คอร์ดเพลง ตอผุด – แก้ว มดคันไฟ

  
Text   

คอร์ดเพลง : ตอผุด แก้ว มดคันไฟ

คอร์ดเพลง ตอผุด - แก้ว มดคันไฟ

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single แก้ว มดคันไฟ : ตอผุด

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ตอผุด คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Em | D | C | B7 | ( 2 Times ) | Em |

 
เมื่อน้ำ
Em 
ลด ตอมันเริ่มผุด
 
ความเจริญสะ
D 
ดุด เศรษฐกิจก็ฝืดเ
Em 
คือง
 
เมื่อผู้
G 
นำที่มีปัญญาปราดเป
Em 
รื่อง
 
ถูกกลุ่มทุนหาเ
D 
รื่อง ลงขันล้มส
Em 
ภา
 
คืน
C 
นั้น วันวิปโ
G 
ยค รากหญ้าต้องเศร้าโ
D 
ศก
 
อดีตนายก ถูก ก
Em 
ล่าวหา
 
เป็นก
Em 
บฎทรยศชาวประ
Am 
ชา
 
วันที่ 19 กัน
D 
ยา ผ่าน
B7 
มา ให้จด
Em 
จำ

INSTRU | Em D | C | B7 |

 
เมื่อเผด็จก
Em 
าร ระราญประเ
G 
ทศ
 
ประชาชนไม่เ
D 
ข็ด ประวัติศาสตร์เดือนตุ
Em 
ลา
 
ผ่าน
G 
มาถึงเดือนพฤษ
Em 
ภา
 
ศพประชาชนคนก
D 
ล้า ไม่รู้ไปอยู่ไ
Em 
หน
 
ให้
C 
คนที่ไม่ได้เ
G 
รื่อง มาบริหารบ้านเ
D 
มือง
 
จะเจริญอย่าง
Em 
ไร
 
แล้ววัน
G 
นี้ประชาธิปไ
Em 
ตย ฉันถามว่าอยู่ที่ไ
D 
หน
 
หรือว่าอยู่ใต้ชายกระโ
Em 
ปรง

 
รัฐ
C 
บาลชายกระโ
G 
ปรง
 
มันรวมหัวกันโ
D 
กง แบบไม่มีศักดิ์
Em 
ศรี
 
แบ่งกิน
C 
กันมันไม่แบ่งประชา
G 
ชี
 
ให้ประชาชนใช้
D 
หนี้ ที่ไม่ได้กู้
Em 
มา
 
ออกไ
C 
ป ออกไ
D 
ป ออกไ
G 
 
หยุดสร้างความจัญ
D 
ไร บนแผ่นดินไทยเถิดห
Em 
นา
 
ตำแหน่งนา
G 
ยก ยังปล้นเขา
Am 
มา
 
แล้วจะให้ชาวประ
D 
ชา ศรัท
B7 
ธาได้อย่างไ
Em 

 
นโย
G 
บาย เคยถูกกล่าว
Em 
หา
 
ว่านโยบายบ้
D 
าๆ ประชานิ
Em 
ยม
 
แล้วนโย
G 
บายที่ลอกเลียนเขา
Em 
ชม
 
ไม่ใช้น้ำลายที่
D 
ถ่ม ลงพื้นแล้วเก็บ
Em 
กิน
 
เมื่อคิดเ
C 
อง ทำเอง ไม่ไ
G 
ด้
 
ก็ลาออก ออกไ
D 
ป อย่าเอาเมืองไทย ก่อหนี้
Em 
สิน
 
รวมพ
G 
ลังชาวประชาทั้งแผ่น
Am 
ดิน
 
ต่อต้านการก่อหนี้
D 
สิน.. ก่อนจะไม่มีใช้
G 
คืน

INSTRU | C | G | Am D | Em |
INSTRU | C | G | Am B7 | Em |

 
รัฐ
C 
บาลชายกระโ
G 
ปรง
 
มันรวมหัวกันโ
D 
กง แบบไม่มีศักดิ์
Em 
ศรี
 
แบ่งกิน
C 
กันมันไม่แบ่งประชา
G 
ชี
 
ให้ประชาชนใช้
D 
หนี้ ที่ไม่ได้กู้
Em 
มา
 
ออกไ
C 
ป ออกไ
D 
ป ออกไ
G 
 
หยุดสร้างความจัญ
D 
ไร บนแผ่นดินไทยเถิดห
Em 
นา
 
ตำแหน่งนา
G 
ยก ยังปล้นเขา
Am 
มา
 
แล้วจะให้ชาวประ
D 
ชา ศรัท
B7 
ธาได้อย่างไ
Em 

 
นโย
G 
บาย เคยถูกกล่าว
Em 
หา
 
ว่านโยบายบ้
D 
าๆ ประชานิ
Em 
ยม
 
แล้วนโย
G 
บายที่ลอกเลียนเขา
Em 
ชม
 
ไม่ใช้น้ำลายที่
D 
ถ่ม ลงพื้นแล้วเก็บ
Em 
กิน
 
เมื่อคิดเ
C 
อง ทำเอง ไม่ไ
G 
ด้
 
ก็ลาออก ออกไ
D 
ป อย่าเอาเมืองไทย ก่อหนี้
Em 
สิน
 
รวมพ
G 
ลังชาวประชาทั้งแผ่น
Am 
ดิน
 
ต่อต้านการก่อหนี้
D 
สิน.. ก่อนจะไม่มีใ
G 
ช้คืน…

OUTRO | Am D | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ตอผุด


เมื่อน้ำลด ตอมันเริ่มผุด
ความเจริญสะดุด เศรษฐกิจก็ฝืดเคือง
เมื่อผู้นำที่มีปัญญาปราดเปรื่อง
ถูกกลุ่มทุนหาเรื่อง ลงขันล้มสภา
คืนนั้น วันวิปโยค รากหญ้าต้องเศร้าโศก
อดีตนายก ถูก กล่าวหา
เป็นกบฎทรยศชาวประชา
วันที่ 19 กันยา ผ่านมา ให้จดจำ

( ดนตรี )

เมื่อเผด็จการ ระราญประเทศ
ประชาชนไม่เข็ด ประวัติศาสตร์เดือนตุลา
ผ่านมาถึงเดือนพฤษภา
ศพประชาชนคนกล้า ไม่รู้ไปอยู่ไหน
ให้คนที่ไม่ได้เรื่อง มาบริหารบ้านเมือง
จะเจริญอย่างไร
แล้ววันนี้ประชาธิปไตย ฉันถามว่าอยู่ที่ไหน
หรือว่าอยู่ใต้ชายกระโปรง

รัฐบาลชายกระโปรง
มันรวมหัวกันโกง แบบไม่มีศักดิ์ศรี
แบ่งกินกันมันไม่แบ่งประชาชี
ให้ประชาชนใช้หนี้ ที่ไม่ได้กู้มา
ออกไป ออกไป ออกไป
หยุดสร้างความจัญไร บนแผ่นดินไทยเถิดหนา
ตำแหน่งนายก ยังปล้นเขามา
แล้วจะให้ชาวประชา ศรัทธาได้อย่างไร

นโยบาย เคยถูกกล่าวหา
ว่านโยบายบ้าๆ ประชานิยม
แล้วนโยบายที่ลอกเลียนเขาชม
ไม่ใช้น้ำลายที่ถ่ม ลงพื้นแล้วเก็บกิน
เมื่อคิดเอง ทำเอง ไม่ได้
ก็ลาออก ออกไป อย่าเอาเมืองไทย ก่อหนี้สิน
รวมพลังชาวประชาทั้งแผ่นดิน
ต่อต้านการก่อหนี้สิน.. ก่อนจะไม่มีใช้คืน

( ดนตรี )         

รัฐบาลชายกระโปรง
มันรวมหัวกันโกง แบบไม่มีศักดิ์ศรี
แบ่งกินกันมันไม่แบ่งประชาชี
ให้ประชาชนใช้หนี้ ที่ไม่ได้กู้มา
ออกไป ออกไป ออกไป
หยุดสร้างความจัญไร บนแผ่นดินไทยเถิดหนา
ตำแหน่งนายก ยังปล้นเขามา
แล้วจะให้ชาวประชา ศรัทธาได้อย่างไร

นโยบาย เคยถูกกล่าวหา
ว่านโยบายบ้าๆ ประชานิยม
แล้วนโยบายที่ลอกเลียนเขาชม
ไม่ใช้น้ำลายที่ถ่ม ลงพื้นแล้วเก็บกิน
เมื่อคิดเอง ทำเอง ไม่ได้
ก็ลาออก ออกไป อย่าเอาเมืองไทย ก่อหนี้สิน
รวมพลังชาวประชาทั้งแผ่นดิน
ต่อต้านการก่อหนี้สิน.. ก่อนจะไม่มีใช้คืน…


รูปภาพคอร์ด ตอผุด – แก้ว มดคันไฟ

คอร์ดเพลง ตอผุด - แก้ว มดคันไฟ

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ตอผุด (คอร์ด)

ติดต่องานแสดง
098 5631469
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend