หน้าแรก » กอล์ฟ สุทธิพงษ์ » คอร์ดเพลง ฮ้องไห้ใส่เหล้าขาว – กอล์ฟ สุทธิพงษ์

คอร์ดเพลง ฮ้องไห้ใส่เหล้าขาว – กอล์ฟ สุทธิพงษ์

คอร์ดเพลง : ฮ้องไห้ใส่เหล้าขาว กอล์ฟ สุทธิพงษ์

คอร์ดเพลง ฮ้องไห้ใส่เหล้าขาว - กอล์ฟ สุทธิพงษ์

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single กอล์ฟ สุทธิพงษ์ : ฮ้องไห้ใส่เหล้าขาว

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ฮ้องไห้ใส่เหล้าขาว คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | C | Bm E | Am | D |

 
มื่อความฮัก.. 
 
มัน
Bm 
จบลงไปมื้อ
นี้
 
คงมี
Am 
แต่.. 
 
ดีก
รีส่อ
ยได้
Am 
หมู่มันกะย้อง..ให้กินเ
Bm 
หล้าลงไปห
ลาย 
 
 
ให้มัน
Am 
ลืมความเ
จ็บเบิดจากส
มอง..

Am 
กิน ๆ ๆ หมู่กะ
Bm 
รินหน่ำ 
 
 
เมาจน
หัวสักหัวค
ว่ำ 
 
ไปโ
ลด
Am 
คิดฮอดเขากะ
Bm 
บ่มีประโยชน์
 
เอาความ
ช้ำไปโผดในเหล้าขว
ดนี้

 
ตอกเหล้าข
าว 
 
แฮงเจ็
บหลาย
 
น้ำตา
Bm 
ไหล 
 
อยู่
Em 
หวื่น 
 
 
กับแ
Am 
กล้มดีกรี 
 
คือเ
สียงสะอื้น
 
จาก
ใจของคนพ่าย
B7 
ฮัก
 
เหล้าสิบ
ลังกะคงบ่
พอ
 
เจ็บแท้
Bm 
น้อ 
 
ขี้เหลาเม
Em 
าฮัก
 
Am 
ผว่ากินเหล้า 
 
แล้วสิ
Bm 
เซาอกหัก
 
ไผ
ว่ากินเห
ล้าสิลืมเข
าได้

INSTRU | C D | Bm Em | Am D | G |
INSTRU | C D | Bm Em | Am D | G |

Am 
กิน ๆ ๆ หมู่กะ
Bm 
รินหน่ำ 
 
 
เมาจน
หัวสักหัวค
ว่ำ 
 
ไปโ
ลด
Am 
คิดฮอดเขากะ
Bm 
บ่มีประโยชน์
 
เอาความ
ช้ำไปโผดในเหล้าขว
ดนี้

 
ตอกเหล้าข
าว 
 
แฮงเจ็
บหลาย
 
น้ำตา
Bm 
ไหล 
 
อยู่
Em 
หวื่น 
 
 
กับแ
Am 
กล้มดีกรี 
 
คือเ
สียงสะอื้น
 
จาก
ใจของคนพ่าย
B7 
ฮัก
 
เหล้าสิบ
ลังกะคงบ่
พอ
 
เจ็บแท้
Bm 
น้อ 
 
ขี้เหลาเม
Em 
าฮัก
 
Am 
ผว่ากินเหล้า 
 
แล้วสิ
Bm 
เซาอกหัก
 
ไผ
ว่ากินเห
ล้าสิลืมเข
าได้

 
ไผ
ว่ากินเห
ล้า.. 
 
สิเซาเสียใจ…

OUTRO | C D | Bm E | Am D | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ฮ้องไห้ใส่เหล้าขาว


เมื่อความฮัก.. มันจบลงไปมื้อนี้
คงมีแต่.. ดีกรีส่อยได้
หมู่มันกะย้อง..ให้กินเหล้าลงไปหลาย ๆ
ให้มันลืมความเจ็บเบิดจากสมอง..

กิน ๆ ๆ หมู่กะรินหน่ำ ๆ
เมาจนหัวสักหัวคว่ำ ไปโลด
คิดฮอดเขากะบ่มีประโยชน์
เอาความช้ำไปโผดในเหล้าขวดนี้

ตอกเหล้าขาว แฮงเจ็บหลาย
น้ำตาไหล อยู่หวื่น ๆ
กับแกล้มดีกรี คือเสียงสะอื้น
จากใจของคนพ่ายฮัก
เหล้าสิบลังกะคงบ่พอ
เจ็บแท้น้อ ขี้เหลาเมาฮัก
ไผว่ากินเหล้า แล้วสิเซาอกหัก
ไผว่ากินเหล้าสิลืมเขาได้

( ดนตรี )

กิน ๆ ๆ หมู่กะรินหน่ำ ๆ
เมาจนหัวสักหัวคว่ำ ไปโลด
คิดฮอดเขากะบ่มีประโยชน์
เอาความช้ำไปโผดในเหล้าขวดนี้

ตอกเหล้าขาว แฮงเจ็บหลาย
น้ำตาไหล อยู่หวื่น ๆ
กับแกล้มดีกรี คือเสียงสะอื้น
จากใจของคนพ่ายฮัก
เหล้าสิบลังกะคงบ่พอ
เจ็บแท้น้อ ขี้เหลาเมาฮัก
ไผว่ากินเหล้า แล้วสิเซาอกหัก
ไผว่ากินเหล้าสิลืมเขาได้

ไผว่ากินเหล้า.. สิเซาเสียใจ…


รูปภาพคอร์ด ฮ้องไห้ใส่เหล้าขาว – กอล์ฟ สุทธิพงษ์

คอร์ดเพลง ฮ้องไห้ใส่เหล้าขาว - กอล์ฟ สุทธิพงษ์

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ฮ้องไห้ใส่เหล้าขาว (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียงเสียงประสาน
กอล์ฟ สุทธิพงษ์
ติดต่องานแสดง : 061-029-1703
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :