หน้าแรก » สงกรานต์ รังสรรค์ » คอร์ดเพลง โอ้เธอ – สงกรานต์ รังสรรค์

คอร์ดเพลง โอ้เธอ – สงกรานต์ รังสรรค์

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง โอ้เธอ – สงกรานต์ รังสรรค์

INTRO | G | Bm | Em | Cm7 |

 
ธอ 
 
เธอคงคิดมา
Bm 
กเกินไป
 
ไม่มีอะ
ไรที่เธอนั้นเคยทำผิดต่อ
Cm 
ฉันเ
ลย
 
โอ้เ
ธอ 
 
เธอคงไม่
Bm 
รู้อะไร
 
ว่าเธอคือ
คนที่ทำให้ใจฉันได้เจอ
Cm 
รัก 
 
 

 
เหมือนท้อง
Em 
ฟ้า 
 
ไม่เคยมีด
าว
 
ที่มันสด
ใส 
 
ให้มองขึ้น
ไป
 
แต่ว่าหั
Am 
วใจ 
 
สว่างได้เพ
ราะเธอ

 
แต่เ
รา 
 
เวลาเรานั้นสั้
Bm 
นเกินไป
 
ไม่
พอให้เตรียมหัวใจที่จะยอม
Cm 
รับ..
ทัน
 
โอ้เ
ธอ 
 
ทั้งหมดชี
Bm 
วิตที่ทำเพื่อฉัน
 
ขอบ
คุณจริง ๆ ที่ทำให้ได้เจอ
Cm 
รัก..
แท้

 
* ฟังเอ
Em 
าไว้ 
 
นี่คือคำห
นึ่ง
 
จากคนอย่าง
ฉัน 
 
เมื่อเราต้องไ
กล
 
ขอเธอไ
Am 
ด้ไหม 
 
ขอเธอ
แค่นี้

 
** โปรดจงดู
แล ตัวเอง ให้ดี
 
ดีกว่าวัน
Am 
นี้ ที่เธอ ดูแล
Cm 
ฉัน
 
โอบกอดตัวเองไว้
หัวใจฉันมั
นจะอยู่ตรงนั้น
 
ในอ้อม
Am 
แขนที่เคยมีกัน
 
จะไม่
Cm 
ยอมให้ความเปลี่ยน
ผัน
 
(มาเปลี่ย
Cadd9 
น… 
 
ใจ)(ทำเราเปลี่
Cadd9 
ยน…ไป)

INSTRU | Bm | Am D |

 
ธอ 
 
ไม่เคยทำ
Bm 
เพื่อตัวเองบ้างเลย
 
และ
เธอไม่เคยน้อยใจในสิ่งที่
Cm 
ฉัน…เ
ป็น
 
โอ้เ
ธอ 
 
สิ่งที่วั
Bm 
นนี้ฉันต้องการเห็น
 
อยากให้
เธอเป็นคนที่รักตัวเองได้
Cm 
ไหม 
 
ฉัน
ขอ

( *, ** )

 
แม้เราต้องห่า
Bm 
ง 
 
ไกลกันสักเพียงไหน
Am 
…แผ่นฟ้าก็ไม่อา
Bm 
จกั้นกลางจากหัวใจ
Am 
เราจะไปพบกัน 
 
ที่สุดปลายฝั
Bm 
นแค่เพียงหัวใจ
 
ถ้าเ
รายังมั่นคง 
 
ในรัก

( ** )

OUTRO | Bm | Am | G |

เนื้อเพลง
เธอ เธอคงคิดมากเกินไป
ไม่มีอะไรที่เธอนั้นเคยทำผิดต่อฉันเลย
โอ้เธอ เธอคงไม่รู้อะไร
ว่าเธอคือคนที่ทำให้ใจฉันได้เจอรัก

เหมือนท้องฟ้า ไม่เคยมีดาว
ที่มันสดใส ให้มองขึ้นไป
แต่ว่าหัวใจ สว่างได้เพราะเธอ

แต่เรา เวลาเรานั้นสั้นเกินไป
ไม่พอให้เตรียมหัวใจที่จะยอมรับทัน
โอ้เธอ ถ้าหมดชีวิตที่ทำเพื่อฉัน
ขอบคุณจริง ๆ ที่ทำให้ได้เจอรักแท้

* ฟังเอาไว้ นี่คือคำหนึ่ง
จากคนอย่างฉัน เมื่อเราต้องไกล
ขอเธอได้ไหม ขอเธอแค่นี้

** โปรดจงดูแล ตัวเอง ให้ดี
ดีกว่าวันนี้ ที่เธอ ดูแลฉัน
โอบกอดตัวเองไว้ หัวใจฉันมันจะอยู่ตรงนั้น
ในอ้อมแขนที่เคยมีกัน
จะไม่ยอมให้ความเปลี่ยนผัน มาเปลี่ยน ใจ

(ดนตรี)

เธอ ไม่เคยทำเพื่อตัวเองบ้างเลย
และเธอไม่เคยน้อยใจในสิ่งที่ฉัน เป็น
โอ้เธอ สิ่งที่วันนี้ฉันต้องการเห็น
อยากให้เธอเป็นคนที่รักตัวเองได้ไหม ฉันขอ

( *, ** )

แม้เราต้องห่าง ไกลกันสักเพียงไหน
แผ่นฟ้าก็ไม่อาจ กั้นกลางจากหัวใจ
เราจะไปพบกัน ที่สุดปลายฝันแค่เพียงหัวใจ
ถ้าเรายังมั่นคง ในรัก

( ** )
เพลง โอ้เธอ
ศิลปิน สงกรานต์ รังสรรค์
คำร้อง ฟองเบียร์
ทำนอง ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เรียบเรียง นที แสนทวี , วิสารท กุลศิริ
โปรดิวเซอร์ นที แสนทวี , วิสารท กุลศิริ
สงกรานต์ รังสรรค์
 โฆษณา