หน้าแรก » คณะขวัญใจ » คอร์ดเพลง เสียงเพรียกจากชายชุดลายพราง – ชีวิน โกมารทัต

คอร์ดเพลง เสียงเพรียกจากชายชุดลายพราง – ชีวิน โกมารทัต

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง เสียงเพรียกจากชายชุดลายพราง คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | D | D | G | G |
INTRO | D | D | E | E |
INTRO | A | G Gm | D | D |

ชุดลายพรางที่ชายคน
นึงสวมใส่
 
มีห
ลายอารมณ์ที่มันปะ
ปนซ่อนอยู่
 
สับ
สนบางที 
 
ไม่ได้
F#m 
บอกให้ใค
Bm 
รรู้
 
ไม่
Em 
มีใครรู้ 
 
จึงเก็บไว้ค
นเดียว

คิดคำนึงถึงคว
ามฝันใฝ่
 
ลังแรงใจหวนไปห
วนมา
 
ามอ่อนไหวฉั
F#m 
นมี 
 
น้ำ
Bm 
ตา
 
มี
Em 
น้ำตา.
.. 
 
บางทีก็คิดถึงเ
ธอ

 
เธอส
บายดี 
 
ฉันยังส
บายดีอยู่
 
โป
รดจงรู้เธอไม่ต้
องกังวล
 
แต่ห
ากวันใด 
 
เธออ่อน
F#m 
ล้าและสับ
Bm 
สน
 
ให้
Em 
มองฟ้าเบื้องบน.
.. 
 
แล้วเธอจะผ่อนคลาย

INSTRU | D | D | E | E |
INSTRU | D | D | E | E | D | D |
INSTRU | A | G Gm | D | D |

 
ความ
ฝัน..
Gm 
 
ช่วยรอฉันห
น่อย
 
เฝ้าค
อย..
Gm 
 
อีกไม่น
าน
 
และความ
รัก.. 
 
ของ
Gm 
เธอ 
 
อย่าพึ่งไ
ปจากฉัน
 
อีกไม่น
าน..
 
รอฉันก่
อน

 
ความ
ฝัน..
Gm 
 
ช่วยรอฉันห
น่อย
 
เฝ้าค
อย..
Gm 
 
อีกไม่น
าน
 
และความ
รัก.. 
 
ของ
Gm 
เธอ 
 
อย่าพึ่งไ
ปจากฉัน
 
อีกไม่น
าน..
 
อีกไม่น
าน..
 
อีกไม่น
าน..
 
จะ
Gm 
กลับไปห
าเธอ..


ชุดลายพรางที่ชายคนนึงสวมใส่
มีหลายอารมณ์ที่มันปะปนซ่อนอยู่
สับสนบางที ไม่ได้บอกให้ใครรู้
ไม่มีใครรู้ จึงเก็บไว้คนเดียว

คิดคำนึงถึงความฝันใฝ่
พลังแรงใจหวนไปหวนมา
ยามอ่อนไหวฉันมี น้ำตา
มีน้ำตา… บางทีก็คิดถึงเธอ

เธอสบายดี ฉันยังสบายดีอยู่
โปรดจงรู้เธอไม่ต้องกังวล
แต่หากวันใด เธออ่อนล้าและสับสน
ให้มองฟ้าเบื้องบน… แล้วเธอจะผ่อนคลาย

( ดนตรี )

ความฝัน… ช่วยรอฉันหน่อย
เฝ้าคอย… อีกไม่นาน
และความรัก.. ของเธอ อย่าพึ่งไปจากฉัน
อีกไม่นาน… รอฉันก่อน

ความฝัน… ช่วยรอฉันหน่อย
เฝ้าคอย… อีกไม่นาน
และความรัก.. ของเธอ อย่าพึ่งไปจากฉัน
อีกไม่นาน… อีกไม่นาน..
อีกไม่นาน… จะกลับไปหาเธอ..


รูปภาพคอร์ด เสียงเพรียกจากชายชุดลายพราง – ชีวิน โกมารทัต

คอร์ดเพลง เสียงเพรียกจากชายชุดลายพราง - ชีวิน โกมารทัต

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เสียงเพรียกจากชายชุดลายพราง (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง ชีวิน โกมารทัต
คอร์ดเพลง เสียงเพรียกจากชายชุดลายพราง - ชีวิน โกมารทัต
 โฆษณา