คอร์ดเพลง ท่าไม้ตาย – แหลมศักดิ์ รักตะวัน ft. ไหมไทย หัวใจศิลป์

  
Text   

ท่าไม้ตาย – แหลมศักดิ์ รักตะวัน ft. ไหมไทย หัวใจศิลป์


INTRO | Cm Bb | Ab Bb | ( 4 Times )

Cm 
คืนนี้อ้าย
Bb 
สินอนกอ
Ab 
ดไผ 
 
โอ๊
Bb 
ะ 
 
โอย
Cm 
เจ้ามาหลอ
Bb 
ยไปกับค
Ab 
นอื่น 
 
โอ้
Bb 
ย 
 
น๊อ
Ab 
ฮู้บ่น้อโอ๊ะอิ
Bb 
นางน้อย 
 
เจ้าเ
Ab 
ฮ็ดให้ข่อยน
Bb 
อนบ่ได้
 
อ๊ะ
Ab 
กินบ่หลับ 
 
อ๊ะต
Bb 
ายกูตาย 
 
น้ำห
Ab 
นักเหลือเก้าสิบโล

INSTRU | Cm Bb | Ab Bb |

Cm 
เจ้าไปมีแ
Bb 
ฮงอยู่หม่องใ
Ab 
ด๋ 
 
น๊
Bb 
อน้อง
Cm 
เจ้าคือหลา
Bb 
ยใจแท้คนโ
Ab 
กหก 
 
โอ้
Bb 
ย 
 
น๊อ
Ab 
คนทุกข์ยาก
Bb 
คันผู้ฮ้าย 
 
ชี
Ab 
วิตของอ้ายมันกะโ
Bb 
ลโซ
 
Ab 
น้าโหล ๆ เห
G 
ตุผลที่เจ้าทิ้งไป

INSTRU | Cm Bb | Ab Bb |

 
*  
Ab 
อย่างน้อยก็เ
Bb 
คยเป็นผัวค
Cm 
นหนึ่ง
Ab 
ซึ่งเจ้าเค
Bb 
ยบอกว่าฮักห
Eb 
ลาย
Ab 
ใสเจ้าเคยว่าบอ
Bb 
กว่า 
 
ว่าสิ
Eb 
ฮักอ้ายจนวั
Cm 
นตาย
 
ได้ขึ้
Ab 
นสวรรค์กับคนค
Bb 
นใหม่
ลืมท่าไม้ตายผัวเก่า

INSTRU | Cm Bb | Ab Bb |

Cm 
เมืองพลอ้า
Bb 
ยนี้ยังเค
Ab 
ยเห็น 
 
โอ๊
Bb 
ะ 
 
โอ
Cm 
เมืองพอไ
Bb 
ม่มีคงแม
Ab 
นเจ้า 
 
โอ้
Bb 
ย 
 
น๊อ
 
วั
Ab 
นไหนเขาทิ้งให้น้ำ
Bb 
ตาตก 
 
กลั
Ab 
บมาซบอกอ้ายผั
Bb 
วเก่า
 
ฮั
Ab 
กกันมั่นแก่นเด้
Bb 
อสาว 
 
แม้ว่าเจ้าเฮ็ดให้อ้ายเสียใจ

INSTRU | Cm Bb | Ab Bb |

( * )

INSTRU | Cm Bb | Ab Bb |

( * )

Cm 
 
Bb 
 
Ab 
ลืมท่าไ
Bb 
ม้ตายผัวเก่า
Cm 
 
Bb 
 
Ab 
ลืมท่าไม้ตาย…ผัว…เก่า

INSTRU | Cm Bb | Ab Bb |
INSTRU | Cm Bb | Ab Bb | Cm |

เนื้อเพลง
คืนนี้อ้ายสินอนกอดไผ โอ๊ะ โอย
เจ้ามาหลอยไปกับคนอื่น โอ้ย น๊อ
ฮู้บ่น้อโอ๊ะอินางน้อย เจ้าเฮ็ดให้ข่อยนอนบ่ได้
อ๊ะกินบ่หลับ อ๊ะตายกูตาย น้ำหนักเหลือเก้าสิบโล

เจ้าไปมีแฮงอยู่หม่องใด๋ น๊อน้อง
เจ้าคือหลายใจแท้คนโกหก โอ้ย น๊อ
คนทุกข์ยากคันผู้ฮ้าย ชีวิตของอ้ายมันกะโลโซ
หน้าโหล ๆ เหตุผลที่เจ้าทิ้งไป

อย่างน้อยก็เคยเป็นผัวคนหนึ่ง
ซึ่งเจ้าเคยบอกว่าฮักหลาย
ใสเจ้าเคยว่าบอกว่า ว่าสิฮักอ้ายจนวันตาย
ได้ขึ้นสวรรค์กับคนคนใหม่
ลืมท่าไม้ตายผัวเก่า

เมืองพลอ้ายนี้ยังเคยเห็น โอ๊ะ โอ
เมืองพอไม่มีคงแมนเจ้า โอ้ย น๊อ
วันไหนเขาทิ้งให้น้ำตาตก กลับมาซบอกอ้ายผัวเก่า
ฮักกันมั่นแก่นเด้อสาว แม้ว่าเจ้าเฮ็ดให้อ้ายเสียใจ

อย่างน้อยก็เคยเป็นผัวคนหนึ่ง
ซึ่งเจ้าเคยบอกว่าฮักหลาย
ใสเจ้าเคยว่าบอกว่า ว่าสิฮักอ้ายจนวันตาย
ได้ขึ้นสวรรค์กับคนคนใหม่
ลืมท่าไม้ตายผัวเก่า

( ดนตรี )

อย่างน้อยก็เคยเป็นผัวคนหนึ่ง
ซึ่งเจ้าเคยบอกว่าฮักหลาย
ใสเจ้าเคยว่าบอกว่า ว่าสิฮักอ้ายจนวันตาย
ได้ขึ้นสวรรค์กับคนคนใหม่
ลืมท่าไม้ตายผัวเก่า
ลืมท่าไม้ตายผัวเก่า
ลืมท่าไม้ตาย…ผัว…เก่า
เพลง ท่าไม้ตาย
ศิลปิน แหลมศักดิ์ รักตะวัน ft ไหมไทย หัวใจศิลป์
คำร้อง/ทำนอง กล้าศักดิ์ รักตะวัน
แหลมศักดิ์ รักตะวัน - ท่าไม้ตาย
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend