คอร์ดเพลง ต่ำตม – คณะขวัญใจ

  
Text   

คอร์ดเพลง : ต่ำตม คณะขวัญใจ

คอร์ดเพลง ต่ำตม - คณะขวัญใจ

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Demo คณะขวัญใจ : ต่ำตม


Tune to Eb
INTRO | G F | C G | ( 2 Times )
INTRO | C D | G | C D | G |

G 
สังคมวัน
F 
นี้ 
 
ทุก
C 
วันมันเปลี่ยน
G 
ไป
G 
ใจคนโหดร้
F 
าย 
 
เลวท
C 
รามเกินจะ
G 
ทน
 
C 
กินคน 
 
เกิน
D 
ไป 
 
ใจต่ำ
G 
ตม
C 
ดา.. 
 
ดี้
D 
ดา.. ดา ดี  
G 
ดา..

 
G 
ด็กก็โตไ
F 
วในสัง
C 
คม 
 
ที่ต่ำ
G 
ตม
 
G 
ลงชื่น
F 
ชม 
 
มั่วเ
C 
มาโลกหลอกล
G 
วง
 
หลอกล
C 
วง 
 
ลวงห
D 
ลอกเจ้าเด็กน้
G 
อย

 
D 
วามดีงามถดถอย
G 
ไป
 
C 
วามชั่วร้ายมีมาก
G 
ล้น
C 
คนทุกวันเห็นแก่
G 
ตน
Am 
หมกมุ่น
D 
มน 
 
ในโล
G 
กีย์
C 
ดา.. 
 
ดี้
D 
ดา.. ดา ดี  
G 
ดา..

G 
วัฒนธ
F 
รรม 
 
 
C 
สูญโทรมเสื่อม
G 
ไป
 
ผู้ห
G 
ญิง 
 
ผู้ช
F 
าย 
 
ยางอ
C 
ายไม่มีเห
G 
ลือ
 
C 
วามเชื่อ
D 
ผิด ๆ คิดว่า
G 
ถูก
C 
ดา.. 
 
ดี้
D 
ดา.. ดา ดี  
G 
ดา..

 
ผู้ใ
G 
หญ่ 
 
ผู้
F 
โต 
 
ก็คดโ
C 
กงประชา
G 
ชน
 
G 
อาเปรียบคน
F 
จน 
 
สัง
C 
คมจนเหลื่อม
G 
ล้ำ
C 
ทำกันทำไ
D 
ปใจอั
G 
ปรีย์

 
C 
วามดีงามถดถอ
G 
ยไป
 
C 
วามชั่วร้ายมีมาก
G 
ล้น
C 
คนทุกวันเห็นแก่
G 
ตน
Am 
หมกมุ่น
D 
มน 
 
แต่โล
G 
กีย์
C 
ดา.. 
 
ดี้ดา
D 
D 
.. ดา ดี  
G 
ดา..
C 
ดา.. 
 
ดี้
D 
ดา.. ดา ดี  
G 
ดา.. 
 
 
D 

INSTRU | G C | F G | ( 2 Times )
INSTRU | Bb C | G | Bb C | G |
INSTRU | A Bb | C D | D |

G 
วัฒนธ
F 
รรม 
 
 
C 
สูญโทรมเสื่อม
G 
ไป
 
ผู้ห
G 
ญิง 
 
ผู้ช
F 
าย 
 
ยางอ
C 
ายไม่มีเห
G 
ลือ
 
C 
วามเชื่อ
D 
ผิด ๆ คิดว่า
G 
ถูก
C 
ดา.. 
 
ดี้
D 
ดา.. ดา ดี  
G 
ดา..

 
ผู้ใ
G 
หญ่ 
 
ผู้
F 
โต 
 
ก็คดโ
C 
กงประชา
G 
ชน
 
G 
อาเปรียบคน
F 
จน 
 
สัง
C 
คมจนเหลื่อม
G 
ล้ำ
C 
ทำกันทำไ
D 
ปใจอั
G 
ปรีย์

 
C 
วามดีงามถดถอ
G 
ยไป
 
C 
วามชั่วร้ายมีมาก
G 
ล้น
C 
คนทุกวันเห็นแก่
G 
ตน
Am 
หมกมุ่น
D 
มน 
 
แต่โล
G 
กีย์

 
C 
วามดีงามถดถอ
G 
ยไป
 
C 
วามชั่วร้ายมีมาก
G 
ล้น
C 
คนทุกวันเห็นแก่
G 
ตน
Am 
หมกมุ่น
D 
มน 
 
แต่โล
G 
กีย์

C 
สัง.. 
 
 
Cm 
คม 
 
ต่ำ
G 
ตม
C 
สัง.. 
 
 
Cm 
คม 
 
เกินเยียว
G 
ยา
C 
สัง.. 
 
 
Cm 
คม 
 
ต่ำ
G 
ตม
C 
สัง.. 
 
 
Cm 
คม 
 
เกินเยียว
G 
ยา
C 
สัง.. 
 
 
Cm 
คม 
 
ต่ำ
G 
ตม..


สังคมวันนี้ ทุกวันมันเปลี่ยนไป
ใจคนโหดร้าย เลวทรามเกินจะทน
เกินคน เกินไป ใจต่ำตม
ดา.. ดี้ดา.. ดา ดี ดา..

เด็กก็โตไวในสังคม ที่ต่ำตม
หลงชื่นชม มั่วเมาโลกหลอกลวง
หลอกลวง ลวงหลอกเจ้าเด็กน้อย

ความดีงามถดถอยไป
ความชั่วร้ายมีมากล้น
คนทุกวันเห็นแก่ตน
หมกมุ่นมน ในโลกีย์
ดา.. ดี้ดา.. ดา ดี ดา..

วัฒนธรรม สูญโทรมเสื่อมไป
ผู้หญิง ผู้ชาย ยางอายไม่มีเหลือ
ความเชื่อผิด ๆ คิดว่าถูก
ดา.. ดี้ดา.. ดา ดี ดา..

ผู้ใหญ่ ผู้โต ก็คดโกงประชาชน
เอาเปรียบคนจน สังคมจนเหลื่อมล้ำ
ทำกันทำไปใจอัปรีย์

ความดีงามถดถอยไป
ความชั่วร้ายมีมากล้น
คนทุกวันเห็นแก่ตน
หมกมุ่นมน แต่โลกีย์
ดา.. ดี้ดา.. ดา ดี ดา..
ดา.. ดี้ดา.. ดา ดี ดา..

( ดนตรี )

วัฒนธรรม สูญโทรมเสื่อมไป
ผู้หญิง ผู้ชาย ยางอายไม่มีเหลือ
ความเชื่อผิด ๆ คิดว่าถูก
ดา.. ดี้ดา.. ดา ดี ดา..

ผู้ใหญ่ ผู้โต ก็คดโกงประชาชน
เอาเปรียบคนจน สังคมจนเหลื่อมล้ำ
ทำกันทำไปใจอัปรีย์

ความดีงามถดถอยไป
ความชั่วร้ายมีมากล้น
คนทุกวันเห็นแก่ตน
หมกมุ่นมน แต่โลกีย์

ความดีงามถดถอยไป
ความชั่วร้ายมีมากล้น
คนทุกวันเห็นแก่ตน
หมกมุ่นมน แต่โลกีย์

สัง.. คม ต่ำตม
สัง.. คม เกินเยียวยา
สัง.. คม ต่ำตม
สัง.. คม เกินเยียวยา
สัง.. คม ต่ำตม..


รูปภาพคอร์ด ต่ำตม – คณะขวัญใจ

คอร์ดเพลง ต่ำตม - คณะขวัญใจ

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ต่ำตม (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : ชีวิน โกมารทัต
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend