปรั้ง
ถ้าคนมันหมดรัก ก็อย่าไปรักชั่งมัน
หัดรักอย่ากลัวช้ำ.. เดี๋ยวมันก็ผ่านไป

( ดนตรี )

ไม่ใช่หน้าเหมือนพ่อ
ไม่ใช่หน้าเหมือนแม่ ไม่ต้องสน
ต่อให้ร้องไห้สักกี่หน เขาคงไม่กลับคืนมา
(เขาคงไม่กลับคืนมา)

จะร้องไห้ฟูมฟายให้มันได้อะไร
เมื่อคนมันจะไป ก็ปล่อยไป อย่าไปรั้ง
ถ้าคนมันหมดรัก ก็อย่าไปรักชั่งมัน
หัดรักอย่ากลัวช้ำ.. เดี๋ยวมันก็ผ่านไป

ไม่ต้องเป็นร้องเป็นร่ำ ถ้าคบไอ้คนแบบนั้น
ก็แค่คนหมดรักกัน ก็ปล่อยมันทิ้งไป
ประสบการณ์มันสอน ยินยอมรับความเจ็บให้ได้
หัดรักอยากกลัวเสียใจ ร้องไห้ให้ตายก็ไม่เป็นผล

เมื่อคนเขาไม่รัก ก็อย่าไปรักเขา
เมื่อคนเขาไม่สน ก็อย่าไปสนใจ
อย่าเก็บมันมาใส่ใจ เก็บน้ำตาไว้หาใหม่ดีหวา
ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์ หัวใจขื่นขมระทมอุรา
อกหักเป็นธรรมดา..

จะร้องไห้ฟูมฟายให้มันได้อะไร
เมื่อคนมันจะไป ก็ปล่อยไป อย่าไปรั้ง
ถ้าคนมันหมดรัก ก็อย่าไปรักชั่งมัน
หัดรักอย่ากลัวช้ำ..

จะร้องไห้ฟูมฟายให้มันได้อะไร
เมื่อคนมันจะไป ก็ปล่อยไป อย่าไปรั้ง
ถ้าคนมันหมดรัก ก็อย่าไปรักชั่งมัน
หัดรักอย่ากลัวช้ำ.. เดี๋ยวมันก็ผ่านไป

( ดนตรี )

เดี๋ยวมันก็ผ่านไป.

( ดนตรี )

เดี๋ยวมันก็ผ่านไป…


รูปภาพคอร์ด หัดรัก – วุฒิ ป่าบอน

คอร์ดเพลง หัดรัก - วุฒิ ป่าบอน

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง หัดรัก (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : สหายโตนแพรทอง
เรียงเรียง : พ็อค บิ๊กอาย
ติดต่อการแสดง : 088-4461269

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา