คอร์ดเพลง แด่หนุ่มสาวผู้ร้าวราน – มาลีฮวนน่า

  
Text   

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง แด่หนุ่มสาวผู้ร้าวราน คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Dm | C | Dm | Dm |
INTRO | Dm | Dm | C | Dm |
INTRO | Dm | C | Dm |

Dm 
ความเป็นจริงที่เ
Am 
ผชิญหน้าอยู่
 
ออกจะ
C 
ดูอึมครึมและหนัก
Dm 
แรง
Dm 
โตกันมาก็ไม่
Am 
ทันจะแกร่ง
 
ยังแจกแ
C 
จงตัวเองไม่เสร็จ
Dm 
เลย
 
F 
ป็นไปเองอย่างที่
Gm 
พอจะเป็น
 
C 
ย่างทีเห็นที่อ้าง
Am 
เอ่ย
F 
ใจชินชากับดวง
Gm 
ตาเฉยเมย
C 
กับชีวิตที่เปราะ
Dm 
บาง

Dm 
ในเวลาที่ดวง
Am 
ใจหดหู่
 
จะได้ใ
C 
ครมาดูมาบอก
Dm 
ทาง
Dm 
คนจน คนรวย ย่อมจะ
Am 
มีช่องห่าง
 
ที่เคลือบค
C 
ลางแคลงใจและด่า
Dm 
งดำ
F 
คือทำนองล่องลอย
Gm 
ในสายลม
 
C 
อกความขมและต้อ
Am 
ยต่ำ
 
F 
วามเป็นจริงกลิ้งอยู่
Gm 
บนถ้อยคำ
 
ที่ต
C 
อบคือช้ำและตี
Dm 
บตัน

Dm 
มีปัญญาหาอะ
Am 
ไรมาใหม่ใหม่
 
มาแต่งเ
C 
ติมดวงใจให้ใฝ่
Dm 
ฝัน
Dm 
ทางยังไกลก็ต้อง
Am 
ทนบากบั่น
 
ถ้าสั่นก
C 
ลัว มีเกรง ไม่เก่ง
Dm 
จริง
 
F 
วามรวนเร 
 
แห่งทะ
Gm 
เลสังคม
 
ง่
C 
ายจะล้มจะจ
Am 
มดิ่ง
 
F 
วามเป็นคน 
 
อยู่บน
Gm 
การช่วงชิง
 
C 
บื่อจะทิ้งก็อด
Dm 
ตาย

INSTRU | Dm | C | Dm | Dm | C | Dm |

Dm 
ความเป็นจริงที่เ
Am 
ผชิญหน้าอยู่
 
ออกจะ
C 
ดูอึมครึมและหนัก
Dm 
แรง
Dm 
โตกันมาก็ไม่
Am 
ทันจะแกร่ง
 
ยังแจกแ
C 
จงตัวเองไม่เสร็จ
Dm 
เลย
 
F 
ป็นไปเองอย่างที่
Gm 
พอจะเป็น
 
C 
ย่างทีเห็นที่อ้าง
Am 
เอ่ย
F 
ใจชินชากับดวง
Gm 
ตาเฉยเมย
C 
กับชีวิตที่เปราะ
Dm 
บาง

Dm 
ในเวลาที่ดวง
Am 
ใจหดหู่
 
จะได้ใ
C 
ครมาดูมาบอก
Dm 
ทาง
Dm 
คนจน คนรวย ย่อมจะ
Am 
มีช่องห่าง
 
ที่เคลือบค
C 
ลางแคลงใจและด่า
Dm 
งดำ
F 
คือทำนองล่องลอย
Gm 
ในสายลม
 
C 
อกความขมและต้อ
Am 
ยต่ำ
 
F 
วามเป็นจริงกลิ้งอยู่
Gm 
บนถ้อยคำ
 
ที่ต
C 
อบคือช้ำและตี
Dm 
บตัน

Dm 
มีปัญญาหาอะ
Am 
ไรมาใหม่ใหม่
 
มาแต่งเ
C 
ติมดวงใจให้ใฝ่
Dm 
ฝัน
Dm 
ทางยังไกลก็ต้อง
Am 
ทนบากบั่น
 
ถ้าสั่นก
C 
ลัว มีเกรง ไม่เก่ง
Dm 
จริง
 
F 
วามรวนเร 
 
แห่งทะ
Gm 
เลสังคม
 
ง่
C 
ายจะล้มจะจ
Am 
มดิ่ง
 
F 
วามเป็นคน 
 
อยู่บน
Gm 
การช่วงชิง
 
C 
บื่อจะทิ้งก็อด
Dm 
ตาย

 
F 
วามรวนเร 
 
แห่งทะ
Gm 
เลสังคม
 
ง่
C 
ายจะล้มจะจม
Am 
ดิ่ง
 
F 
วามเป็นคน 
 
อยู่บน
Gm 
การช่วงชิง
 
C 
บื่อจะทิ้งก็อด
Dm 
ตาย
 
F 
วามรวนเร 
 
แห่งทะ
Gm 
เลสังคม
 
ง่
C 
ายจะล้มจะจม
Am 
ดิ่ง
 
F 
วามเป็นคน 
 
อยู่บน
Gm 
การช่วงชิง
 
C 
บื่อจะทิ้งก็อด
Dm 
ตาย

OUTRO | Dm | Dm |


ความเป็นจริงที่เผชิญหน้าอยู่
ออกจะดูอึมครึมและหนักแรง
โตกันมาก็ไม่ทันจะแกร่ง
ยังแจกแจงตัวเองไม่เสร็จเลย
เป็นไปเองอย่างที่พอจะเป็น
อย่างทีเห็นที่อ้างเอ่ย
ใจชินชากับดวงตาเฉยเมย
กับชีวิตที่เปราะบาง

ในเวลาที่ดวงใจหดหู่
จะได้ใครมาดูมาบอกทาง
คนจน คนรวย ย่อมจะมีช่องห่าง
ที่เคลือบคลางแคลงใจและด่างดำ
คือทำนองล่องลอยในสายลม
บอกความขมและต้อยต่ำ
ความเป็นจริงกลิ้งอยู่บนถ้อยคำ
ที่ตอบคือช้ำและตีบตัน

มีปัญญาหาอะไรมาใหม่ใหม่
มาแต่งเติมดวงใจให้ใฝ่ฝัน
ทางยังไกลก็ต้องทนบากบั่น
ถ้าสั่นกลัว มีเกรง ไม่เก่งจริง
ความรวนเร แห่งทะเลสังคม
ง่ายจะล้มจะจมดิ่ง
ความเป็นคน อยู่บนการช่วงชิง
เบื่อจะทิ้งก็อดตาย

( ดนตรี )

ความเป็นจริงที่เผชิญหน้าอยู่
ออกจะดูอึมครึมและหนักแรง
โตกันมาก็ไม่ทันจะแกร่ง
ยังแจกแจงตัวเองไม่เสร็จเลย
เป็นไปเองอย่างที่พอจะเป็น
อย่างทีเห็นที่อ้างเอ่ย
ใจชินชากับดวงตาเฉยเมย
กับชีวิตที่เปราะบาง

ในเวลาที่ดวงใจหดหู่
จะได้ใครมาดูมาบอกทาง
คนจน คนรวย ย่อมจะมีช่องห่าง
ที่เคลือบคลางแคลงใจและด่างดำ
คือทำนองล่องลอยในสายลม
บอกความขมและต้อยต่ำ
ความเป็นจริงกลิ้งอยู่บนถ้อยคำ
ที่ตอบคือช้ำและตีบตัน

มีปัญญาหาอะไรมาใหม่ใหม่
มาแต่งเติมดวงใจให้ใฝ่ฝัน
ทางยังไกลก็ต้องทนบากบั่น
ถ้าสั่นกลัว มีเกรง ไม่เก่งจริง
ความรวนเร แห่งทะเลสังคม
ง่ายจะล้มจะจมดิ่ง
ความเป็นคน อยู่บนการช่วงชิง
เบื่อจะทิ้งก็อดตาย

ความรวนเร แห่งทะเลสังคม
ง่ายจะล้มจะจมดิ่ง
ความเป็นคน อยู่บนการช่วงชิง
เบื่อจะทิ้งก็อดตาย
ความรวนเร แห่งทะเลสังคม
ง่ายจะล้มจะจมดิ่ง
ความเป็นคน อยู่บนการช่วงชิง
เบื่อจะทิ้งก็อดตาย


รูปภาพคอร์ด แด่หนุ่มสาวผู้ร้าวราน – มาลีฮวนน่า

คอร์ดเพลง แด่หนุ่มสาวผู้ร้าวราน - มาลีฮวนน่า

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง แด่หนุ่มสาวผู้ร้าวราน (คอร์ด)

คำร้อง : จรัล มโนเพ็ชร
ทำนอง : คฑาวุธ ทองไทย
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend