หน้าแรก » จุลโหฬาร » คอร์ดเพลง สบายดี – จุลโหฬาร

คอร์ดเพลง สบายดี – จุลโหฬาร

คอร์ดเพลง : สบายดี จุลโหฬาร

คอร์ดเพลง สบายดี - จุลโหฬาร

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single จุลโหฬาร : สบายดี

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง สบายดี คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Am | Em | F | C |
INTRO | Am | Em | F G | C |

 
บายดี..  
 
Em 
บายดี..
 
บายดี..  
 
ลูกสบา
ยดี
 
อี
Am 
พ่อหล่า 
 
อี
Em 
แม่คำ
 
ฝากถ
ามนำ 
 
เจ้าสบาย
ดีบ่หนอ
 
ลูกคิดฮอด อี
Bb 
พ่อ อีแม่  
 
คิดฮอดแฮง คิดฮอดห
ลาย

ริมระเบียง 
 
ห้อง
Em 
เช่าน้อย 
 
 
ตะ
วันตกดิน 
 
นกบินคื
นรัง
 
สวน
Am 
ทางกับฉัน 
 
ที่
Em 
ยังไกลบ้าน
 
ปัญ
Bb 
หาเบ่งบาน 
 
จนใจโร
ยราย

 
คอยป
ลอบตัวเอง 
 
ลูก
Em 
ต้องทนได้
 
บางค
รั้งเกินใจ 
 
ฮื้อ
ฮือ 
 
หมดแรง
 
บางค
รั้งก็เหงา 
 
สุด
Em 
จะเสแสร้ง
 
จึงฝากกับ
Bb 
ฟ้ายามแ
ลง 
 
ไปถึงบ้
าน

 
อาจเป็น
คืนที่ฟ้าไม่
ใสไร้แสงด
าว
 
เคยส่องส
กาวคืนนี้เ
ทา ๆ เพราะเมฆ
บัง
 
ไม่นานหรอก
นะ.
.. 
 
ฟ้า
Em 
คงส
Am 
ว่าง
 
เมฆที่
Bb 
บังไม่นานก็คงจาง
ไป

 
คิดดีทำ
ดีเพียงเท่า
นี้อีแม่บ
อก
 
เมื่อไหร่ลูก
ท้ออีพ่อบ
อกให้ทนไ
หว
 
บ่เป็นห
ยังลูก
จ๋า
 
ที่บ้านยัง
Em 
มี 
 
กำ
ลัง
Am 
ใจ
สุดวิ
Bb 
สัยก็หวนกลับ
มาที่บ้า
นเฮา

INSTRU | Am | Em | F | C |
INSTRU | Am | Em | F G | C |

 
อาจเป็นคืนที่ฟ้าไม่ใสไร้แสงดาว
 
 
เคยส่องส
กาวคืนนี้เ
ทา ๆ เพราะเมฆ
บัง
 
ไม่นานหรอก
นะ.
.. 
 
ฟ้า
Em 
คงส
Am 
ว่าง
 
เมฆที่
Bb 
บังไม่นานก็คงจาง
ไป

 
คิดดีทำ
ดีเพียงเท่า
นี้อีแม่บ
อก
 
เมื่อไหร่ลูก
ท้ออีพ่อบ
อกให้ทนไ
หว
 
บ่เป็นห
ยังลูก
จ๋า
 
ที่บ้านยัง
Em 
มี 
 
กำ
ลัง
Am 
ใจ
สุดวิ
Bb 
สัยก็หวนกลับ
มาที่บ้า
นเฮา

 
บ่เป็นห
ยังลูก
จ๋า
 
ที่บ้านยัง
Em 
มี 
 
กำ
ลัง
Am 
ใจ
สุดวิ
Bb 
สัยก็หวนกลับ
มาที่บ้า
นเรา

OUTRO | Am | Em | F | C |
OUTRO | Am | Em | F G | C |


สบายดี..  สบายดี..
สบายดี..  ลูกสบายดี ..
อีพ่อหล่า อีแม่คำ
ฝากถามนำ เจ้าสบายดีบ่หนอ
ลูกคิดฮอด อีพ่อ อีแม่
คิดฮอดแฮง คิดฮอดหลาย

ริมระเบียง ห้องเช่าน้อย ๆ
ตะวันตกดิน นกบินคืนรัง
สวนทางกับฉัน ที่ยังไกลบ้าน
ปัญหาเบ่งบาน จนใจโรยราย

คอยปลอบตัวเอง ลูกต้องทนได้
บางครั้งเกินใจ ฮื้อฮือ หมดแรง
บางครั้งก็เหงา สุดจะเสแสร้ง
จึงฝากกับฟ้ายามแลง ไปถึงบ้าน

อาจเป็นคืนที่ฟ้าไม่ใสไร้แสงดาว
เคยส่องสกาวคืนนี้เทา ๆ เพราะเมฆบัง
ไม่นานหรอกนะ… ฟ้าคงสว่าง
เมฆที่บังไม่นานก็คงจางไป

horsnlyris
คิดดีทำดีเพียงเท่านี้อีแม่บอก
เมื่อไหร่ลูกท้ออีพ่อบอกให้ทนไหว
บ่เป็นหยังลูกจ๋า
ที่บ้านยังมี กำลังใจ
สุดวิสัยก็หวนกลับมาที่บ้านเฮา

( ดนตรี )

อาจเป็นคืนที่ฟ้าไม่ใสไร้แสงดาว
เคยส่องสกาวคืนนี้เทา ๆ เพราะเมฆบัง
ไม่นานหรอกนะ… ฟ้าคงสว่าง
เมฆที่บังไม่นานก็คงจางไป

คิดดีทำดีเพียงเท่านี้อีแม่บอก
เมื่อไหร่ลูกท้ออีพ่อบอกให้ทนไหว
บ่เป็นหยังลูกจ๋า
ที่บ้านยังมี กำลังใจ
สุดวิสัยก็หวนกลับมาที่บ้านเฮา

บ่เป็นหยังลูกจ๋า
ที่บ้านยังมี กำลังใจ
สุดวิสัยก็หวนกลับมาที่บ้านเรา


รูปภาพคอร์ด สบายดี – อาร์ท จุลโหฬาร

คอร์ดเพลง สบายดี - จุลโหฬาร

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง สบายดี (คอร์ด)

คำร้อง : อลงกฎ เจริญธรรม
ทำนอง : อลงกฎ เจริญธรรม
ร้อง/ร้องประสาน : สุจิตรา โถตันคำ
 โฆษณา