คอร์ดเพลง ปล่อยแรด – Swing (วงสวิง)

  
Text   

คอร์ดเพลง : ปล่อยแรด Swing (วงสวิง)

คอร์ดเพลง ปล่อยแรด - Swing (วงสวิง)

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single Swing (วงสวิง) : ปล่อยแรด

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ปล่อยแรด คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


 
ก็แค่ความรั
C#m 
กที่มันห่วย 
 
 
แค่เจออีกค
นที่มันหลายใจ
 
จะไปแค
F#m 
ร์ไปสนอะไร.
 
ปล่อยให้ไปตายที่อื่นเถ
C#m 
อะ

INSTRU | C#m | A | F#m | B |
INSTRU | C#m | A | F#m | B | B |

 
ลื
C#m 
มเขาไป 
 
ลืมไป
ทิ้งไป
 
อย่าไปแค
F#m 
ร์ไปสนอะไร
 
แค่คนหลายใจ
เดินผ่านเข้ามา

 
วันนี้
C#m 
เขาทิ้งเรา 
 
วันนี้
เขาไม่เห็นค่า
 
วันนี้
F#m 
เขามาบอกลาก็จงปล่อยเข
าให้เดินจากไป

 
อย่าไปแค
F#m 
ร์ อย่าไปใส่ใจ ชีวิตเร
G#m 
าก็คือของเรา
 
วันนี้
ถึงไม่มีเขา.. 
 
แต่เราต้องอยู่ให้ไ
ด้..

 
ก็แค่ความรั
C#m 
กที่มันห่วย 
 
 
แค่เจออีกค
นที่มันหลายใจ
 
จะไปแค
F#m 
ร์ไปสนอะไร 
 
ปล่อยเขาไป
ตามที่ต้องการ
 
จะรั้งเข
C#m 
าไว้เพื่ออะไร 
 
ทนอยู่กันไป
ก็ทรมาน
 
ปล่อยสัตว์สงว
F#m 
นกลับป่าของมัน..
 
ปล่อยแรดให้มันเข้าป่าไปเถ
C#m 
อะ)

 
ลื
C#m 
มเขาไป 
 
อย่าไปแคร์
ไปสนอะไร
 
ยิ่งทนค
F#m 
บยิ่งฝืนกันไป 
 
สุดท้า
ยมันก็ไร้ค่า
 
หม
C#m 
าที่ว่าเป็นสัตว์ 
 
ก็ยังดี
กว่าเธออีกนะ
 
ตอบแท
F#m 
นให้รักกลับมา 
 
ซื่อสัต
ย์ต่อเจ้าของมัน

 
อย่าไปแค
F#m 
ร์ อย่าไปใส่ใจ ชีวิตเร
G#m 
าก็คือของเรา
 
วันนี้
ถึงไม่มีเขา.. 
 
แต่เราต้องอยู่ให้ไ
ด้..

 
ก็แค่ความรั
C#m 
กที่มันห่วย 
 
 
แค่เจออีกค
นที่มันหลายใจ
 
จะไปแค
F#m 
ร์ไปสนอะไร 
 
ปล่อยเขาไป
ตามที่ต้องการ
 
จะรั้งเข
C#m 
าไว้เพื่ออะไร 
 
ทนอยู่กันไป
ก็ทรมาน
 
ปล่อยสัตว์สงว
F#m 
นกลับป่าของมัน..

 
ก็แค่ความรั
C#m 
กที่มันห่วย 
 
 
แค่เจออีกค
นที่มันหลายใจ
 
จะไปแค
F#m 
ร์ไปสนอะไร 
 
ปล่อยเขาไป
ตามที่ต้องการ
 
จะรั้งเข
C#m 
าไว้เพื่ออะไร 
 
ทนอยู่กันไป
ก็ทรมาน
 
ปล่อยสัตว์สงว
F#m 
นกลับป่าของมัน..
 
ปล่อยแรดให้มันเข้าป่าไปเถ(
C#m 
)อะ

INSTRU | C#m | A | F#m | B |
INSTRU | C#m | A | F#m | B | B |

 
อย่าไปแค
F#m 
ร์ อย่าไปใส่ใจ ชีวิตเร
G#m 
าก็คือของเรา
 
วันนี้
ถึงไม่มีเขา.. 
 
แต่เราต้องอยู่ให้ไ
ด้..

 
ก็แค่ความรั
C#m 
กที่มันห่วย 
 
 
แค่เจออีกค
นที่มันหลายใจ
 
จะไปแค
F#m 
ร์ไปสนอะไร 
 
ปล่อยเขาไป
ตามที่ต้องการ
 
จะรั้งเข
C#m 
าไว้เพื่ออะไร 
 
ทนอยู่กันไป
ก็ทรมาน
 
ปล่อยสัตว์สงว
F#m 
นกลับป่าของมัน..

 
ก็แค่ความรั
C#m 
กที่มันห่วย 
 
 
แค่เจออีกค
นที่มันหลายใจ
 
จะไปแค
F#m 
ร์ไปสนอะไร 
 
ปล่อยเขาไป
ตามที่ต้องการ
 
จะรั้งเข
C#m 
าไว้เพื่ออะไร 
 
ทนอยู่กันไป
ก็ทรมาน
 
ปล่อยสัตว์สงว
F#m 
นกลับป่าของมัน..
 
ปล่อยแรดให้มันเข้าป่าไปเถ
C#m 
อะ

INSTRU | C#m | A | F#m | B |

 
ปล่อยแรดให้มันเข้าป่าไป
C#m 
เถอะ 
 
 
 
F#m 
 
 
ปล่อยแรดให้มันเข้าป่าไปเถอ
C#m 


ก็แค่ความรักที่มันห่วยๆ แค่เจออีกคนที่มันหลายใจ
จะไปแคร์ไปสนอะไรปล่อยให้ไปตายที่อื่นเถอะ

ลืมเขาไปลืมไปทิ้งไปอย่าไปแคร์ไปสนอะไร
ก็แค่คนหลายใจ เดินผ่านเข้ามา
วันนี้เขาทิ้งเรา วันนี้เขาไม่เห็นค่า
วันนี้เขามาบอกลา ก็จงปล่อยเขาให้เดินจากไป

อย่าไปแคร์อย่าไปใส่ใจ ชีวิตเราก็คือของเรา
วันนี้ถึงไม่มีเขา แต่เราต้องอยู่ให้ได้

ก็แค่ความรักที่มันห่วยๆ แค่เจออีกคนที่มันหลายใจ
จะไปแคร์ไปสนอะไร ปล่อยเขาไปตามที่ต้องการ
จะรั้งเขาไว้เพื่ออะไร ทนอยู่กันไปก็ทรมาน
ปล่อยสัตว์สงวนกลับป่าของมัน ปล่อยแรดให้มันเข้าป่าไปเถอะ

ลืมเขาไป อย่าไปแคร์ไปสนอะไร
ยิ่งทนคบยิ่งฝืนกันไป สุดท้ายมันก็ไร้ค่า
หมาที่ว่าเป็นสัตว์ ก็ยังดีกว่าเธออีกนะ
ตอบแทนให้รักกลับมา ซื่อสัตย์ต่อเจ้าของมัน

อย่าไปแคร์อย่าไปใส่ใจ ชีวิตเราก็คือของเรา
วันนี้ถึงไม่มีเขา แต่เราต้องอยู่ให้ได้

ก็แค่ความรักที่มันห่วยๆ แค่เจออีกคนที่มันหลายใจ
จะไปแคร์ไปสนอะไร ปล่อยเขาไปตามที่ต้องการ
จะรั้งเขาไว้เพื่ออะไร ทนอยู่กันไปก็ทรมาน
ปล่อยสัตว์สงวนกลับป่าของมัน ปล่อยแรดให้มันเข้าป่าไปเถอะ

อย่าไปแคร์อย่าไปใส่ใจ ชีวิตเราก็คือของเรา
วันนี้ถึงไม่มีเขา แต่เราต้องอยู่ให้ได้

ก็แค่ความรักที่มันห่วยๆ แค่เจออีกคนที่มันหลายใจ
จะไปแคร์ไปสนอะไร ปล่อยเขาไปตามที่ต้องการ
จะรั้งเขาไว้เพื่ออะไร ทนอยู่กันไปก็ทรมาน
ปล่อยสัตว์สงวนกลับป่าของมัน

ก็แค่ความรักที่มันห่วยๆ แค่เจออีกคนที่มันหลายใจ
จะไปแคร์ไปสนอะไร ปล่อยเขาไปตามที่ต้องการ
จะรั้งเขาไว้เพื่ออะไร ทนอยู่กันไปก็ทรมาน
ปล่อยสัตว์สงวนกลับป่าของมัน ปล่อยแรดให้มันเข้าป่าไปเถอะ

ปล่อยแรดให้มันเข้าป่าไปเถอะ
ปล่อยแรดให้มันเข้าป่าไปเถอะ


รูปภาพคอร์ด ปล่อยแรด – Swing (วงสวิง)

คอร์ดเพลง ปล่อยแรด - Swing (วงสวิง)

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ปล่อยแรด (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง พีท โมเดล
เรียบเรียง ชานนท์ รัตนสุภา
ติดต่องานแสดง 089-290 2833
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend